CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
Analiza sprawozdań finansowych w branży energetycznej i ciepłowniczej formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejną edycje szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo - rozliczeniowym w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych.
Celem wydarzenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz z odniesieniem do zasad i systemu rachunkowości obowiązujących w firmie. Nacisk położony zostanie na spójność danych prezentowanych w poszczególnych sprawozdaniach, ich rzetelność w celu weryfikacji wiarygodności. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.

Program szkolenia opracowany został w taki sposób, by umożliwić uczestnikom pełne zapoznanie się z zasadami czytania, analizy i interpretacji poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych oraz dokonywania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Sprawozdanie finansowe i jego struktura - obowiązki, elementy, zasady sporządzania
 • Polityka rachunkowości i jej wpływ na księgowość oraz sprawozdawczość finansową
 • Sprawozdanie finansowe w układzie MSR/MSSF – podobieństwa i różnice do przepisów prawa lokalnego (Ustawa o rachunkowości)
 • Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa – najpopularniejsze wskaźniki finansowe:
 • wskaźniki płynności statycznej i dynamicznej – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
 • wyliczenie EBIT, EBITDA i EBT oraz ich interpretacja,
 • zadłużenia – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
 • instrumenty zyskowności – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
 • efektywności – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
 • case study.
 • Ryzyka rynkowo a sprawozdawczość finansowa
 • Gdzie znaleźć informacje na temat podstawowych ryzyk (wymagania UoR a MSR/MSSF)
 • Sprawozdanie z działalności jednostki – co to takiego i czy warto czytać?
 • Wymogi prawa bilansowego (UoR i MSR/MSSF) w zakresie ujawnienia informacji jakościowych i ilościowych na temat ryzyk
 • Studium przypadków – jak Spółki radzą sobie z ujawnieniami w zakresie ryzyk?
 • Identyfikacja ryzyk rynkowych w przypadku braku odpowiednich ujawnień – warsztaty praktyczne.Szkolenie skierowane jest do:
 • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm
 • Audytorów i business controllerów
 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach
 • Specjalistów departamentów niefinansowych i osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z informacji przedstawionych w raportach finansowych sporządzanych zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne.


Szkolenie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:

 • podczas szkolenia będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również samego trenera,
 • otrzymacie Państwo materiały, na podstawie których trener prowadzi wykład,
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy,
 • przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w szkoleniu,
 • przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia,
 • po zakończonym szkoleniu nie będzie możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu - to szkolenie w czasie rzeczywistym tak jak stacjonarne
Wymagane jest :
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowany Firefox, Chrome),Joomlart