CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Drugi dzień Forum
Poprzednie edycje
VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów


W drugim dniu Forum odbyła się wizyta studyjna w zakładzie oczyszczalnii ścieków „Czajka”, kóra stosuje procesy mechaniczne i biologiczne. Powstałe podczas oczyszczania osady ściekowe, w kontrolowanych warunkach, ulegają fermentacji. Wytworzony w ten sposób biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej.

Zaraz po uruchomieniu „Czajki”, w 1991 roku, ścieki oczyszczano jedynie poprzez redukcję związków węgla organicznego. Z czasem dodano rozwiązania umożliwiające usuwanie ze ścieków także związków biogennych, czyli azotu i fosforu. Jednak ograniczenia wynikające z konstrukcji istniejących obiektów technologicznych nie pozwalały osiągnąć norm dla ścieków oczyszczonych, obowiązujących obecnie w Polsce i innych krajach unijnych. Dlatego niezbędna była modernizacja i rozbudowa „Czajki”, którą przeprowadzono w latach 2009-2012.

Zmodernizowana „Czajka” jest obecnie jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce. Do 2012 roku w "Czajce" oczyszczono ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin: Legionowa, Zielonki, Jabłonnej, Marek i Ząbek (ok. 180 tys. m3/d). W lipcu 2012 r. do oczyszczalni kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej (ok. 240 tys. m3/d). Docelowo Zakład „Czajka” zaprojektowany jest na przyjęcie 435 tys. m3 ścieków w ciągu doby.

onasnaszezakladyczajkamjpg

„Czajka” to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem ze ścieków związków biogennych. Dopływające ścieki mieszają się w komorze zbiorczej, a następnie przepływają kolejno przez kraty, piaskowniki i osadniki wstępne, skąd dopływają do pompowni pośredniej. Podniesione przez pompownię, rozdzielane są następnie na 10 ciągów technologicznych. Każdy z nich składa się z reaktora biologicznego z osadem czynnym typu BIODENIPHO i zespołu dwóch osadników wtórnych. Osad z osadników wstępnych odprowadzany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych i po zagęszczeniu mieszany jest z osadem nadmiernym zagęszczonym na wirówkach. Zagęszczone osady zmieszane kierowane są dalej do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych, gdzie w procesie stabilizacji beztlenowej osadów powstaje biogaz. Częściowo spalany jest w kotłowni oraz w stacji gazogeneratorów. Przefermentowane osady są następnie odwadniane i kierowane do unieszkodliwienia w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). Osady są unieszkodliwiane w piecach fluidalnych połączonych ze specjalnymi kotłami. Wszystko po to, aby odzyskać jak najwięcej energii. STUOŚ wyposażona jest ponadto w zaawansowany trójstopniowy system oczyszczania spalin i instalację do zestalania popiołów i pozostałości.

Termiczne przekształcanie osadów

Podczas oczyszczania ścieków powstają nie tylko osady, ale także inne odpady technologiczne jak np. tłuszcze i pasek, które należy zagospodarować.

Zmodernizowana i rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” może przyjąć aż 435 300 m ³ ścieków na dobę. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 24 godzin może tam powstać nawet 500 ton osadów. W skali roku daje to wynik 180 tysięcy ton osadów i kolejne 8 tysięcy ton odpadów technologicznych. Żeby je wywieźć z terenu zakładu, potrzeba 8 tysięcy samochodów ciężarowych! A zgodnie z obowiązującym prawem osady powinny być zagospodarowane w miejscu ich powstawania.

Aby radykalnie zmniejszyć masę powstających osadów, a także ograniczyć ruch samochodów ciężarowych na terenie dzielnicy Białołęka, powstała Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ).

Technologia i prawo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jednoznacznie określają, że podstawowym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie w wydzielonej instalacji. Przykładem kraju, w którym wprowadzono całkowity zakaz postępowania z osadami w sposób inny niż ich termiczne przekształcanie jest Szwajcaria, słynąca z dbałości o jakość środowiska naturalnego.

Zgodnie z prawem, stacje termicznego przekształcania osadów powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z norm i przepisów Unii Europejskiej określających najlepsze dostępne techniki przekształcania odpadów tzw. BAT (ang. Best Available Techniques). Dla spalania osadów ściekowych prawodawstwo unijne jako najlepszą dostępną technikę, rekomenduje technologię ze złożem fluidalnym. Metoda zapewnia wysoką efektywność spalania i  małą objętość spalin powstających w takim systemie.

Sprawdzone rozwiązania i technologie

W Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wykorzystujemy sprawdzone  rozwiązania i technologie, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom i środowisku. Technologia spalania w złożu fluidalnym, powszechnie stosowana na świecie, jest najbardziej skuteczną metodą termicznego przekształcania osadów ściekowych. W Japonii i w Niemczech utylizowana jest w ten sposób ponad połowa masy osadów ściekowych (ok. 55%), w Danii 40 %, we Francji, USA po ok. 30%. 

Zalety technologii spalania w złożu fluidalnym:

  • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
  • wysoka efektywność spalania,
  • niezawodność i bezpieczeństwo pracy,
  • możliwość unieszkodliwiania wszystkich odpadów powstających w oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, skratki, tłuszcze i piasek).

Jak działa Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych?

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w „Czajce” oraz OŚ „Południe” są unieszkodliwiane w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), zlokalizowanej na terenie „Czajki”.

Ciąg technologiczny STUOŚ obejmuje:
  • przygotowanie osadów ściekowych do spalania poprzez podsuszanie,
  • spalanie odpadów technologicznych oraz osadów ściekowych w dwóch piecach ze złożem fluidalnym,
  • produkcję pary,
  • trójstopniowy zaawansowany proces oczyszczania spalin,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej,
  • zestalanie popiołów i pozostałości z oczyszczania spalin

Dzięki podsuszaniu osadów ściekowych proces spalania może zachodzić bez potrzeby dostarczania dodatkowego paliwa. Paliwo zewnętrzne (w postaci gazu ziemnego) wymagane jest wyłącznie do rozruchu instalacji. W procesie spalania powstaje para o wysokich parametrach energetycznych. Para ta jest podawana do układu turbina-generator, który przekształca ją w energię cieplną i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby STUOŚ oraz „Czajki”. Proces termicznego unieszkodliwiania jest całkowicie zheremetyzowany, zaś powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy spalane jest w piecach.
 
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych jest jedyną w Polsce instalacją z zastosowaniem skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (w turbinie parowej).

Ekologia i nowoczesność

Funkcjonowanie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) pozwala na 10-krotnie zmniejszyć ilość odpadów.

Przyjazny dla środowiska proces termicznego przekształcania osadów ściekowych wraz z zaawansowaną instalacją oczyszczania spalin zapewniają bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych w miejscu ich powstawania.

Zastosowana technologia umożliwia osiągnięcie niższego poziomu emisji substancji szkodliwych niż wymaga tego prawo polskie i normy Unii Europejskiej.

Dzięki tej inwestycji Warszawa dołączyła do grona miast europejskich, które prowadzą nowoczesną i ekologiczną gospodarkę w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych.


Galeria


20180302_095003_HDR_wm20180302_100756_HDR_wm20180302_100830_HDR_wm20180302_100953_HDR_wm20180302_101146_HDR_wm20180302_101309_HDR_wm20180302_102703_HDR_wm20180302_103148_HDR_wm20180302_103258_HDR_wm20180302_103312_HDR_wm20180302_103318_HDR_wm20180302_103453_HDR_wm20180302_103521_HDR_wm20180302_103609_HDR_wm20180302_103904_HDR_wm20180302_104012_HDR_wm20180302_104329_HDR_wm20180302_104525_HDR_wm20180302_104838_HDR_wm20180302_112115_HDR_wm20180302_112226_HDR_wm20180302_113826_HDR_wm20180302_114239_HDR_wm20180302_115733_HDR_wm20180302_120052_HDR_wm20180302_120142_HDR_wm20180302_120400_HDR_wm20180302_120459_HDR_wm20180302_120517_HDR_wm20180302_120555_HDR_wm20180302_120644_HDR_wm20180302_120709_HDR_wm20180302_120931_HDR_wm20180302_121412_HDR_wm20180302_121505_HDR_wm20180302_121515_HDR_wm20180302_121642_HDR_wm20180302_121747_HDR_wm20180302_121817_HDR_wm20180302_121849_HDR_wm20180302_121935_HDR_wm20180302_122242_HDR_wm20180302_122457_HDR_wm20180302_122603_HDR_wm20180302_122611_HDR_wm20180302_122629_HDR_wm20180302_122845_HDR_wm20180302_122853_HDR_wm20180302_123352_HDR_wm

Joomlart