CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegentka
Lokalizacja
Rejestracja
Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych
formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa specjalistyczne warsztaty "Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych", które odbedzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku.
Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realiacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:
 • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
 • nowe definicje - np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia
 • etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
 • katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
 • jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Główne cele warsztatów to:
 • zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
 • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
 • pozyskanie wiedzy czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy

Warsztaty przeznaczone są głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych, sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.


Joomlart