CBE Polska

Białe certyfikaty i nowa sytuacja regulacyjna

efe8brak

W dniu 23 lutego rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Teraz ustawa bedzie procedowana przez parlament. Wedle jej zapisów ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

pdf50 TEKST NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Rok 2016 będzie więc czasem szczególnym, bowiem w jego trakcie obowiązywać będą dwa systemy. Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów będzie utrata wartości świadectw wydanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). Od tego momentu realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej możliwa będzie wyłącznie poprzez świadectwa wydane na podstawie nowych przepisów. Co prawda, zgodnie z art. 53 ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność to jednak przedstawienie ich do umorzenia Prezesowi URE możliwe będzie wyłącznie w ramach rozliczenia obowiązku uzyskania oszczędności energii za okres sprzed wejścia w życie nowej ustawy. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona. Zmiany dotknęły również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.  Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć pro-efektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się państwo na 8 edycji szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Więcej...
Joomlart