CBE Polska

Article Index
Start
Galeria
Partnerzy
Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Poprzez swoją działalność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dąży do osiągnięcia pozycji najbardziej kompetentnej Instytucji Otoczenia Biznesu w subregionie północnym województwa śląskiego. Celem działalności Spółki jest rozwój regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki. Swoje działania realizuje zgodnie z polityką regionalną Polski i Unii Europejskiej, kierując się przy tym zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego i równości szans.
ARR koordynuje własne projekty współfinansowane ze środków unijnych, a także posiada bogate doświadczenie w działaniach na rzecz wsparcia i promocji regionu częstochowskiego obejmujące m.in.:
 • pozyskanie dotacji ze środków UE o wartości ponad 120 mln zł,
 • udzielenie dotacji dla 300 nowych firm,
 • przygotowanie i złożenie ok. 500 wniosków o dofinansowanie projektów,
 • udzielenie niemal 5500 godzin doradztwa,
 • wsparcie niemal 700 instytucji oraz ponad 6200 osób z regionu,
 • przeprowadzenie 146 audytów technologicznych oraz 6 transferów technologii,
 • pomoc w utworzeniu 154 miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej,
 • ok. 60 lokatorów w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 5 gmin.
Wiodące projekty obecnie realizowane przez ARR:
 • Wiodące projekty obecnie realizowane przez ARR:
 • „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”,
 • „Jasne, że własna firma”, wsparcie start-upów w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej
 • „Świadomy biznes”, zwiększenie przedsiębiorczości w podregionie częstochowskim poprzez wsparcie samozatrudnienia,
 • „Szansa na zatrudnienie” szkolenia i staże dla osób, które utraciły zatrudnienie,
 • „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa śląskiego”,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,
 • „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego, w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”,
 • „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO).
so Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)
Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 940 000,00 PLN

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Partnerzy projektu:
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej;
 • Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;
 • Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN;
 • Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Wydział organizacji i Zarządzania, Instytut Metali Nieżelaznych.

Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada przede wszystkim kontynuację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), jaki obligatoryjnie samorządy województw muszą realizować w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Ponadto dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, w którym określono regionalne specjalizacje technologiczne możliwe będzie zweryfikowanie inteligentnych specjalizacji oraz wskazanie nowych technologii i obszarów.

Głównym celem projektu jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów Specjalistycznych zgodnych ze wskazanymi w PRT obszarami technologicznymi i podmiotów sektora B+R oraz przedsiębiorstw. Ponadto celem projektu jest upowszechnianie skutecznych modeli biznesowych przedsiębiorstwom, rozpowszechnianie raportów specjalistycznych opracowanych przez obserwatoria technologiczne dotyczących dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R+I. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane jest przede wszystkim na animowaniu współpracy pomiędzy aktorami ekosystemu innowacji poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowaniu modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określeniu możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowaniu do włączenia się w sieci kooperacyjne, oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej. Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Projekt jest skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym, poprzez dostosowanie narzędzi wsparcia na poziomie regionalnym (PPO).

Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy są zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:
 • aktualizacja Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto Raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych.


Joomlart