CBE Polska

Spis treści
Start
Partner prawny
Partner strategiczny
Program
Lokalizacja
Rejestracja
ocz
Szanowni Państwo,

W spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) zasadą jest, że zarządzanie bieżącymi sprawami spółki oraz nadzór nad nią sprawują specjalnie w tym celu powołane organy - zarząd i rada nadzorcza. Zadaniem członków tych organów jest należyte wykonywanie powierzonych im zadań, z korzyścią dla spółki z czego muszą przed spółką się rozliczyć. Niejednokrotnie jednak może się zdarzyć, że swoim działaniem wyrządzają oni szkodę, czy to samej spółce, czy też jej kontrahentom, wierzycielom lub innym osobom trzecim. W takich przypadkach nie wystarczy sam fakt pozbawienia ich funkcji i konieczne staje się pociągnięcie do dalej idącej odpowiedzialności. Wobec powyższego funkcja członka zarządu spółki to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale również duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu i rad nadzorczych podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak również odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach.

Funkcjonowanie w organach nadzorczych przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych mających strategiczne znaczenie dla gospodarki, niesie za sobą szczególne ryzyka wynikające z regulacji sektorowych. Przepisy o karach pieniężnych wyposażają organy regulacyjne (np. URE, UOKiK, NIK) w szczególne środki wpływania na przedsiębiorców w przypadku naruszenia przez nich przepisów prawa. Biorąc pod uwagę niestabilność i nieprecyzyjność regulacji (Prawa Energetycznego, Gazowego, OZE i Ochrony Środowiska) odpowiedzialność Członka Zarządu obejmuje wachlarz dziedzin. Przytoczyć tu należy np. kwestie odpowiedzialności za:

 • nieprawidłową realizację inwestycji
 • nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji
 • nieprawidłowy stan utrzymywania zapasów paliw
 • nierozliczanie się z obowiązku umorzenia certyfikatów energetycznych
 • niewłaściwe ujecie obowiązków art. 44 PE w sprawozdaniu finansowym spółki oraz ewidencję księgową niezgodną z powyższym artykułem
 • za praktyki monopolistyczne (URE we współpracy z UOKiK)
 • zatrudnianie kadry bez wymaganych ustawą kwalifikacji
 • obowiązki utrzymania sieci energetycznej w stanie gwarantującym ciągłe i niezawodne dostawy energii elektrycznej
 • niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego tj. naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • inne.

Od odpowiedzialności natomiast nie zwalnia ani nieświadomość, ani nawet (co do zasady) zakres obowiązków danego członka, do którego kompetencji mogą nie należeć kwestie, za które jest pociągnięty do odpowiedzialności. Prawo nie rozróżnia członków zarządu amatorów i profesjonalistów! Fakt istnienia specjalnych przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności organów spółek jest szczególnie ważny. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej...

Dla przykładu zachowania opisane w art. 56 ust. 1 uPe implikują odpowiedzialność po stronie dopuszczającego się ich podmiotu bez względu na jego winę. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi o karze pieniężnej m.in. za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji, stosowanie niezatwierdzonych cen i taryf, niewydanie w terminie warunków przyłączenia oraz nieuzyskanie i nieprzedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia energii. Zagadnienie dotyczące tzw. odpowiedzialności obiektywnej poruszył kilkukrotnie w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy. W wyroku z 30 września 2011 r. (III SK 10/11) stwierdzono, że odpowiedzialność na podstawie art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego ma charakter obiektywny i dla jej orzeczenia nie jest konieczne „wykazanie winy umyślnej lub nieumyślnej karanego podmiotu".

W związku z wątpliwościami w otoczeniu legislacyjnym zapraszamy na Warsztaty "Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych w energetyce i przemyśle energochłonnym", które odbędą się w dniu 20 listopada 2014 roku w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się:
 • Podstawy prawne oraz przesłanki ponoszenia odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność karna, karnoskarbowa, cywilnoprawna oraz za zobowiązania podatkowe
 • Obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiedzialność za prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
 • Odpowiedzialność wynikająca z regulacji sektorowych, organy nadzoru oraz system sankcji
 • Ryzyka inwestycyjne i środowiskowe (obowiązujące i planowane)

UWAGA! Spotkanie ma szczególny charakter, bowiem uczestnictwo w nim jest anonimowe a całość konsultacji objęta jest klauzulą poufności by umożliwić swobodną dyskusję o newralgicznych kwestiach i uniknąć "stygmatyzacji" przedsiębiorstwa/ organu spółki. Wydarzenie ma formułę zamkniętą i nie będzie w żaden sposób rejestrowane. W gronie uczestników znajdą się jedynie przedstawiciele organów nadzorczych przedsiębiorstw, co oznacza że wydarzenie nie będzie dostępne dla: mediów, dziennikarzy, stowarzyszeń, organizacji branżowych i osób bezpośrednio nie pełniących funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach. Wynika to głównie z wrażliwości poruszanej problematyki oraz strategicznego charakteru omawianej tematyki dla działalności firmy.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • Prezesów
 • Członków Zarządu
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych, Komisji Rewizyjnych
 • Prokurentów
 • Biegłych Rewidentów
 • Radców Prawnych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką i potencjalnie zagrożone odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w spółkach


Joomlart