CBE Polska

Spis treści
Start
Sponsorzy
Współpraca/Patronat
DPW


Logo paliwa

Politechnika Wrocławska

Zakład Inżynierii Technologii Energetycznych, działa w ramach Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Wydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Powstał jako jednostka organizująca badania naukowe i proces dydaktyczny w zakresie techniki cieplnej i energetyki. Skupia wysokokwalifikowaną kadrę zajmującą się mechaniką płynów, termodynamiką, spalaniem, pomiarami cieplnymi, a także kotłami, turbinami, ochroną środowiska, chłodnictwem i technologiami konwersji energii oraz paliwami.

Zajmuje się ekspertyzami dla przemysłu i innych instytucji w zakresie doboru paliwa i wyboru technologii, modernizacji i projektowania oraz eksploatacji w celu poprawy sprawności spalania i ograniczenia emisji substancji szkodliwych:

 • Ocena zagrożeń pracy kotła w przypadku zastąpienia spalanego paliwa innym
 • Określanie własności mieszanin pod kątem ich spalania
 • Dobór mieszanin węglowych i innych paliw dla danego obiektu
 • Charakteryzowanie różnych stałych paliw i odpadów ze względu na ich zachowanie się w czasie spalania:
  • Emisja substancji szkodliwych, NOx i SO2 w czasie spalania
  • Charakterystyki zapłonu i stabilność spalania
  • Kinetyka odgazowania
  • Określanie reaktywności paliw
  • Ocena zagrożenia żużlowaniem i osadzaniem się zanieczyszczeń na powierzchniach ogrzewalnych
 • Modelowanie matematyczne procesów spalania stałych paliw i odpadów:
 • Symulacja zjawisk zachodzących w komorach spalania
 • Określenie stałych opisujących własności paliw dla modeli matematycznych:
  • Wyznaczenie stałych kinetycznych procesu odgazowania
  • Określenie reaktywności
  • Określenie stałych opisujących zmianę szybkości spalania pozostałości koksowej z wypaleniem
 • Laboratoryjne analizy fizykochemiczne stałych paliw i odpadów:
  • analiza techniczna i elementarna
  • temperatury charakterystyczne popiołów
  • kaloryczność

Instytut prowadzi m. in. badania obejmujące:

 • Zapłon mieszaniny pyłowo- powietrznej
 • Modelowanie numeryczne tworzenia i redukcji tlenków azotu w komorach paleniskowych kotłów energetycznych
 • Prognozowanie emisji w czasie spalania różnych węgli
 • Wpływ stopnia wypalenia węgla na szybkość spalania, charakterystyki kinetyczne, własności fizyczne
 • Charakterystyki spalania węgli kamiennych i brunatnych
 • Charakterystyki spalania mieszanin węglowych
 • Właściwości biomasy i możliwości jej wykorzystania
 • Charakterystyki spalania mieszanin węgiel - biopaliwo
 • Własności substancji mineralnej paliw stałych i odpadów

www.paliwa.pwr.wroc.pl

 ptw Polskie Towarzystwo Węglowe powołane zostało w celu wspierania i koordynowania badań podstawowych i stosowanych w zakresie materiałów węglowych oraz poprawienia synergii pomiędzy ośrodkami badawczymi i przemysłowymi. Towarzystwo zostało założone 27.09.1988 roku, a zarejestrowane 22.02.1989 w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Od 12.07.2000 r. Towarzystwo jest członkiem European Carbon Association. Celem PTW jest prowadzenie i promowanie badań podstawowych, rozwojowych i stosowanych w zakresie różnych form strukturalnych węgla, wyrobów węglowych i surowców stosowanych do ich produkcji, a także wspieranie rozwoju krajowego przemysłu materiałów węglowych oraz jego zaplecza naukowego, badawczo-technicznego i technicznego. Ponadto Towarzystwo zajmuje się organizowaniem spotkań naukowych, utrzymaniem łączności z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz wydawaniem publikacji z dziedziny materiałów węglowych.

www.ptw.edu.pl

sitg

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.
Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.
Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe.
Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r. zmieniony 18 listopada 2011 r.
Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Głównych Komisjach oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forów dyskusyjnych.


www.sitg.pl

spe

DWP 09071301

Stowarzyszenie Polskich Energetyków (SPE) istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 17 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 2000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników. Zgodnie z zapisem ststutowym Stowarzyszenie Polskich Energetyków, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. SPE realizuje zadania obejmujące: inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami, popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych, promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska, podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw, ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki, oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków, integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Jedną z form działalności SPE jest również wymiana poglądów i dzielenie się w gronie energetyków swoimi osiągnięciami i zamierzeniami.


www.spe.org.pl

Joomlart