CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Sponsorzy
Patroni honorowi
Omawiane projekty
sctf4 SCTf4 foto sala

John Webster, Opower: - Konsument polskiej energii musi zrozumieć wartość inteligentnej funkcjonalności licznika. "Smart meters means new tools”

webster- Realizacja projektów smart meetering w Europie a tym samym w Polsce to wielkie wyzwanie, w którym Opower chce mieć udział. Na całym kontynencie to blisko 170 mln. europejskich gospodarstw. U podstaw wdrożeń musi naszym zdaniem leżeć m.in. uświadomienie i edukacja klienta końcowego. To on powinien najpierw zrozumieć korzyści z wdrożenia inteligentnego licznika i zaakceptować konieczne nakłady finansowe. Celem edukacji nie jest to by klient zaakceptował przyjęcie licznika do domu, a fakt zrozumienia przez niego "wartości” wynikającej z ‘jego inteligentnej funkcjonalności - stwierdzi John Webster, Wiceprezes firmy Opower (UK), która współpracuje z podmiotami użyteczności publicznej na całym świecie. Prelegent dzielił się doświadczeniami i przedstawiał możliwości nowej jakość usług dla konsumentów polskiej energii na IV Smart Communicatios & Technology Forum, które odbyło się w dniu 18 września 2014 roku w Warszawie.

Dyskusja na temat rozwoju projektów smart grid/ meetering w Polsce trwa już dobrych kilka lat. Wszelki opóźnienia we wdrożeniach wynikają głównie z braków legislacyjnych. Dlatego zmiany w prawie energetycznym dotyczące zapewnienia realizacji celów wynikających z dyrektywy 2009/72/WE były oczekiwane przez rynek od bardzo dawna. Zgodnie unijnymi przepisami - Państwa Członkowskie są zobowiązane do zapewnienia wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych, które pomagają konsumentom w aktywnym korzystaniu z rynków dostaw energii elektrycznej.
Obecnie polskie projekty mają szansę przyśpieszyć, bowiem znane jest już stanowisko Prezesa URE w sprawie ram interoperacyjności i wymienności elementów sieci smart grid. Wciąż jednak trwają prace nad podsumowaniem wyników konsultacji wzorcowej specyfikacji technicznej dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI.
Prace przyspieszyło również Polskie Ministerstwo Gospodarki. Opracowało i opublikowało bowiem projekt założeń do zmiany ustawy Prawe energetyczne, który został przekazany do konsultacji i spotkał się z ostrą krytyką środowiska. Projekt ten ma doprowadzić do zainstalowania do 2020 r. inteligentnych liczników u 80 proc. odbiorców, zgodnie z wytycznymi UE. Na wypełnienie wymogów unijnych Polsce pozostało niespełna 6 lat. Dlatego MG w swoim projekcie zaproponowało harmonogram, wedle którego przedsiębiorstwa energetyczne mają wdrażać smart metering.i instalować liczniki zdalnego odczytu do dnia:
  • 31 grudnia 2015 r. - w ilości nie mniejszej niż 5 proc.,
  • 31 grudnia 2016 r. - w ilości nie mniejszej niż 15 proc.,
  • 31 grudnia 2017 r. - w ilości nie mniejszej niż 25 proc.,
  • 31 grudnia 2018 r. - w ilości nie mniejszej niż 40 proc.,
  • 31 grudnia 2019 r. - w ilości nie mniejszej niż 60 proc.,
  • 31 grudnia 2020 r. - w ilości nie mniejszej niż 80 proc. liczników zdalnego odczytu w ogólnej ilości liczników zainstalowanych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego.
Na usta ciśnie się obecnie pytanie czy publikacja wyników konsultacji prowadzonych przez URE, a w szczególności Wzorcowej specyfikacji, zbiegnie się w czasie z planowanym na III/IV kwartał 2014 r. terminem przyjęcia przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, wdrażającym system inteligentnego opomiarowania w Polsce?

Na te i inne pytania odpowiadali w dniu 18 września 2014 roku eksperci zgromadzeni na "IV Smart Communications & Technology Forum". Jest to cyklicznie wydarzenie odbywające się w Polsce, w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering, którego tematyka dyktowana jest dynamicznymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym Głównym celem forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Wydarzenie rok rocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów sektora energetycznego i gazowego, przedstawicieli sektora komunalnego i administracji, dostawców rozwiązań, naukowców, inżynierów, technologów, organizacje branżowe, instytucje finansowe jak również przedstawicieli rządu. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas ponad 850 uczestników. Podczas obecnej IV edycji, nawiązaliśmy współprace merytoryczną i patronacką z ponad 60 podmiotami z całego świata, a na sali gościliśmy uczestników z ponad 20 państw. Wydarzenie moderowane było Przez Profesora Józefa Modelskiego, z Politechniki Warszawskiej-, koordynatora Platformy IUSER, oraz przedstawiciela Poyry Management Consulting - Panią Asheya Patten, starszego konsultanta ds. inteligentnych sieci. Parterami strategicznymi były firmy: po raz czwarty z rzędu firma Mikronika, po raz drugi Smart Grid Networks, ADD Grup, Telecon Galicia, Opower. W charakterze wystawców zaprezentowały się natomiast firmy: ST Mikroelectronics, Devolo, Poyry Management Consulting,PRIME Alliance.


Nakłady na inteligentne liczniki zwracają się


olszewskiNakłady na inteligentne liczniki energii elektrycznej szybko się zwracają - wynika z dyskusji na IV forum Smart Communication & Technology Podczas forum pojawiła się zapowiedź, że wkrótce gotowa powinna być wspólna specyfikacja urządzeń Smart Grid. Jak poinformował Dyrektor Departamentu Innowacji spółki Energa Operator dr Adam Olszewski, programy montażu inteligentnych liczników - jednego z elementów inteligentnej sieci Smart Grid - przyniosły ciekawe i pozytywne rezultaty. Wymienił test konsumencki w Kaliszu, w którym przez rok 1244 gospodarstwa domowe testowały funkcjonalność nowych liczników. Okazało się, że tylko wprowadzenie taryf wielostrefowych, czyli różnych cen energii elektrycznej o różnych porach doby, ogranicza zużycie energii o 5-14 proc. Możliwość redukcji poboru mocy na sygnał operatora sieci daje natomiast nawet 30-proc. oszczędności zużycia. W ogóle zużycie w testowanych gospodarstwach spadło o 2-4 proc. - podkreślił Olszewski. Jak mówił, Energa Operator znalazła ciekawe funkcjonalności swoich liczników - dane z nich pozwalają np. dokładnie obliczyć, a nie tylko oszacować optymalny model pracy sieci. Okazało się, że to o jedną dziesiątą zmniejsza straty techniczne energii, wynoszące normalnie 4-5 proc. To efekty tylko i wyłącznie analizy informacji, które tak czy inaczej gromadzimy z liczników - podkreślił Olszewski. Dodatkowo inteligentna sieć automatycznie może wykrywać i izolować uszkodzenia, automatycznie przywracać zasilanie, co oznacza, że nakłady na nią zwracają się bardzo szybko - zaznaczył.

fulliTrudno dokładnie ocenić, o ile elementy inteligentnej sieci poprawiają wydajność całego systemu energetycznego, ale można szacować oszczędności na kilka mld euro rocznie w skali UE - dodał Gianluca Fulli z centrum badań nad energią i transportem Komisji Europejskiej. Podkreślał również że jego Centrum przygląda się obecnie kwestiom wzrostu cen (zarówno na rynku hurtowym i detalicznym) w związku z wpływem przyłączenia OZE na system. Wkrótce zostanie opublikowany nowy raport na ten temat.

ADD granatiriDoskonałym rozwinięciem wypowiedzi dr Olszewskiego z Energii Operator był wykład Maxima Granatiri, Kierownika Działu Innowacyjnych Technologii mołdawskiej ADD - firmy która jest dostawcą liczników dla polskiej Energii Operator. Prelegent podsumował poszczególne etapy realizacji wdrożenia , analizy dotyczące polskich konsumentów . W tym miejscu warto zaznaczyć, że kontrakt z ADD jest dotychczas największym tego typu w Polsce (310 tys. inteligentnych liczników do pomiaru zużycia prądu wraz z infrastrukturą odczytu danych). Energa-Operator zgodnie z obowiązującą strategią do 2020 r. ma przeznaczyć na rozwój inteligentnej sieci 1,4 mld zł. Firma dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, ma ok. 17 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski.

Operatorzy i GIODO są zgodni - ochrona danych osobowych musi się znaleźć w ustawie


wiewiorowskiGłówny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski poinformował, że w czwartek ( 19 września) wyśle uwagi do tych założeń, przy czym najważniejsze dotyczą małej precyzji sformułowań. Powiedział, że GIODO chce się zgodzić na określone możliwości przetwarzania danych z liczników, bo - jak wskazał - gdy operatorzy sieci nie będą mieli pewnych szczegółów, to nie będą mogli tych danych wykorzystać. Dr Wiewiórowski podkreślił jednak, że użytkownik musi mieć wgląd do informacji o tym, kto miał dostęp do danych z jego licznika, w jaki sposób je wykorzystał itp. Jak dodał, GIODO będzie naciskał, aby w obowiązkowym zakresie narzuconym ustawą dane były zbierane najczęściej co 15 minut, choć dobrowolnie będzie można się zgodzić na większą częstość odczytu. Przypomnijmy że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgłaszał już zaniepokojenie wcześniejszymi projektami, ale po zapewnieniach energetyków i resortu gospodarki, że dane z liczników będą podlegać reżimowi ustawy o ochronie danych jego obawy się zmniejszyły.

Agnieszka Nosal
z RWE Stoen stwierdziła: - Im większa precyzyjność regulacji dotyczących smart meeteringu tym stabilniejsze jego wdrożenie oraz projektowanie systemów informatycznych. Konsumenci muszą mieć komfort i pewność, że dane z liczników są pozyskiwane we właściwych celach i są odpowiednio chronione. Dlatego też RWE Stoen Operator popiera stanowisko Pana Ministra Wiewiórkowskiego, wedle którego kwestie ochrony danych osobowych i zarządzania nimi powinny znaleźć się w ustawie by zminimalizować pole do interpretacji - podkreśliła.

kowalakZ kolei wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki (obecnie Radca Prezesa w Biurze - Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, URE) ,dr Tomasz Kowalak poinformował, że w listopadzie powinna pojawić się końcowa wersja wymagań, jakie powinny spełniać wszystkie urządzenia Smart Grid. Obecnie nad tym zagadnieniem pracuje zespół złożony z przedstawicieli operatora systemu przesyłowego, dystrybutorów, sprzedawców energii i producentów urządzeń. - Wciąż trwa spór nad przyjęciem konwencji "pull” (model niemiecki w którym SM jest instalowany na życzenie prosumenta) a "push” ( w której obecność SMSGRCF stymuluje do aktywizacji zachowań prosumenckich przy jednoczesnym wykorzystaniu go do czerpania i innych korzyści) - stwierdził dr Kowalak.
W dyskusji o Smart Grid pojawił się też kontekst przyłączania do sieci niestabilnych z natury odnawialnych źródeł energii (OZE). Dr Adam Olszewski przypomniał, że Energa Operator ma na swoim terenie bardzo dużo farm wiatrowych, a zazwyczaj 1/4-1/3 potrzeb odbiorców spółki jest zaspokajana ze źródeł OZE w samej sieci dystrybucyjnej. Podkreślił, że sieć musi być bardziej elastyczna, aby obsłużyła więcej źródeł odnawialnych i do tego przydadzą się rozwiązania Smart Grid.

jarczynskiNa podobny problem wskazał prezes Enea Operator Michał Jarczyński. W swym komentarzu odnosił się do tego w jaki sposób ENEA przygotowuje się do współpracy z sektorem producentów energii z OZE, jakie są obecnie możliwości przyłączania to np. mocy fotowoltaicznej i jaką ilość mocy wiatrowej ENEA jest w stanie przyłączyć do sieci? I czy ma jakiś plan zwiększania tych możliwości? Poinformował, że w różnych miejscach sieci dałoby się obecnie podłączyć ponad 1,7 tys. MW OZE. Często jednak się zdarza, że tam, gdzie są bardzo dobre warunki dla wiatraków, do sieci możemy podłączyć bardzo mało - wskazał. Istniejąca w Polsce sieć była projektowana pod wielkie źródła centralne, a nie rozproszone OZE - przypomniał. Jak zapewnia ENEA w swoich komunikatach, firma będzie przygotowana na wdrożenie masowe w ustawowym terminie. Na razie pilotażowo udało się zainstalować ok. 1500 liczników w Opalenicy, Szczecinie i Wałczu. W latach 2014 - 2019 na wdrożenie AMI ENEA przeznaczy ponad 330 mln zł.

Agnieszka Nosal, RWE Stoen Operator : Rozwój OZE nie może "kanibalizować” innych obszarów działalności spółek energetycznych


nosalAgnieszka Nosal, Członek Zarządu RWE Stoen Operator w swojej wypowiedzi podczas forum odnosiła się natomiast do kwestii wykorzystania doświadczeń niemieckich w zakresie wprowadzaniu OZE do systemu elektroenergetycznego. Komentowała również możliwość transferu regulacji niemieckich na grunt Polski. Podczas debaty podkreślała że RWE Stoen Operator prowadzi swoistą kampanię informacyjną. Ma ona na celu uświadomienie jakie konsekwencje ma wprowadzenie pewnych rozwiązań systemowych dla konsumentów i gospodarki jako całości. Wiceprezes stwierdziła - Polska powinna uważnie przyglądać się transformacji energetycznej jaką wprowadza obecnie niemiecki regulator - tzn. Energiewende. Jej konsekwencją jest np. rezygnacja Niemiec z energetyki atomowej w wyniku katastrofy w Fukuszimie oraz silna tendencja i wymogi związane z rozwojem sektora OZE. Jak podsumowała: - Rozwój OZE nie może "kanibalizować” innych obszarów działalności spółek energetycznych.
W tym miejscu warto przypomnieć , że RWE STOEN OPERATOR wdrożenie systemu AMI planuje na lata 2014 - 2015 od Pragi Południe w Warszawie. Skala wdrożenia będzie wynosić od 50 000 do 100 000 liczników. W przeważającej części będą to osiedla budynków wielo-lokalowych, w których liczniki umiejscowione są na zewnątrz. Ciekawostką może być to, że kilkaset liczników smart zostało pilotażowo zainstalowanych również w budynkach przy Pasażu Wiecha w centrum Warszawy.

halkaPodczas debaty głos zabrał również Dyrektor Instytutu Łączności - inż. Wojciech Hałka, który w latach 2003-2005 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnym za sektor łączności i rozwój infrastruktury sieciowej. W swej wypowiedzi skomentował wytyczne UE wskazujące na konieczność wdrożenia zintegrowanego inwestowania w infrastrukturę krytyczną. Odnosił się do przygotowań jakie poczyniono w Polsce, by ten warunek był spełniony w odniesieniu do projektowania i budowy w sposób zintegrowany infrastruktury elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej. Jest to niezwykle istotne bowiem KE stoi na stanowisku , że będzie to warunkiem koniecznym do spełnienia przy rozliczaniu inwestycji dofinansowywanych ze środków UE. - od lat przy realizacji inwestycji wspólnych inwestycji infrastrukturalnych problemem była biurokratyzacja i to bardzo wydłużało cały proces. Kamieniem milowym było wdrożenie tzw. Megaustawy w lipcu 2011. Druga rzeczywistą próbą ułatwienia jest tegoroczna dyrektywa UE odnoszącą się do wspólnych inwestycji liniowych (telekomunikacyjnych , energetycznych ) która ma zwiększyć m.in. efektywne wykorzystanie środków UE przeznaczonych na ten cel. Ponadto Prezesi UKE i URE podpisali porozumienie o współpracy regulatorów przy podejmowaniu decyzji odnośnie unormowań ułatwiających inwestycje w sieci .

Jacek Koźbiał: Systemy muszą być zdolne do samodzielnej, inteligentnej rekonfiguracji by były efektywne


kozbialDyrektor Jacek Koźbiał z firmy Mikronika podczas forum opowiadał o systemach szerokopasmowych Smart Communication dla Smart Grid. W swoim wystąpieniu omawiał przykłady wdrożeń Smart Communication na potrzeby Smart Metering i Smart Grid oraz opisywał wnioski z eksploatacji systemu. Wielokrotnie podkreślał że - systemy muszą być zdolne do samodzielnej, inteligentnej rekonfiguracji by były efektywne. Jako przykład podał wdrożenie Mikroniki m.in. w gminie Kleszczów (system połączeń telekomunikacyjnych, napięć NN, SN, nn,
Bezpośrednio po części plenarnej forum rozpoczęły się wykłady w systemie tzw. sesji równoległych. W ramach programu odbyły się dwa osobne bloki tematyczne:
"Smart grid" - w całości poświęcony problematyce efektywnego zarządzania siecią, jej automatyzacji, nowinkom technologicznym oraz rozwiązaniom łączącym systemy smart grid z OZE i źródłami rozproszonymi
"Smart metering" - skupiające się na kwestiach technologicznych inteligentnego opomiarowania (energii, gazu, wody itp). oraz zarządzaniu popytem i relacją z konsumentem.

Wdrożenie w Czechach - projekt pilotażowy DEMO5 Smart Region Vrchlabi


hesPierwszym projektem omawianym w części "smart grid” był Projekt Pilotażowy DEMO5 Smart Region Vrchlabi (część Grid4EU) realizowany przez Czeskie DSO - ČEZ Distribuce. Firmę reprezentował - Stanislav Hes, Specjalista ds. Strategii Nowych Technologii. Podczas wystąpienia opowiadał o kwestiach automatyzacji sieci średniego i niskiego napięci, operowaniu rozproszonym i wyspowym (Island Operation) oraz strukturze komunikacyjnej projektu. W tym miejscu warto wspomnieć , że projekt DEMO5 Smart Region Vrchlabi ma na celu ulepszanie infrastruktury pod kątem przyłączenia do sieci generacji rozproszonej, jak i aktywizację końcowego odbiorcy energii. CEZ wdraża swój projekt w regionie Vrchlabi. Skupia się on także na micro-sieciach (insular smart grid) i instalacji inteligentnych liczników.
Jako kolejny prelegent wypowiadał się Jacobo Penide, Prezes hiszpańskiej firmy TELECON. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz wdrożeniach inteligentnych sieci jak również ich monitorowaniu i kontroli .


Wdrożenie w Niemczech - : MeRegio - "Minimum Emission Regions"


freyKolejnym prezentowany case study projekt : MeRegio - "Minimum Emission Regions" (Regiony z Ograniczonymi Emisjami), prezentowany przez Hellmutha Frey, Kierownika Projektów Strategicznych, EnBWEnergie Baden-Württemberg AG. Skupił się on miedzy innymi na omówieniu systemów i układów magazynowania energii. MeRegio jest jednym z sześciu projektów w dużym rządowym programie E-Energy w Niemczech. Jest koordynowany przez EnBW, trzeciego co do wielkości dystrybutora energii w Niemczech. Projekt łączy w sobie zarządzanie elementami produkcji i przyłączeń energii rozproszonej oraz magazyny energii. W projekcie bierze udział 950 gospodarstw domowych, projekt posiada budżet 100 mln PLN.

zingalesDoskonałym rozwinięciem prelekcji przedstawiciela EnBWEnergie Baden Württemberg AG był wykład Antonio Zingales, Sales Managera włoskiej firmy SAET S.p.A. Szczegółowo opowiedział on o kwestiach magazynów energii jako nowym wsparciu dla energii odnawialnej w krajach z inteligentną siecią. Była to niezwykle ciekawa prelekcja zważywszy na fakt, iż kilka dni wcześniej na północy Niemiec powstał pierwszy komercyjny magazyn energii w Europie - o mocy 5 MW. Inwestycje w magazyny energii deklaruje również głośno jeden ze szwajcarskich kantonów. Planuje on bowiem przeznaczyć 2 mln franków na prace nad technologią przemysłowego magazynowania energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Do tej pory podobne projekty miały jedynie charakter testowy i ich celem było sprawdzenie komercyjnych możliwości magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Teraz technologia dużych magazynów energii wchodzi w komercyjny etap - zatem zainteresowanie tematem jest spore, również w Polsce.


Wdrożenie Austriackie - Projekt Smart Grids Model Region Salzburg, Salzburg Netz GmbH (Austria)


schafferCase study z Austrii prezentowane było przez DI Waltera Schaffer, MBE z Salzburg Netz GmbH . Opowiadał on m.in. aspektach zarządzania energią w sieciach typu "smart", Sterowaniu napięciem i mocą oraz rozwiązaniach łączących systemy smart grid oraz z odnawialnymi źródłami energii i zasobami rozproszonymi. Prelekcja odnosiła się do zastosowań prezentowanych m.in. przez Jacka Koźbiała z firmy Mikronika. Projekt Smart Grids Model Region Salzburg (SGMS) jest koordynowany przez Salzburg AG, który wdraża i harmonizuje wiele aspektów inteligentnych sieci. Salzburg AG to dystrybutor energii z środkowo-północnej Austrii. Projekt SGSM zajmuje się integracją różnych podmiotów do sieci w tym: rozproszonych źródeł energii, odbiorcy końcowego (Smart Metering), budynków (Micro-Grid) i stacji ładowania pojazdów (E-mobility). Dodatkowo wzbogacony jest o systemy przesyłu danych (ICT) i bezpieczeństwa danych.

asa rodenKolejny wykład poprowadziła Åsa Rödén, reperezentująca szwedzką firmę Smart Grid Networks . Firma dostarcza nowoczesne rozwiązania dla automatyki sieciowej i komunikacji cyfrowej. Pomaga również klientom w budowaniu zautomatyzowanego i bezpiecznego systemu dystrybucji, co prowadzi do zwiększenia wydajności monitoringu i kontroli.Wdrożenie Francuskie - Wielkoskalowy Projekt Pokazowy GreenLys


lehlecProjekt reprezentował Guillaume Lehec, Kierownik Działu Przyłączeń, Ecometering, GDF Suez . GreenLys łączy w sobie wszystkie elementy smart gridu - od producenta energii do konsumenta, włącznie z dystrybutorem i operatorem sieci. Integruje on odbiorcę energii, rozproszone źródła (energia słoneczna i kogeneracja), elektryczne samochody i inteligentne liczniki w jedną całość. Przebiega w dwóch miastach Francji: Lyon i Grenoble. Bierze w nim udział około 1000 odbiorców detalicznych i 40 odbiorców komercyjnych energii. W latach 2012 - 2016, we wdrożenie zostanie zainwestowanych 40 mln €. Dzięki szerokiej perspektywie, konsorcjum będzie w stanie lepiej zrozumieć potencjał jaki daje zainstalowanie inteligentnych liczników i sieci. Przy projekcie, oprócz GDF Suez, biorą również udział: ERDF, GEG, Schneider Electric czy Grenoble INP, oraz: Atos Worldgrid, Cnrs EDDEN, Hespul, CEA-LITEN, Alstom Grid, RAEE i RTE.


Wdrożenie Hiszpańskie- Projekt STAR


solazO wielkoskalowym projekcie Star opowiadała podczas forum - Marta Solaz, Regional Project Manager w Iberdrola Engineering. W swym wystąpieniu odnosiła się m.in. do kwestii komunikacji w sieci elektroenergetycznej PLC, BPL. Projekt STAR ma na celu modernizację sieci zarządzanej przez Iberdrolę, wliczając w to wymianę wszystkich liczników na inteligentne, czyli 10 milionów do końca 2018 roku. Częścią projektu STAR jest wdrożenie w Castellon, które stało się pierwszym Hiszpańskim miastem z całkowicie inteligentną siecią. Iberdrola wymieniła tam 100 tysięcy liczników, na inteligentne liczniki w standardzie PRIME. Stacje transformatorowe zostały tak zaadaptowane aby mogły zdalnie zajmować się takimi zadaniami jak: odczyty liczników, koordynowanie rejestracji, zarządzanie zmianami i wypisami abonentów. Całe miasto Castellon ma teraz jedyny w swoim rodzaju system dystrybucji energii z rozległym systemem komunikacyjnym i automatyczną siecią.

Wdrożenie USA - Smart Sacramento", Sacramento Municipal Utility District SMUD


potterNiewątpliwą nowinką podczas forum było wystąpienie Jennifer Potter, Principal Market Analyst, Pricing and Resource Planning - reprezentantki Sacramento Municipal Utility District SMUD, która opowiadała o projekcie - "Smart Sacramento Project" w USA. Projekt został nagrodzony najlepszym projektem Smart Grid roku 2013 przez magazyn PowerGrid International. Było to pierwsza prezentacja na ten temat w Europie a tym samym w Polsce. Amerykański projekt "Smart Sacramento" to ogromna inwestycja (równowartość 1bln PLN) który została rozpoczęta w roku 2009 przez Sacramento Municipal Utility District (SMUD), w celu zmodernizowania sieci i liczników w metropolii Sacramento w Kalifornii. Skupia się ono na 100% wdrożeniu inteligentnych liczników, zautomatyzowaniu sieci i zaoferowaniu tzw. taryfy dynamicznej, która ma na celu wymuszenie użycia energii poza szczytowym zapotrzebowaniem. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, zainstalowano 619 tysięcy inteligentnych liczników, każdego miesiąca SMUD oszczędza ogromne kwoty poprzez niższe koszty utrzymania sieci, a szczytowe obciążenie sieci udało się zredukować o kilka procent. Doświadczenia z USA zaciekawiły szczególnie reprezentantów DSO/ TSO z Litwy i Czech gdzie planowane są nowe wdrożenia pilotażowe w zakresie smart meetering.

Wdrożenie holenderskie - masowe wdrożenie liczników - projekt DSMR 4.0


krampDoświadczenia rynku holenderskiego reprezentował natomiast Leo Kramp, Testmanager, Smart Meterin w Stedin Meetbedrijf . Firma holenderski to operator sieci dystrybucyjnej, który jest w trakcie wdrażania dużego projektu smart meteringowego - DSMR 4.0. Rozpoczął się on w 2012 roku i potrwa do końca 2015. W trakcie jego trwania, Stedin zainstaluje pół miliona liczników. DSMR 4.0 jest największym tego typu wdrożeniem w Holandii. Ciekawym zagadnieniem w tym projekcie, jest niestandardowa konstrukcja licznika z którego usunięto między innymi bezpiecznik. Inne ciekawe tematy to: stworzenie interopeatywnych standardów, kwestie komunikacji i automatyzacji liczników.

Wdrożenie duńskie - masowe wdrożenie liczników - projekt NRGi


barthelsenW 2012, NRGi wdrożyło 380 tysięcy inteligentnych liczników. Jak wielu operatorów sieci dystrybucyjnej, NRGi chciało wdrożenia inteligentnych liczników aby usprawnić swój system poboru opłat. Wymienienie tak wielkiej ilości urządzeń było jednak nie lada wyzwaniem. W najdynamiczniejszym momencie udało się zainstalować nawet do 2 tysięcy liczników dziennie. Pomiędzy 99.7 a 99.9% liczników działało bez zarzutu tego samego dnia. Udało się dostać do 99% użytkowników, bez przerwy monitorowano zadowolenie klientów, osiągając świetne wyniki. Całe wdrożenie trwało dwa i pół roku, obecnie NRGi operuję swoją siecią jako siecią danych. Firmę NRGi reprezentował na forum Poul Barthelsen, który jest również członkiem OSGP Alliaance (wcześniej Energy Services Network Association - ESNA).


Chciałam raz jeszcze podziękować wszystkim Państwu za czas poświęcony naszemu przedsięwzięciu. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Z opinii uzyskanych od gości wiemy, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa wydarzenie przełoży się na dostrzegalne korzyści biznesowe i zachęci do podjęcia współpracy z naszą Firmą przy kolejnej edycji V Forum, zaplanowanej na czerwiec 2015 roku w Warszawie.

Maria Przekopowska
Dyrektor Zarządzający
CBE Polska

Artykuł zostały przygotowany w oparciu o wykłady i materiały z czwartej edycji międzynarodowego na "Smart Communications & Technology Forum", które odbyło się w dniu 18 września br. zostało zorganizowane przez zespół CBE Polska. W teście wykorzystano artykuł relacjonujący IV Forum SCTF zredagowany przez PAP oraz materiału prasowe firm: Energa Operator, Rwe Stoen Operator, Enea Operator.

Parterami strategicznymi Forum byli: po raz czwarty z rzędu firma Mikronika, po raz drugi Smart Grid Networks, ADD Grup, Telecon Galicia, Opower, SAET. W charakterze wystawców na wydarzeniu zaprezentowały się firmy: ST Mikroelectronics, Devolo, Poyry Management Consulting,PRIME Alliance. Honorowy Patronat nad forum objęli: Komisja Europejska - the Joint Research Centre, SEDC - Smart Energy Demand Coalition, ČTPSG - Česká technologická platforma Smart Grid, Platforma IUSER, The Israeli Smart Energy Association ISEA, OSGP Alliance - The Open Smart Grid Protocol, The Siberian Branch of The Russian Academy of Sciences, The Irkutsk Scientific Center, Konsorcjum Smart Power Grids - Polska, Instytut Tele-i Radiotechniczny, Polske Towarzystwo informatyczne- PTI, BESTGRID, Narodowa Komisja ds. Kontroli Energii i Cen (NCC), Industrial Technology Research Institute (ITRI) Tajwan, Dodatkowo w merytoryczną współpracę zaangażowane były: EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry), Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, PRIME Alliance (PoweRline Intelligent Metering Evolution), The Renewables-Grid-Initiative, WADE (World Alliance for Decentralized Energy). Ponadto wydarzenie powstało we współpracy z: Generalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Eurelectric, Enea Operator, RWE Stoen Operator, SMUD, Slazburg Netz GMBH, ENBW, CEZ Distribuce, GDF Suez, Stedin, NRGi, Iberdrola. Tłumaczenie zapewniała firma Bireta. Partnerem medialnym była Polska Agencja Prasowa.

IMGP0397_wmIMGP0398_wmIMGP0400_wmIMGP0408_wmIMGP0413_wmIMGP0414_wmIMGP0415_wmIMGP0416_wmIMGP0418_wmIMGP0419_wmIMGP0424_wmIMGP0427_wmIMGP0430_wmIMGP0433_wmIMGP0437_wmIMGP0438_wmIMGP0441_wmIMGP0446_wmIMGP0447_wmIMGP0449_wmIMGP0452_wmIMGP0456_wmIMGP0459_wmIMGP0463_wmIMGP0465_wmIMGP0470_wmIMGP0471_wmIMGP0472_wmIMGP0473_wmIMGP0474_wmIMGP0476_wmIMGP0478_wmIMGP0481_wmIMGP0482_wmIMGP0483_wmIMGP0486_wmIMGP0488_wmIMGP0490_wmIMGP0492_wmIMGP0493_wmIMGP0496_wmIMGP0499_wmIMGP0505_wmIMGP0514_wmIMGP0515_wmIMGP0518_wmIMGP0519_wmIMGP0526_wmIMGP0532_wmIMGP0535_wmIMGP0536_wmIMGP0539_wmIMGP0542_wmIMGP0543_wmIMGP0547_wmIMGP0548_wmIMGP0553_wmIMGP0554_wmIMGP0555_wmIMGP0557_wmIMGP0558_wmIMGP0559_wmIMGP0563_wmIMGP0566_wmIMGP0568_wmIMGP0570_wmIMGP0571_wmIMGP0573_wmIMGP0574_wmIMGP0575_wmIMGP0578_wmIMGP0581_wmIMGP0582_wmIMGP0585_wmIMGP0586_wmIMGP0587_wmIMGP0588_wmIMGP0589_wmIMGP0591_wmIMGP0592_wmIMGP0601_wmIMGP0602_wmIMGP0603_wmIMGP0606_wmIMGP0607_wmIMGP0608_wmIMGP0610_wmIMGP0611_wmIMGP0612_wmIMGP0614_wmIMGP0615_wmIMGP0616_wmIMGP0618_wmIMGP0623_wmIMGP0625_wmIMGP0629_wmIMGP0632_wmIMGP0640_wmIMGP0644_wmIMGP0645_wmIMGP0646_wmIMGP0649_wmIMGP0650_wmIMGP0651_wmIMGP0653_wmIMGP0655_wmIMGP0657_wmIMGP0659_wmIMGP0663_wmIMGP0664_wmIMGP0665_wmIMGP0668_wmIMGP0669_wmIMGP0671_wmIMGP0674_wmIMGP0676_wmIMGP0679_wmIMGP0682_wmIMGP0684_wmIMGP0688_wmIMGP0693_wmIMGP0694_wmIMGP0696_wmIMGP0706_wmIMGP0707_wmIMGP0709_wmIMGP0712_wmIMGP0714_wmIMGP0718_wmIMGP0722_wmIMGP0723_wmIMGP0726_wmIMGP0730_wmIMGP0735_wmIMGP0740_wmIMGP0741_wmIMGP0742_wmIMGP0743_wmIMGP0745_wmIMGP0749_wmIMGP0751_wmIMGP0753_wmIMGP0755_wmIMGP0760_wmIMGP0761_wmIMGP0765_wmIMGP0767_wmIMGP0768_wmIMGP0770_wmIMGP0772_wmIMGP0776_wmIMGP0777_wmIMGP0778_wmIMGP0780_wmIMGP0786_wmIMGP0788_wmIMGP0790_wmIMGP0791_wmIMGP0793_wmIMGP0799_wmIMGP0807_wmIMGP0808_wmIMGP0810_wmIMGP0811_wmIMGP0814_wmIMGP0818_wmIMGP0819_wmIMGP0822_wmIMGP0823_wmIMGP0824_wmIMGP0826_wmIMGP0829_wmIMGP0831_wmIMGP0839_wmIMGP0840_wmIMGP0842_wmIMGP0843_wm


Joomlart