CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
kps
formularz
Szanowni Państwo,

niespodziewanie nabrały tempa prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej niedawno ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie 10 października 2014 roku. 8 lipca, Dyrektor Monika Salamończyk z Departamentu Prawa Gospodarczego Rządowego Centrum Legislacji zadecydowała oficjalnie o zwolnieniu projektów rozporządzeń dotyczących norm jakości z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Oznacza to, że rozporządzenia czekają jedynie na podpis Ministra Gospodarki. Merytorycznie nie zmieni się już nic. Cytując RCL Ministerstwo Gospodarki "naniesie jedynie drobne uwagi o charakterze redakcyjnym". Rozporządzenia wejdą więc w życie po 3 miesiącach do momentu ogłoszenia - czyli już jesienią tego roku. Wskazane rozporządzenia wprowadzają szereg nowych wymagań jakościowych dla paliw stałych, które w obecnym stanie prawnym nie są kontrolowane ani regulowane. Dotyczą one zarówno węgla krajowego jak również importowanego, który będzie mógł być przedmiotem obrotu w Polsce. Rozporządzenia nie dotyczą węgla brunatnego, bowiem sama Ustawa  nie obejmuje go swoim zakresem.
Wśród uwzględnionych w rozporządzeniu produktów węglowych znajdują się: typy węgla zaliczane do sortymentów grubych, średnich, paliw kwalifikowanych, miałów, mułów, antracyt, węgiel koksowy oraz paliwa otrzymywanego w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego. Przepisy nie uwzględniają natomiast norm dla paliw stałych niesortowanych tzw. niesortu, bowiem zapisy omawianej regulacji wprowadzają zakaz sprowadzania go do Polski. Zabronione jest również wykorzystywanie mułów i flotów w instalacjach o mocy mniejszej niż 1 MW. Regulacja określa również  graniczne parametry dla tzw. paliw kwalifikowanych, które powinny mieć przynajmniej kaloryczność 24 oraz wartość Rogi (spiekalność ) do 20.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, o których mowa to:
 1. Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 2. Rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych
 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

Ponieważ wprowadzenie wspomnianych przepisów znacząco wpłynie na działalność energetyki zawodowej, przemysłu oraz spółek obrotu już dziś prezentujemy Państwu specjalistyczne warsztaty "Nowa kwalifikacja oraz normy jakości dla paliw węglowych", które dobędą się 1 października 2015 roku w Warszawie. Jest to 16 edycja wydarzenia w realizowanym przez nas cyklu spotkań dedykowanych szeroko pojętej branży paliw węglowych.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów m.in.:
 • Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – obowiązywanie, podmioty zobligowane, konsekwencje wprowadzonych zmian dla poszczególnych uczestników rynku
 • Nowa definicja paliw stałych
 • Zmiany w odniesieniu do poszczególnych typów paliw: węglowych sortymentów grubych, średnich, paliw kwalifikowanych, miałów, mułów, antracyt, węgiel koksowy oraz paliw otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego
 • Eliminacja tzw. niesortu i wyłączenie go z obrotu
 • Wymogi względem certyfikacji paliw wedle normy PN-EN-ISO-EC 17025:2005
 • Utrudnienia w obrocie dla energetyki zawodowej – kwestie przetargowe
 • Nowe normy jakości a obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne dotyczące utrzymania zapasów paliw
 • Nowe uprawnienia Inspekcji Handlowej i Służb Celnych względem paliw stałych wprowadzonych do obrotu
 • Konieczność weryfikacji umów na dostawy paliw stałych
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • spółek węglowych
 • kopalni węgla i koksowni
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem

W związku z nadchodzącymi zmianami, z tego zakresu tematycznego organizujemy również:

pojk3

Szkolenie skierowane jest do:personelu odpowiedzialnego za kontrolę jakości paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, kopalniach oraz spółkach obrotu paliwami w tym reprezentantów działów:
 • technicznych, paliw, produkcji, dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania
 • laboratoriów oceny jakości, chemicznych
 • obsługujących systemy poboru próbek paliw
Najważniejsze zagadnienia szkolenia:
 • Nowe rozporządzenie w zakresie sposobu pobierania próbek paliw stałych
 • Nowe rozporządzenie dotyczące metod badania jakości paliw stałych
 • Prawidłowa organizacja i metodologia badań
 • Identyfikacja głównych obszarów ryzyk i eliminacja błędów
Więcej informacji o szkoleniu na stronie: http://cbepolska.pl/warsztaty-probkowanie-i-badania-jakosci-paliw-stalych-nowe-regulacje.html

BPW sala male Sprawdź nasze doświadczenie!
Obecnie prezentowane wydarzenie jest jest bezpośrednią kontynuacją naszych projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych i wyrobów węglowych, w których łącznie brało udział ponad 800 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny i paliw:

 • Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja, 13.06.2012, Warszawa
 • Gospodarka paliwem biomasowym, 28 czerwca 2012, Warszawa
 • I edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 30.08.2012, Katowice
 • II edycja - Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary, 31 sierpnia 2012, Warszawa
 • I edycja - Akcyza na węgiel - praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa, 30.10.2012, Warszawa
 • I edycja - Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń", 27 marca 2013, Warszawa
 • II edycja - Akcyza na węgiel, 30 października 2013 roku, Warszawa
 • Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy, 25 kwietnia 2013 roku, Kraków
 • Kontraktowanie węgla - realizacja i egzekwowanie umów, 22 maja 2013 roku, w Warszawa
 • Optymalizacja doboru paliw węglowych na potrzeby wytwarzania energii 18 lipca 2013 roku, Kraków
 • II edycja warsztatów "Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń" 9 października 2013 roku, Katowice
 • III edycja Nowelizacja akcyzy od wyrobów węglowych. Rozliczanie w świetle nowego prawa, 7 listopda 2013 roku, Warszawa
 • II edycja - Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary, 4 czerwca 2014 roku Warszawa
 • Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania, 29 stycznia Warszawa i 26 lutego 2015 roku Katowice
 • IV edycja Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2015 roku, Warszawa


Joomlart