CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Patroni Honorowi
Współpraca
zups3


pigo

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej (najlepsza dostępna technika), wspiera rozwój profesjonalnych usług komunalnych, przedsiębiorczości oraz rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów.
PIGO jest organizacją otwartą - mogą przystępować do niej, na zasadach określonych w Statucie, wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży, niezależnie od wielkości czy też formy własności. Do współpracy i członkostwa w POLSKIEJ IZBIE GOSPODARKI ODPADAMI zapraszamy w szczególności wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów, organizacje odzysku, zakłady oczyszczania miast, utylizacji odpadów i ich termicznego przekształcania, składowiska, producentów sprzętu i urządzeń do zbierania, transportu i przetwarzania odpadów oraz utrzymania czystości.


www.pigo.org.pl

imbigs

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, w kilku obszarach. Instytut zajmuje się również kształceniem zawodowym. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechanizacji, w budownictwie, w górnictwie skalnym oraz w ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem.

ibdim

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspieramy inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagamy wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.
Rozpoznajemy stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.
Tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym.
Dysponujemy akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmujemy się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.
Prowadzimy bardzo aktywną współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz działamy w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programu Ramowego, projektach własnych FEHRL, programach EUREKA i COST. W ramach programu Horyzont 2020 Instytut jest zaangażowany w następujące projekty: Senskin, Benefit, FOX, USE-IT.
IBDiM uczestniczy także w projekcie DeTECToR, finansowanym w ramach programu badawczego CEDR (Europejskiej Konferencji Dyrektorów ds. Dróg).

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
ietu-nowe

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Misja Misją Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest dostarczanie rozwiązań korzystanych dla środowiska i gospodarki, zapewniających dobrostan społeczeństwu.

klaster go

Klaster Gospodarki Odpadowej
jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów. Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

lewiatan

Konfederacja Lewiatan
(dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.
Funkcję prezydenta konfederacji od jej powstania pełni Henryka Bochniarz. Organizacja ogłosiła własny program gospodarczy, zawierający postulaty aktywizacji przedsiębiorczości w Polsce, a także reprezentuje interesy przedsiębiorców przed instytucjami państwowymi. Skupia w 62 związkach regionalnych i branżowych ok. 3 900 firm z całej Polski zatrudniających ponad 835 tys. pracowników. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Jako jedyna spośród polskich organizacji biznesowych ma swoje stałe przedstawicielstwo w Brukseli.
Od 2001 r. Konfederacja Lewiatan opracowuje własne reprezentatywne badania kondycji firm z sektora MŚP, bada też m.in. innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Badania pozwalają na analizę i ocenę trendów rozwoju polskiej gospodarki. Konfederacja Lewiatan systematycznie analizuje też warunki prowadzenia działalności gospodarczej, wskazuje największe bariery (w ogłaszanej co roku „Czarnej liście barier dla rozwoju przedsiębiorczości”), a następnie podejmuje działania, by te bariery usuwać.
Lewiatan opowiada się za harmonizowaniem celów gospodarczych ze społecznymi, zabiega o rozwój kapitału społecznego w Polsce m.in. poprzez realizację wielu projektów społecznych z organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat aktywnie promuje CSR i etyczny biznes.

Instytut Energetyki

Instytut Energetyki
- Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Energii.
Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii, jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Instytut jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA i uczestniczy w realizacji licznych międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej.
Misją Instytutu Energetyki jest rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Instytut Energetyki swoimi działaniami badawczo-wdrożeniowymi, eksperckimi i doradczymi wspiera zrównoważone formy generacji i konsumpcji energii, oszczędność i efektywność energetyczną, czyste metody wykorzystania paliw kopalnych i włączanie odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych.
Instytut Energetyki ma ambicję, aby stać się najbardziej znaczącym w Europie Centralnej nowoczesnym ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym i doradczo-atestacyjnym w obszarze energetyki, porównywalnym z największymi, najbardziej zaawansowanymi centrami badań energetycznych w Europie, uczestniczącym w kreowaniu kierunków rozwoju  przyszłej energetyki europejskiej.

ICIMB

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
jest trwałą i ważną częścią polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącego wysoki poziom badań naukowych z wdrażaniem tych osiągnięć do praktyki przemysłowej. Zakres prowadzonych w Instytucie badań jest bardzo szeroki i obejmuje w całości nauki techniczne związane z ceramiką, szkłem i materiałami budowlanymi. Światowy rozwój nauki i techniki wpływał na zakres działania instytutu kształtując strukturę jego zakładów badawczych i realizowane prace badawcze. Stało się to na przykład powodem dynamicznego rozwoju badań w zakresie bioceramiki czy nanoceramiki.
Przez lata współpracy ukształtowała się silna więź łącząca polski przemysł wyrobów z ceramiki i szkła oraz  materiałów budowlanych ze środowiskiem naukowym instytutu. Wzajemne zaufanie i dobre efekty współpracy umożliwiają szybkie reagowanie na potrzeby przemysłu w zakresie technologii przetwórstwa surowcowego i wytwarzania nowoczesnych produktów spełniających oczekiwania rynku.  Tradycja, nowoczesność, dociekliwość badawcza, rzetelność w realizacji prac naukowo-badawczych są podstawami dobrej i rozpoznawalnej marki Instytutu i jego pracowników.
Poza działalnością naukowo-badawczą Instytut podejmuje się wytwarzania na skalę przemysłową produktów specjalnych, małoseryjnych i unikalnych wypełniając rozpoznawalne nisze rynkowe. Podejmujemy się rozwiązywania zadań, które dla innych są zbyt trudne lub nieatrakcyjne.

pie

Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członkami Izby są zarówno duże przedsiębiorstwa z górnictwa i energetyki zawodowej, jak i jednoosobowe firmy, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie.
Swoją misję oraz statutowe zadania Izba realizuje poprzez działalność organizacyjną, edukacyjną, legislacyjną i wydawniczą. PIE – zgodnie z potrzebami naszych członków - konsultuje też i przekazuje władzom różnego szczebla wnioski, opinie i postulaty, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do ośrodków decyzyjnych. Daje to niewątpliwie zrzeszonym w Izbie podmiotom większą siłę przebicia i tym samym stwarza lepsze warunki do gospodarowania.

NFOSiGW z podpisem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.Joomlart