CBE Polska

Article Index
Start
Wydarzenie towarzyszące
About Forum
sctf_baner_490x137Szanowni Państwo,

Dynamiczny rozwój społeczny a także wszechobecna informatyzacja wpisana w charakter postindustrialnego społeczeństwa powoduje stałe zwiększenie popytu na energię elektryczną. Stanowi to ogromne wyzwanie dla aktualnie wykorzystywanych sieci, które przestają spełniać wymagania konsumentów. To oraz świadomość konieczności działań proekologicznych, w tym redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej powoduje wzrost zapotrzebowania na nowoczesne technologie. Zwłaszcza w przypadku krajów takich jak Polska, opartych głównie na konwencjonalnych paliwach kopalnianych zwiększone są "ekologiczne" wymagania w stosunku do dostawców energii. Odpowiedzią na wspomniane wymogi są inteligentne sieci tzw. "smart grids" - nowoczesny system komunikacyjnej technologii. Zapewnia on obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii w tym także odnawialnej. Smart pozwalają uelastycznić metody dystrybucji i przesyłu, dostosować sieć do zmian w podaży, sterować popytem, zwiększyć wydajność i zoptymalizować działanie systemu. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na te systemy narzuca konieczność zmierzenia się z praktycznymi aspektami tego procesu. Mowa tu min. o kwestiach technologicznych ale także o otoczeniu regulacyjnym, możliwościach inwestowania, kosztach etc.

Te i wiele innych problemów zostało omówionych podczas "Smart Communications & Technology Forum", które odbyło się w dniu 12 października w warszawskim Centrum Prasowym Foksal. Forum objęte było Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury, MAE, KAPE S.A., UKE, oraz Instytutu Łączności. Złotym Sponsorem Forum była Firma Mikronika, natomiast jako Ekspert Technologiczny zaprezentowała się Firma ABB.

Celem Forum
było omówienie możliwości wykorzystania technologii smart w różnych przedsiębiorstwach oraz potencjału inwestycyjnego drzemiącego we współpracy międzysektorowej pomiędzy branżami: energetyczną, IT, telekomunikacyjną, gazowniczą, ciepłowniczą oraz komunalną w świetle zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Omówione zostały możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz sposoby realizacji inwestycji łącznie z procesem finansowania. Z racji wciąż rosnącego zainteresowania tematyką inwestycji w inteligentne sieci pragnęliśmy stworzyć niezależne forum do wymiany opinii dla ekspertów z branży, potencjalnych inwestorów oraz dostawców rozwiązań.

Podczas wydarzenia, szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i komunalnej dyskutowało na temat możliwości i perspektyw wdrożenia rozwiązań typu smart na polskim rynku. Rolę Moderatora I i II bloku tematycznego pełnił Pan Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - przedstawiciel Politechniki Opolskiej. Jako pierwszy wystąpił Pan Michał Konieczko - przedstawiciel URE, który omówił wpływ wdrożenia inteligentnego pomiaru na kształtowanie taryf dystrybucyjnych, rolę Prezesa URE , potencjalne drogi rozwoju systemu elektroenergetycznego a także wymagania wobec sprzętu, infrastruktury oraz samego procesu wdrażania. Jako drugi prelekcję wygłosił Pan Wojciech Stawiany. Skomentował on działania NFOŚIGW związane z programem priorytetowym "Inteligentne sieci energetyczne". Przedstawiony został stan obecny realizacji projektu a także kalendarium dalszych działań. Jako trzeci swoim doświadczeniem i wiedzą podzielił się z uczestnikami Moderator a zarazem jeden z wybitnych Ekspertów- Prof. Waldemar Skomudek. W prezentacji pt: "Perspektywa finansowania smart grid w Polsce" podkreślił konieczność zmiany polityki energetycznej i jej weryfikacji w perspektywie braku odzwierciedlenia rzeczywistości przez obecnie istniejącą. Poruszone zostały także kwestie dekapitalizacji majątku energetycznego oraz rozwoju energetyki rozproszonej. Pan Prof. Waldemar Skomudek zaakcentował - "choć smart power grids nie będzie jedyną gwarancją bezpieczeństwa energetycznego kraju to jednak jej wdrożenie ma szansę wpłynąć na możliwość odroczenia w czasie realizacji niezbędnych inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz w sieć przesyłową i dystrybucyjną, co złagodzi niedobór kapitału inwestycyjnego w podsektorze elektroenergetycznym". Po zakończeniu wspomnianego wystąpienia Pan Profesor zaprosił do panelu dyskusyjnego Pana Janusza Kurpasa (Vattenfall Distribution Poland S.A.), Pana Macieja Skrzyniarza (Cylon Controls Ltd.) oraz Pana Rafała Świstaka (RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). W trakcie panelu omówiono min. braki regulacyjne i konieczność zlikwidowania regulacyjnych barier, szeroko rozumianą standaryzację, kwestię administrowania bezpieczeństwem informacji a także wymianę istniejących liczników oraz przyłączanie źródeł rozproszonych do sieci, z możliwością przekazania nadwyżki do systemu. W trakcie panelu padły min. słowa: "Smart grid to recepta na rozwój energetyki, pokrycie zapotrzebowania na energię, nowa filozofia funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i antidotum na zrównoważenie popytu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.” Prof. dr hab. inż Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska.


FINANSOWANIE:
"W latach 2012 - 2014 NFOŚIGW rozdysponuje około 300 do 350 mln złotych na rozwój smart grid w Polsce. Nabór pierwszych wniosków oraz konkurs rozpocznie się już w I kwartale 2012 roku. Szczególnie wysoko będą punktowane projekty bezpośrednie wpływające na efektywność oraz ekologię. NFOŚiGW rezygnuje z dofinansowania inteligentnych liczników energetycznych. Priorytetowo traktowane są projekty wdrożenia inteligentnych sieci sektorze gazownictwa, ciepłownictwa oraz komunalnym." Wojciech Stawiany, NFOŚIGW

STANDARYZACJA:
"Żeby był smart – potrzebny jest grid. Działania operatorów powinny skupiać się także na odtworzeniu i odbudowywaniu istniejącej sieci infrastrukturalnej." Janusz Kurpas, Vattenfall Distribution Poland S.A.

 

"W działaniach operatora muszą zostać uwzględnione elementy tradycyjnej infrastruktury liniowej, jednokierunkowej. Smart można porównać do sieci IP, gdzie nie do końca wiadomo jest jakimi drogami ustanawiane jest połączenie a każdy spersonalizowany odbiorca posiada coś w charakterze osobistego elektrycznego adresu." Janusz Kurpas, Vattenfall Distribution Poland S.A.

 

"RWE postawił nacisk na rozwój IT oraz strukturę automatyzacji. Koncentratory, rejestratory będą raczej systemami informatycznymi niż klasyczne elementy sieciowe. Trzeba wyselekcjonować informacje najbardziej istotne z punktu widzenia operatora tak aby najskuteczniej reagować w przypadku awarii." Rafał Świstak, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE:
"Należy mocno artykułować doinformowanie odbiorcy końcowego. Niezwykle istotnym elementem wdrożenia jest uświadomienie odbiorcom energii korzyści wynikającej z optymalizacji jej zużycia. Mowa tu zarówno o strategii zużycia jak i poboru." Maciej Skrzyniarz, Cylon Controls Ltd.

 

"Z puntu widzenia producentów sprzętu zauważalny jest trend wchodzenia w otwarte protokoły komunikacyjne – jedną, nadrzędną platformę nadzorującą dla różnych dystrybutorów, którzy dostarczają do systemu informacje. Są to pionierskie rozwiązania." Maciej Skrzyniarz, Cylon Controls Ltd.


LICZNIKI:
"Smart wdrażamy małymi etapami, szczególną uwagę zwracamy na mikroźródła oraz odtworzenie sieci. W 2011 roku ruszył program pilotażowy przewidujący zainstalowanie 11 tysięcy inteligentnych liczników w grupie. Przy wdrożeniach wspieramy się standardem TETRA. Vattenfall podejmuje również rozmowy ws. mariażu części dystrybucyjnej z podmiotami z sektora innych mediów (gaz, woda, ciepło) w zakresie kooperacji przy wdrożeniach inteligentnej sieci. W procesie wymiany liczników na nowe istotna jest ścieżka przyspieszenia amortyzacji starych liczników tak aby nie obciążać kosztami operatorów a w efekcie – przenosić części kosztów na odbiorcę końcowego. Dodatkowo operatorzy muszą uzyskać coś w rodzaju zachęty w formie przejrzystego mechanizmu finansowania, który powinien być już teraz" Janusz Kurpas, Vattenfall Distribution Poland S.A.

 

"Struktura wiekowa liczników jest bardzo zróżnicowana. Demontaż kończy się utylizacją, ponieważ naprawa jest nieopłacalna. Demontaż liczników zgodnie z upływem cechy legalizacyjnej nie ma sensu. Jedną z możliwości jest zamrożenie okresu legalizacji dla liczników standardowych." Rafał Świstak, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

PRZYŁĄCZENIA:
"Nie wolno zapominać, że konieczne są nakłady także po stronie klienta" Janusz Kurpas, Vattenfall Distribution Poland S.A.

"W ramach wniosków końcowych można stwierdzić, że rynek jest otwarty na nowości, poszukujemy nowych rozwiązań ale istnieje szereg barier i problemów natury mentalnościowej, prawnej i organizacyjnej zarówno po stronie odbiorcy jak i  energetyki zawodowej. Podstawowym mankamentem jest "wirtualny" charakter niektórych rozważań będący bezpośrednim efektem braku rozwiązań natury prawnej." Prof. dr hab. inż Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska

 

Po zakończonym panelu rozpoczęto prezentacje z zakresu case study. Rolę Moderatora III bloku przejął Pan Jacek Koźbiał reprezentujący firmę Mikronika. Blok III otworzył Pan Maciej Skrzyniarz z firmy Cylon Controls Ltd. Omówił on irlandzkie doświadczenia w zakresie optymalizacji zużycia mediów na przykładzie University College Dublin z wykorzystaniem platformy Active Energy. Kolejne przykłady i propozycje rozwiązań technologicznych zaproponował Moderator i Prelegent w jednej osobie – Pan Jacek Koźbiał z firmy Mikronika. "BPL – szerokopasmowy PLC - technologia do szybkiej realizacji stabilnej komunikacji dla Smart Systemów" - w ramach tego wystąpienia opisano pilotażowe wdrożenia, zaprezentowano wnioski dotyczące zagrożeń, kosztów i opłacalności poszczególnych scenariuszy.
Po zakończeniu prezentacji Mikroniki do wygłoszenia prelekcji zaproszony został Pan Janusz Kurpas, który podzielił się doświadczeniami Vattenfall Distribution Poland S.A. w zakresie smart grid. Kolejny mówca – Pan Robert Masiąg, omówił szczegółowo praktykę procesu wdrożenia w Energa Operator S.A. Grupę wystąpień „energetyków” zamknęli Panowie Stanisław Nowak oraz Mariusz Jurczyk, którzy przedstawili stanowisko i wnioski Tauron Dystrybucja S.A. Wszystkie trzy prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników.
Dwa ostatnie z szeregu wystąpień pozwoliły spojrzeć na smart z perspektywy zupełnie innego operatora systemu: gazowego oraz telekomunikacyjnego. Sektor gazu reprezentował w trakcie Forum Pan Adam Jarek z Karpackiej Spółḱi Gazownictwa. Omówił on zarówno ustawodawstwo jak i technologie w postaci przeliczników przepływu gazu i elektronicznych rejestratorów szczytów godzinowych. W ramach dodatkowego komentarza Pan Adam Jarek poruszył niezwykle ważną kwestię bezpieczeństwa informacji i zarządzania bazami danych.
Forum zamknął Polkomtel S.A., którą to firmę reprezentował Pan Paweł Lech. Jako jedyny przedstawiciel sektora telekomunikacyjnego przedstawił skalę oraz proponowane technologie do wykorzystania. Omówił min. SLA, M2M a także CDMA.

Konferencję wspierało liczne grono Patronów medialnych: Bankier.pl, Elektroenergetyka, Energocity.pl, Energieodnawialne.pl, Radiownet, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, Ekonews.com.pl, Gramwzielone, Gartija.pl, mBrokers.pl, My_money_24.pl, Mentora.pl, KnowMore.pl, Zielonydziennik, Ecoportal, Biznes-Warszawa.pl, Biotechnologia.pl, Ekosamorządowiec.pl, Elektroonline, Pomiary_Automatyka_Robotyka, CzystaEnergia, Ecomanager, Qualitynews.

Jako Organizator firma Center for Business Education pragnie podziękować wszystkim Sponsorom, Patronom honorowym i medialnym jak również wszystkim uczestnikom za zaufanie i  liczne przybycie. Już teraz zapraszamy na drugą edycję.

IMGP5136IMGP5139IMGP5172IMGP5179IMGP5185IMGP5206IMGP5220IMGP5237IMGP5239IMGP5240IMGP5241IMGP5255IMGP5279IMGP5281IMGP5287IMGP5291IMGP5293IMGP5296IMGP5303IMGP5306IMGP5312IMGP5314IMGP5317IMGP5337IMGP5347IMGP5372IMGP5387IMGP5389IMGP5412IMGP5436IMGP5438IMGP5441IMGP5451IMGP5465IMGP5479IMGP5480IMGP5492IMGP5501


Joomlart