CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Nowa ustawa o efektywności energetycznej
formularzSzanowni Państwo,

W dniu 23 lutego rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Teraz ustawa bedzie procedowana przez parlament. Wedle jej zapisów ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

pdf50 TEKST NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Rok 2016 będzie więc czasem szczególnym, bowiem w jego trakcie obowiązywać będą dwa systemy. Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów będzie utrata wartości świadectw wydanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). Od tego momentu realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej możliwa będzie wyłącznie poprzez świadectwa wydane na podstawie nowych przepisów. Co prawda, zgodnie z art. 53 ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do 31 marca 2017 roku, to jednak przedstawienie ich do umorzenia Prezesowi URE możliwe będzie wyłącznie w ramach rozliczenia obowiązku uzyskania oszczędności energii za okres sprzed wejścia w życie nowej ustawy. Zgodnie z nowelizacją z dniem 1 kwietnia 2017 r. z mocy prawa wygasną prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną przedłożone do umorzenia przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017 r.

W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.

Zmiany dotknęły również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.

Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się państwo na 9 edycji szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku w Warszawie. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Przyjęty projekt ustawy o efektywności energetycznej z lutego 2016 r. - zasady nowego systemu wsparcia efektywności energetycznej
  • nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej
  • rozliczenie obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza - co, kiedy, ile, jak?
  • rozliczać się po roku, dwóch a może trzech - jak to wybierać i realizować
  • okres przejściowy - co i kiedy wygasa
  • jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek
  • ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?
 • Rezygnacja z przetargu w nowej ustawie
  • Audyty w nowej odsłonie
 • Stopniowanie opłaty zastępczej w kolejnych latach rozliczeniowych
 • Aktualny przetarg efektywnościowy - prawo i spostrzeżenia praktyczne
  • czy to już ostatni przetarg?
 • Zasady "przyznawania" i rozliczania białych certyfikatów
  • dwa systemy - jeden podmiot rozliczany czyli "stary i nowy system efektywności energetyczne
 • Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych

efe male Sprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas szkolenie są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconemu przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na kwestie systemów wsparcia w sektorze energetycznym oraz OZE. Skorzystaj z naszego doświadczenia! Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) ze wspominanego zakresu tematycznego przeszkoliliśmy już ponad 2,5 tysiąca specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu oraz sektora przemysłowego, firm doradczych i kancelarii prawnych. Więcej...
Joomlart