CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Partner warsztatów
Lokalizacja
Program
Rejestracja
RPPZ 490 formularz


Szanowni Państwo,


Największe zaniepokojenie po stronie przemysłu wzbudza obecnie obowiązek sporządzenia tzw. sprawozdania bazowego/ raportu początkowego oraz dokonania, po ostatecznym zakończeniu działalności, oceny stanu skażenia gleby i wód podziemnych. Obowiązek wykonywania tych raportów nakłada bowiem nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101).

Raport początkowy dotyczy instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, w których ich eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Nowe instalacje, które już uzyskały pozwolenie zintegrowane, a w dniu wejścia w życie ustawy nie będą jeszcze oddane do eksploatacji, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia raportów początkowych przy pierwszej aktualizacji pozwolenia dokonanej po tym dniu. Nowelizacja powoduje również, że średnie ciepłownie do 200 MW będą zwolnione z przestrzegania nowych standardów emisyjnych do końca 2022 r., pod warunkiem, że 50 proc. wytworzonego przez nie ciepła trafi do sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z prawem, raporty początkowe stanowią integralną część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanych dla instalacji ubiegających się o nie po raz pierwszy, lub wniosku o wydanie zmiany do pozwolenia zintegrowanego dla instalacji dokonujących istotnych zmian w ich funkcjonowaniu. Raport początkowy zawiera szereg informacji o wpływie na środowisko wodno-gruntowe a podczas jego opracowywania raportu należy wyróżnić kilka etapów, które trzeba poddać szczegółowej analizie:
Rozpoznanie zanieczyszczeń historycznych - należy rozpoznać możliwość wystąpienia potencjalnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, które mogły mieć miejsce w przeszłości. Należy zweryfikować posiadane dane i informacje o wszystkich zakładach, które istniały i prowadziły działalność na terenie, na którym ma powstać nowa instalacja lub ma zostać zmodernizowana instalacja istniejąca.
 • Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń - analiza całego zakładu pod kątem oddziaływania na środowisko. Identyfikacja substancji stwarzających zagrożenie zgodnie z CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008) wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych z w/w instalacji pod kątem możliwości powodowania przez nie istotnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
 • Badania wstępne - kolejnym etapem podczas przygotowania raportu początkowego jest określenie punktów poboru oraz głębokości z jakiej powinny zostać pobrane próbki. Odbywa się to na podstawie wcześniej zebranych informacji o instalacjach oraz możliwych historycznych zanieczyszczeniach. Po otrzymaniu wyników analiz można opracować część wstępną, na podstawie której zostanie przygotowana ostatnia zamykająca część raportu początkowego.
 • Badania szczegółowe - w oparciu o wyniki wcześniejszych analiz (badań wstępnych) typuje się dodatkowe miejsca poboru próbek w celu uszczegółowienia poprzednich wyników badań. Jest to część zamykająca raport początkowy zawierająca opis i podsumowanie wszystkich działań podjętych do opracowania sprawozdania bazowego. Każdy raport początkowy będzie musiał zawierać mapę przedstawiającą rozkład zanieczyszczeń na danym terenie.
Niewątpliwym problemem w przygotowaniu instalacji do wypełnienia obowiązków związanych z raportem początkowym jednak brak szczegółowych wytycznych ich przygotowania. Konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych już teraz spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy eksploatującemu lub dopiero planującemu eksploatację instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na specjalistyczne warsztaty "Raporty początkowe do pozwoleń zintegrowanych.Metodologia badań, próbkowanie, ocena zanieczyszczeń, dokumentacja", które dobędą się w dniu 12 lutego 2015 w Łodzi.

ied2

Prezentowane warsztaty są elementem II IED Forum. Odbędzie się ono w dniach 11-12 lutego 2015 roku w Łodzi. Forum realizowane jest w Partnerstwie Generalnym z firmą Veolia. To cykliczne, międzynarodowe wydarzenie, którego tematyka oscyluje wokół nowych standardów emisyjnych dla przemysłu. Oprócz debaty plenarnej, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe oraz wyżej wspomnianych warsztatów uczestnicy będą też mieli możliwość zwiedzanie zakładu, w którym realizowana jest inwestycja z zakresu IED – instalacja w Łódzkiej EC4. Więcej...


Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z sektorów zobligowanego do wypełnienia obowiązków IED i POŚ w tym:
 • przemysł energetyczny
 • przedsiębiorstwa z zakresu produkcji i obróbki metali
 • przemysł mineralny
 • hutniczy
 • chemiczny i cementowy
 • gospodarki odpadami, spalarnie odpadów oraz wodnokanalizacyjnego
a w szczególności ich kadrę zarządzającą, przedstawicieli, pełnomocników departamentów i działów:
 • ekologii i ochrony środowiska
 • monitorowania emisji
 • strategii, rozwoju i analiz
 • ekonomicznego i finansowego
zapraszamy również:
 • personel odpowiedzialny za kontrolę jakości powietrza,wody i gleby
 • przedstawicieli laboratoriów oceny jakości i chemicznych oraz osoby autoryzujące sprawozdania w instalacjach przemysłowych i technicznych


BPW sala maleSprawdź nasze doświadczenie!

Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, na bieżąco organizujemy spotkania z zakresu:

 • problematyki bilansowania paliw i wyrobów węglowych
 • utrzymywania zapasów paliw
 • rozliczania wyrobów węglowych na potrzeby podatkowe
 • sposobów uwierzytelniania, weryfikacji dostaw paliw biomasowych oraz opomiarowania biomasowych źródeł i instalacji
 • próbkowania, badań i oceny jakości paliw
 • optymalizacji doboru paliw na potrzeby wytwarzania energii
 • gospodarki UPS


 • Joomlart