CBE Polska

bpw


Przepisy dotyczące bilansowania paliw węglowych są nieprecyzyjne lub nie aktualne!


Zgodnie z wymogami prawa, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną lub ciepło, jak również podmioty zajmujące się dystrybucją węgla kamiennego, podlegają szczegółowej  kontroli w zakresie ewidencjonowania, utrzymywania zapasów, magazynowania i inwentaryzacji zasobów paliw. Nadzór nad gospodarowaniem paliwami sprawuje Urząd Regulacji Energetyki oraz Najwyższa Izba Kontroli.

Nie od dziś wiadomo, iż przepisy prawne określające prawidłowe bilansowanie zasobów są nieprecyzyjne, przestarzałe bądź w pewnej materii - nie istnieją (np. normy ubytków naturalnych). Tym samym, "spędzają one sen z powiek" osobom nadzorującym politykę paliwową  w przedsiębiorstwach, bowiem gdzie nie ma przepisów pozostaje szerokie pole do interpretacji. Nasuwa się jednak pytanie, która interpretacja jest właściwa? Dla wszystkich podmiotów sektora energetycznego, wartość zakupionego węgla stanowi jedną z najpoważniejszych pozycji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu prawidłowe gospodarowanie paliwami, stanowi jedno z najważniejszych zadań kadry zarządzającej. Skuteczność tych działań przekłada się bowiem bezpośrednio zarówno na rentowność przedsiębiorstwa, jak i na koszty energii elektrycznej/cieplnej ponoszone przez odbiorców. Tam, gdzie wchodzą w grę ogromne pieniądze, kontrole organów nadzorczych są wyjątkowo szczegółowe a kary za nierzetelność i nieprawidłowości - bardzo dotkliwe. Cała branża energetyczna zmaga się więc z nie lada problemem.

W związku z wieloma niejasnościami, oraz wątpliwościami interpretacyjnymi w otoczeniu regulacyjnym w dniu 13 czerwca 2012 roku odbyły się specjalistyczne warsztaty "Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja".Podczas wydarzenia ponad 120 uczestników dyskutowało,  jaki sposób prawidłowo gospodarować  zasobami paliw w przedsiębiorstwie. Jak powinna wyglądać tzw. "Instrukcja inwentaryzacyjna", oraz jak zarządzać ryzykiem rozbieżności w ewidencjach i na składowiskach by ustrzec się przed karą. Ponadto uczestnicy dyskutowali o nieaktualności przepisów dotyczących poprawnego bilansowania paliw. Jest to bowiem podstawowy problem. Nie obowiązują bowiem żądne normy dotyczące ubytków,  pobierania próbek, dodatkowo nie ma żadnych standardów które pozawalały by przedsiebiorstwom pracować poprawnie według obligu państwowego.

Dr Leokadia Róg z GiG podkreślała podczas spotkania: iż: "Ministerstwo Finansów podejmuje sie kształtowania przepisów dotyczących wyliczania ubytków naturalnych bez konsultacji z praktykami z branży i używa ciężaru usypowego do wyznaczenia ubytków na pomiaru węgla na składowisku. Jest to podstawowy błąd gdyż nie można stosować tej metody gdyż jego stosownie powoduje nawet 50% rozbieżności w stosunku do posiadanych zapasów. Jest to podstawowy błąd urzędników. Być może urzędników zmyliło to, iż do biomasy stosuje się jedynie ciężar nasypowy. Natomiast dla węgla, miałów i proszków stosujemy pomiar objętościowy gdyż jest najbardziej precyzyjny".

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się m.in.:

 • Obowiązujące regulacje prawne dotyczące składowania, zapasów oraz inwentaryzacji - braki w otoczeniu regulacyjnym
 • Nadzorcza rola NIK i URE
 • Specyfika kontroli procesu inwentaryzacji i magazynowania zasobów węgla kamiennego w przedsiębiorstwach
 • Obowiązujące sankcje oraz kary za nieprawidłowości w bilansie
 • Zakładowe Instrukcje Inwentaryzacji – co powinny zawierać?
 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zasad rozliczania ubytków paliw (kontekst nowego podatku akcyzowego)
 • Pomiary paliw oraz interpretacja ich wyników – analiza różnic w łańcuchu dostaw, składowania, zużycia
 • Rozliczanie braków w inwentaryzacji
 • Normy ubytków naturalnych
 • Normy braków niezawinionych
 • Zabezpieczenie jakości paliw
 • Specyfika ubytków poszczególnych paliw- jak zarządzać stratami?
 • Obliczanie wielkość poszczególnych norm dla produkcji, przyjęcia, wydania i magazynowania w odniesieniu do zewidencjonowanych wielkości produkowanych, przyjętych, wydanych i magazynowanych wyrobów,
 • Straty pozorne a straty rzeczywiste (System rozliczeń "temperaturowych" eliminujący ewentualne braki)
 • Stan ewidencyjny wyrobów a stan rzeczywisty (proces inwentaryzacji paliw na zbiornikach oraz składowiskach) na koniec roku kalendarzowego
 • Inwentaryzacja na składowisk

Partnerami merytorycznymi wydarzenia były: Urząd Celny w Katowicach,  TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Geopomiar S.C. oraz firma WROGEO

Ponownie dziękujemy za zaufanie i liczne przybycie na wydarzenie. Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Zespół CBE POLSKA! IMGP8283_wmIMGP8284_wmIMGP8290_wmIMGP8292_wmIMGP8300_wmIMGP8303_wmIMGP8307_wmIMGP8313_wmIMGP8317_wmIMGP8325_wmIMGP8330_wmIMGP8348_wmIMGP8353_wmIMGP8354_wmIMGP8364_wmIMGP8365_wmIMGP8369_wmIMGP8370_wmIMGP8373_wmIMGP8378_wmIMGP8380_wmIMGP8381_wmIMGP8383_wmIMGP8384_wmIMGP8385_wmIMGP8386_wmIMGP8387_wmIMGP8398_wmIMGP8400_wmIMGP8401_wmIMGP8402_wmIMGP8404_wmIMGP8405_wmIMGP8407_wmIMGP8408_wmIMGP8415_wmIMGP8416_wmIMGP8417_wmIMGP8423_wmIMGP8424_wmIMGP8425_wmIMGP8435_wmIMGP8441_wmIMGP8450_wmIMGP8458_wmIMGP8472_wmIMGP8476_wmIMGP8485_wmIMGP8486_wmIMGP8487_wmIMGP8489_wmIMGP8492_wm

 

Joomlart