CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA AKTUALNE REGULACJE formularzbroszura


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na IX edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom opracowywania kalkulacji taryf dla ciepła. Wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia 2020 w Warszawie. Tegoroczna edycja jest o tyle istotna, że od maja 2020 obowiązuje nowe rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.[2], określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, na podstawie którego Prezes URE będzie prowadził postępowania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie wydane przez Ministra Energii w 2017 roku.

Bardziej stabilna stopa wolna od ryzyka

Nowe rozporządzenie wydłuża dwukrotnie - z 18 do 36 miesięcy - okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka. Taka zmiana powoduje, że wysokość stopy wolnej od ryzyka będzie bardziej stabilna w czasie. Poziom tego wskaźnika służy do określania kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych i odpowiada średniej rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku Treasury BondSpot.

Możliwość zmiany taryfy uproszczonej w trakcie jej obowiązywania

Rozporządzenie pozwala także elektrociepłowniom, czyli źródłom kogeneracyjnym, które ustalają taryfy w sposób uproszczony[4], tj. przychodowy, na częstsze dostosowywanie taryf do zmian zachodzących na rynku. Oznacza to, że taryfy uproszczone będą lepiej odzwierciedlały nieprzewidziane i istotne zmiany kosztów ponoszonych przez elektrociepłownie. Do tej pory tzw. taryfy uproszczone, co do zasady nie były zmieniane w trakcie ich obowiązywania. Nowe rozporządzenie daje wprost taką możliwość.

Zmiana ta obejmie znaczną cześć podmiotów działających na rynku ciepła w Polsce. W 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dla 151 źródeł, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji. 147 z tych elektrociepłowni kalkulowało taryfy metodą uproszczoną.

Jednorazowe rekompensaty za wzrost kosztów CO2

W przypadku elektrociepłowni – właśnie ze względu na stosowany model taryfy uproszczonej - dynamiczny wzrost kosztów CO2 był przenoszony do taryf z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, taryfy elektrociepłowni mogły nie odzwierciedlać w pełni aktualnego poziomu kosztów CO2.

Na mocy nowych przepisów, źródła które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a które zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf,  do cen ciepła określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe - 0,78 zł/GJ. W ocenie Ministerstwa Klimatu takie rozwiązanie ma zapewnić pokrycie kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w roku 2018, które nie zostały dotychczas uwzględnione w cenach ciepła ze względu na wskaźnikowy sposób kalkulacji taryf, gdy ich dopuszczalny wzrost nie mógł przekroczyć cen referencyjnych.Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
 • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
 • Średni ważony koszt kapitału - WACC
 • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu taryfowym
 • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc” w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
 • Zróżnicowanie od 1 kwietnia 2019 r. dopuszczalnego wskaźnika wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła
 • Przykład obliczeń uwzględniający wprowadzone zmiany w rozporządzeniu
Szkolenie skierowane jest do:
 • Specjalistów ds. taryf
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
 • Dyrektorów finansowych
 • Ekonomistów
 • Głównych księgowych
 • Kontrolerów kosztów


Joomlart