CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Wirtualne Elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce VPP panorama


Hakan P. Johansson ABB Enterprise Software: "...Każda dyskusja na temat wirtualnych elektrowni czy spółdzielni energetycznych powinna zacząć się od omówienia sposobów na zoptymalizowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej. Jednym z wyznaczników przyszłości systemu jest bowiem jego cyfryzacja, jak również możliwość dzielenia się danymi przez wszystkich użytkowników sieci". Jednakże "konieczna jest jak najszybsza nowelizacja ustawy OZE, która pomogła by zachęcać sektor do tego typu inwestycji i rozwoju rynku" - dr Tomasz Kowalak.

Od wielu lat polityka energetyczna kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Rynek OZE w Polsce dotknęły obecnie bardzo ważne istotne zmiany. Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie kompleksowa nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian pojawią się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Znowelizowane przepis wprowadzają również rządowe zapowiedzi wdrożenia tzw. "rynku mocy", które są niewątpliwym impulsem dla rozwoju polskiego sektora OZE (po okresie kilkuletniej legislacyjnej stagnacji). Wszystko wskazuje, że w najbliższych latach nic nie zastąpi energetyki konwencjonalnej opartej na węglu, natomiast źródła OZE mogą być jej doskonałym uzupełnieniem (pod warunkiem określenia optymalnego modelu zintegrowania ich w sieci elektroenergetycznej). Wchodzące obecnie "aukcje OZE" są dodatkowym stymulantem dla podmiotów z tego rynku. By być konkurencyjnym, firmy muszą bieżąco monitorować wolumen produkcji, popyt na rynku, celem możliwie efektywnej i zy-skownej sprzedaży.
Jednym z najbardziej sprawdzonych, jak również wydajnych sposobów zapewnienia efektywności, stabilności i konkurencyjności energetyki rozproszonej jest wykorzystanie technologii wirtualnych elektrowni (ang. virtual power plants). Są to układy wzajemnie powiązanych jednostek wytwór-czych generacji rozproszonej, energii odnawialnej, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współ-czynniki efektywności energetycznej.
Koncepcja "Elektrowni Wirtualnej" znajduję coraz szersze zastosowanie przemysłowe / komercyjne w krajach Unii Europejskiej. Tymczasem w Polsce jej wykorzystanie jest znikome. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka - począwszy od braku regulacji jak i deficytu odpowiednich rozwiązań technologicznych. Warto przyjrzeć się realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze w Europie, by móc przygotować się do realizacji zbiorowych inwestycji w OZE. Taka działalność umożliwia rozłożenie kosztów i ryzyka inwestycji na wiele podmiotów, a także budowę większych i bardziej wydajnych instalacji, zaopatrujących w energię większą liczbę odbiorców.

W związku z powyższym w dniu 29 września 2016 roku w Warszawie, odbyło się specjalistyczne seminarium organizowane przez firmę CBE Polska: "Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce". Wydarzenie powstało przy współpracy z firmami: ABB - Partnerem Generalnym, ENEA Trading i KIC Innoenergy - Partnerami Strategicznymi, oraz: PSI Polska i WAGO ELWAG, którzy prezentowali się jako Eksperci Technologiczni i Wystawcy. Seminarium było objęte Patronatami Honorowymi: Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, Sejmu RP, pod przewodnictwem Pana Posła Ireneusza Zyski, SEDC, PIIT, SIT, SEO, KIER, IŁ, PIGEOR, UPEBI, NOT, IEO.

Głównym celem wydarzenia było zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny i OZE, w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z niedawnym wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu tzw. Rynku Mocy. W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym mają pojawić się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologia wirtualnej elektrowni (jako jedna z bardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym) może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/ energii odnawialnej. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

Sejm kontynuuje prace nad zmianami prawa dla branży OZE


Poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w trakcie seminarium wspominał o kontynuowaniu prac na rzecz rozwoju przemysłu energetycznego w kraju - zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak również rozwoju branży OZE jako pełnoprawnego uczestnika mixu energetycznego. Jak stwierdził: "... ma pełną świadomość rewolucji energetycznej jaka trwa na świecie: dywersyfikacji i decentralizacji rynków energetycznych, tworzenia mixów energetycznych, w których łączone są zasoby nieodnawialne z zasobami odnawialnym. Niewątpliwie bardzo dużą rolę we współczesnej gospodarce odgrywa także ochrona środowiska naturalnego, tak potrzebnego w krajach wysoce uprzemysłowionych, dla zapewnienia komfortu życia dla swoich obywateli".
Dziękując uczestnikom za przybycie na Seminarium, Pan Przewodniczący podkreślił, że dyskusje w trakcie seminarium są niezwykłe istotne dla poprawy, usprawnienia i rozwoju systemu energetycznego w Polsce. Przyniosą wymierne korzyści, chociażby w postaci nowych pomysłów i rozwiązań, które później wraz z obecnymi na seminarium przedstawicielami Ministerstwa Energii, będzie mógł przełożyć na stanowienie dobrego prawa.

Stan rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości OZE w opinii Komisji Europejskiej


Pierwszym prelegentem, był Dr Didier Gambier, Dyrektor Agencji Wykonawczej przy Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć (EASME). Agencja jest odpowiedzialna za projekty z dziedziny: energetyki, ochrony środowiska oraz rozwoju nowych źródeł. Zdaniem eksperta: "Każda transformacja tak ogromnej gałęzi gospodarki jakim jest niewątpliwie energetyka wymaga czas. Konieczne jest też odpowiednie otoczenie regulacyjne gwarantujące korzystne ceny dla wszystkich uczestników rynku ( gospodarstw domowych, firm)".
Ponadto stwierdził że: "... obecnie administracja europejska pracuje nad strategią redukcji emisji o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii odnawialnej w rynku o 27% do 2030r. Kluczowym w polityce energetycznej Europy musi być zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla odbiorcy końcowego, zintegrowanie rynków wewnętrznych w ramach UE, wspieranie oraz ochrona konsumentów energii".
Obecnie UE musi stawić czoła problemowi wysokiej ceny energii w porównaniu z rynkami w Azji czy Ameryce Północnej. Stąd też ogromny nacisk na zwiększenie konkurencyjności rynków energetycznych w Europie. Jednym z elementów poprawienia tejże konkurencyjności mogą być inicjatywy klastrów oraz spółdzielni energetycznych - podkreślał Dr Didier Gambier.
"Zapewnienie efektywności energetycznej sieciom europejskim jest w przyszłości Europy zagadnieniem kluczowym. To istotne nie tylko dla celów oszczędzania energii, ale również zwiększenia konkurencyjności rynków. Inicjatywy energetyczne jak: klastry czy spółdzielnie korzystnie wpływają na modyfikacje współczynników efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu akceptacji przemysłu OZE przez społeczności lokalne i ich aktywną partycypację. Dla przykładu w Niemczech, ponad połowa instalacji OZE/ klastrów, znajduję się w rękach obywateli i zarządzana jest poprzez inicjatywy obywatelskie." - dodał ekspert EASME.

Ocena koncepcji kooperacji energetycznej dla polskiego rynku


Kolejnym prelegentem był Dr Tomasz Kowalak, który podjął się oceny koncepcji kooperacji energetycznej zarówno w zakresie jej potencjału na rynku polskim, jak i obecnego stanu. Jego zdaniem; "Idea klastrów i spółdzielni energetycznych jest bezdyskusyjnie przyszłościowa i rozwojowa, niestety jak w przypadku każdej implementacji, tak i tu mogą pojawić się pewne trudności i wyzwania, z którymi ustawodawca będzie musiał się zmierzyć i poprawić. Konieczna jest jak najszybsza nowelizacja ustawy OZE, która pomogła by zachęcać sektor do inwestycji i rozwoju rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Wśród potencjalnych uczestników takich projektów jak klastry i spółdzielnie to:
 • elektrownie wieloskalowe (CPP),
 • elektrownie niezależne (IPP),
 • autoproducenci, czyli właściwie każdy kto posiada źródło własne i je konsumuje w ramach swoich potrzeb.
 • Wirtualne Elektrownie - zaawansowana struktura integrująca róźne źródła, nie tylko odnawialne.
 • prosumenci
Istnieją jednak obecnie pewne problemy w ustawodawstwie dotyczące statusu prosumenta, jego uprawnień oraz obowiązków. Obecnie prosument definiowany jest jako odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii i jej rozliczenia na podstawie umowy kompleksowej. Użycie stwierdzenia "umowy kompleksowej" w definicji prosumenta może w znaczący sposób ograniczyć jakiekolwiek inicjatywy obywatelskie na korzyść firm oraz korporacji. Innym wyzwaniem jest zdefiniowanie podmiotu koordynującego taki klaster czy spółdzielnie, na dzień dzisiejszy tylko podmioty koncesyjne mogą pełnić taką rolę, co również może oznaczać że w większości przypadków będą to raczej firmy niż inicjatywy społeczne".

Niepotrzebne ograniczenia w liczbie uczestników kooperacji energetycznej


Dr Kowalak zwraca również uwagę, na ograniczenia w liczbie uczestników kooperacji energetycznej do 1000 uczestników. Jak pokazują doświadczenia z Europy Zachodniej, nie ma potrzeby takiego ograniczenia bowiem istnieją i działają klastry i spółdzielnie, która zrzeszają tysiące producentów energii i właścicieli instalacji OZE.

Kolejnym prelegentem seminarium była Dr Heli Antila, Wiceprezes ds. Technologii fińskiego koncernu FORTUM. W swojej prezentacji skupiła się na roli konsumenta w sieci energetyczne. Pokazywała jak efektywnie zaktywizować odbiorcę końcowego. Podkreślała, że przyszłość to: energetyka odnawialna, szczególnie sektory fotowoltaiczne oraz wiatrowe, które pomimo swojej zależności od warunków klimatycznych, jako jedyne źródła odnawialne mogą pochwalić się zerowym kosztem zmiennym.
Jak stwierdziła: "Koncepcja VPP nie służy jedynie produkcji energii , ale również wydajnej kontroli jej zużycia, w odniesieniu do tego jak wpływa na cały system. Niezbędnym elementem całej tej układanki energetycznej jest aktywizacja klienta/odbiorcy, aby mógł on w znaczący sposób pomagać w utrzymaniu całego systemu, zapewnieniu mu efektywności i wydajności (bo jest to również w jego interesie). Oczywistym jednak jest, że konsumenci nie będą własnoręcznie utrzymywać czy kontrolować sieci, ale zapewne chętnie skorzystają z systemów umożliwiających im zarządzanie własnym zużyciem oraz monitorujących zapotrzebowanie." - dodała.
W tym miejscu warto dodać, że koncern FORTUM stworzył już komercyjny projekt wirtualnej elektrowni przy współpracy z grupą 100 właścicieli gospodarstw domowych / odbiorców oraz operatorem sieci przesyłowej FINGRID. Jak wyjaśniła Dr Antila: "zapewniając odbiorcom dostęp do ciepłej wody mogliśmy włączać i wyłączać systemy grzewcze w zależności od zapotrzebowania i zużycia. ". Ekspertka podkreślała że przy tworzeniu projektów interaktywnego rynku energetycznego, czy wirtualnych elektrowni konieczne jest zadbanie o 3 fundamentalne zagadnienia: kwestie techniczne, polityczne i rynkowe. Projekt VPP prezentowany przez FORTUM zakończył się sukcesem również dzięki bliskiej współpracy i wsparciu ze strony fińskiego OSP - firmie FINGRID, który był bardzo otwarty na propozycję zastosowania nowych rozwiązań czy technologii. Dodatkowo, kluczowe jest aby zasady działania rynku energetycznego były przejrzyste i jasne dla wszystkich jego uczestników.

Jedną z najciekawszych prezentacji w odczuciu wielu uczestników seminarium, była prelekcja wygłoszona przez Hakana P. Johanssona, Senior Executive, Sales, Smart Grid & Consulting z firmy ABB Enterprise Software. Pan Hakan P. Johansson jest wieloletnim pracownikiem firmy ABB i światowej klasy ekspertem z dziedziny implementacji rozwiązań
i technologii Smart Grid w infrastrukturze energetycznej. Zdaniem prelegenta: "w celu stworzenia sieci inteligentnych bądź przeprowadzania z powodzeniem inicjatyw wirtualnych elektrowni, kluczowym elementem nie jest technologia - bo ona już istnieje i jest dostępna. Najważniejszy jest właściwy model biznesowy i rachunek ekonomiczny. 80-90% technologii potrzebnej do implementacji jakichkolwiek projektów w dziedzinie energii jest już dostępna na rynku."
Hakan przez ponad 8 lat współtworzył strategię i koncepcję globalnej "inteligentnej" sieci energetycznej w ramach rozwiązań firmy ABB. Doświadczenie nauczyło go, że największym wyzwaniem w temacie Smart Grid są kwestie poza techniczne, tj.: regulacje, prawo, model biznesowy, rachunek ekonomiczny danej inwestycji. To właśnie aspekty ekonomiczne i polityczne stanowią główną barierę dla innowacyjności w sektorze energetycznym na świecie.
Hakan P. Johansson stwierdził, że każda dyskusja na temat "wirtualnych elektrowni" czy "spółdzielni energetycznych" powinna zacząć się od omówienia sposobów zoptymalizowania istniejącej sieci elektroenergetycznej. Jednym z wyznaczników przyszłości systemu energetycznego jest cyfryzacja sieci przesyłu i dystrybucji energii, jak również możliwość dzielenia się danymi przez wszystkich użytkowników sieci.
Niestety z zasady na arenie politycznej globalnie istnieje niechęć do zmian, dotyczy to również rynków energetycznych. Są jednak przykłady innego podejścia władzy to zagadnienia innowacyjności. Budującym przykładem może tu być np. Norwegia. Norwegia, poza Stanami Zjednoczonymi, ma największe nasycenie rynku pojazdami elektrycznymi, jest drugim co do wielkości rynkiem dla producenta TESLI. Paradoksalnie, kraj ten posiada również ogromne zasoby ropy. Nasuwa się więc pytanie dlaczego tak mocno i zdecydowanie inwestują w elektromobilność?
Przykład ten pokazuje, że wola polityczna może być bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem rozwoju nowych rozwiązań i technologii.
Istnieje też inny problem, który może być ważny z punktu widzenia sytuacji energetycznej w Polsce - rynek pracy w sektorze energetycznym. W wielu krajach, istnieje opór przy zmianie mixu energetycznego poprzez zwiększanie udziału energetyki rozproszonej, w obawie, że może to spowodować masową redukcję zatrudnienia na danym obszarze, zdominowanym np. przez przemysł wydobywczy paliw kopalnianych. Jak pokazuje przykład Portugalii i Hiszpanii, takie obawy mogą być nieuzasadnione. Kraje te stworzyły 80,000 nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej, kiedy zdecydowały się na dywersyfikację źródeł energii dla swojego rynku i zwiększenie udziału energetyki odnawialnej.
Przedstawiciel firmy ABB również zaprezentował uczestnikom jak innowacyjna, sprawdzona nowa technologia może sama w sobie zapewnić zwrot kosztów inwestycji. Podkreślał że uniknięcie jednej znaczącej dysfunkcji siei stanowi wystarczającą rekompensatę nakładów finansowych. Uszkodzenie infrastruktury, uniemożliwiające dostarczenie potrzebnej energii odbiorcy końcowemu, to nie tylko utrata zaufania społeczeństwa, to także ogromne koszty i straty dla lokalnej gospodarki.

Bardzo ważną częścią seminarium był również panel dyskusyjny, w którym nasi goście i eksperci dyskutowali na temat korzyści i wyzwań dla polskiego rynku energii w związku
z wprowadzeniem nowych form przedsiębiorczości energetycznej. Wśród panelistów byli:
 • Poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
 • Maciej Kapalski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwa Energii
 • Arnold Rabiega, Prezes Spółdzielni Nasza Energia
 • Michał Kubecki z Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
 • Tomasz Koprowiak, Doradca Energetyczny WFOŚiGW, województwo warmińsko-mazurskie
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 • Tomasz Podgajniak, Dyrektor, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
Moderatorem dyskusji był Grzegorz Nowaczewski, Prezes firmy Virtual Power Plants Sp. z o.o.

Na wstępie głos zabrał Pan Poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, oświadczając, że nadrzędnym celem nowych regulacji dla rynku OZE, i tych wprowadzonych w lipcu tego roku, i tych zapowiadanych na początek 2017 r. jest nadanie impulsu do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Jak stwierdził Przewodniczący PZGiE: "Aby rynek OZE aktywizować, żeby rozwijał się na miarę naszych potrzeb, potrzeb gospodarki i samych konsumentów, to trzeba przepisy o OZE znowelizować i dopracować". Podobne zdanie wyraził Maciej Kapalski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwa Energii.


Swoje opinie w panelu wyrażał również: Michał Kubecki, reprezentujący Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Jego zdaniem: "Zarówno elektrownie wodne jak i instalacje biogazowe są jednymi z najbardziej stabilnych źródeł energii spośród źródeł odnawialnych, stąd też postrzegane są one jako potencjalni kandydaci do roli podmiotów koordynujących potencjalne klastry i spółdzielnie energetyczne". Pan Kubecki potwierdził, iż "... pomimo trudności z jakimi obecnie boryka się rynek energetyki wodnej, zaproponowane nowe formy przedsiębiorczości energetycznej mogą stanowić potencjalnie bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla właścicieli i producentów energii z elektrowni wodnych. Pozytywne przykłady płynące do nas z Niemiec, Austrii dają wiele nadziei i są być może zapowiedzią ogromnej szansy dla rynku OZE w Polsce".


Podobną nadzieje na rozwój sektora OZE poprzez kooperacje energetyczną widzi Pani Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Jej zdaniem: "Instalacje biogazowe otrzymują wsparcie na okres 15 lat, ale producenci i developerzy tego źródła energii, decydując się na inwestycje w biogaz, chcieliby aby ta inwestycja trwała i rozwijała się na długo po upływie okresu wsparcia. Właśnie nowe formy kooperacji energetycznej, zarządzane technologiami jak wirtualne elektrownie mogą być rozwiązaniem zapewniającym instalacjom OZE w tym biogazowniom długowieczność".


Ważny w dyskusji był też głos Tomasza Koprowiaka, doradcy energetycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego, WFOŚiGW, specjalisty z dziedziny energetyki, ale też doświadczonego samorządowca, byłego burmistrza gminy Kisielice, za którego kadencji gmina wygrała główna nagrodę w konkursie MANAGERENERGY (organizowanym przez Komisje Europejska, za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie). Według Pana Koprowiaka w wielu przypadkach samowystarczalność gmin ogranicza się na dzień dzisiejszy tylko do produkcji, generacji energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast prawdziwa samowystarczalność gmin będzie miała miejsce tylko jeżeli do aspektu produkcji zostanie również dołączona stabilna dystrybucja oraz efektywne zarządzanie.

Projekt VPP w ENEA jako istotny element optymalizacji źródeł wytwórczych

Po dyskusji panelowej głos zabrał przedstawiciel jednego z Partnerów Strategicznych wydarzenia firmy ENEA Trading, Pan Rafal Domaszewski, Członek Zarządu ds. Handlowych. Tematem jego prezentacji były doświadczenia firmy ENEA z funkcjonowania Wirtualnej Elektrowni w realiach hurtowego rynku energii. Firma ENEA Trading zajmuje się przede wszystkim handlem energią na rynku hurtowym, a od 2014 prowadza również projekt VPP. Jak wyjaśnił Pan Rafał Domaszewski: "wirtualna elektrownia dla nas to kwestia optymalizacji źródeł, nie tylko OZE, ale również z instalacji kogeneracyjnych, energetyki przemysłowej, ku korzyści dla systemu energetycznego. Poszczególne panele sterowania kontrolujące i analizujące prace poszczególnych elektrowni, wchodzących w skład instalacji, przesyłają dane, które w połączeniu z analizą pogody, oraz informacjami z rynku dostarczanymi w czasie rzeczywistym, pozwalają na bilansowanie i optymalizacje całego systemu".


Swoje doświadczenie w zakresie prowadzenia i zarządzania projektami wirtualnych elektrowni przedstawiła również firma E.ON Connecting Energies. Bartholomaus Wasowicz, Head of Business Development, w firmie E.ON Connecting Energies, omówił uczestnikom trzy filary na których firma E.ON obecnie skupia swoją działalność. Są to: sieci dystrybucji, źródła odnawialne, oraz nowe rozwiązania dla klienta końcowego. Właśnie w ramach działalności związanej z  rozwiazaniami B2B - Pan Wąsowicz poinformował zebranych, że technologia wirtualnych elektrowni jest sprawdzonym i niezbędnym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne kontrolowanie i zarządzanie zmiennymi i niestabilnymi źródłami energii odnawialnej. Według przedstawiciela E.ON do głównych zadań VPP należy kwestia bilansowania zapotrzebowania i podaży, optymalizacja procesów operacyjnych i produkcyjnych, a także kwestia właściwego magazynowania energii. E.ON na dzień dzisiejszy w swoim systemie zarządza ponad 2GW energii, ze źródeł odnawialnych, oferując tą energie swoim klientom w Niemczech, Anglii, Węgrzech oraz Czechach.


Ciekawą perspektywę względem spółdzielczości energetycznej przedstawił w swojej prezentacji Dr Rudi Rienzner, Prezes, Suditiroler Energieverband SEV, podmiotu zrzeszającego spółdzielnie energetyczne z regionu Południowego Tyrolu, we Włoszech. Region Południowego Tyrolu jest miejscem z bogatym zasobem źródeł odnawialnych, duże obszary leśne zapewniają odpowiednią ilość biomasy dla instalacji biogazowych, ponad 300 dni słonecznych w roku gwarantuje wysoką generacje energii z instalacji fotowoltaicznych, a spora ilość akwenów wodnych umożliwiła mieszkańcom regionu budowę ponad 1000 zakładów hydroelektrycznych. To wszystko tłumaczy dlaczego region Płd. Tyrolu posiada tak ogromną liczbę spółdzielni energetycznych, założonych przez inicjatywy obywatelskie, zapewniając tym samym samowystarczalność dla regionu. Strategia energetyczna dla regionu na przyszłość zakłada udział OZE w mixie energetycznym na poziomie 75% do 2020 i ponad 90% do 2050r.
Na dzień dzisiejszy według oficjalnych szacunków region Płd. Tyrolu generuje rocznie ok. 6,5 TWh energii, a zużycie i zapotrzebowanie w skali rocznej nie przekracza 3 TWh. To właśnie zjawisku spółdzielczości energetycznej przypisuje się zasługę za obecny stan systemu energetycznego w regionie, dostarczając energie swoim mieszkańcom, zaspokajając ich zapotrzebowanie.
Region ten posiada bardzo bogata historie jeżeli chodzi o kooperacje i obywatelskie inicjatywy energetyczne. Na początku XX w. kiedy obszar ten cierpiał z powodu niedostatku energii, kiedy stabilny prąd istniał tylko w miastach i dużych aglomeracjach, ludzie zaczęli tworzyć pierwsze spółdzielnie energetyczne by moc zaspokoić własne potrzeby. Dziś Płd. Tyrol może być przykładem dla wszystkich jak powinna wyglądać kooperacja energetyczna i jakie korzyści może zaoferować swoim użytkownikom. Podsumowując, Dr. Rienzner zademonstrował że różnica w cenie energii ze spółdzielni w regionie w porównaniu z ceną energii dla innych użytkowników czerpiących energie z systemu krajowego może wynosić nawet 35% na korzyść energii pochodzącej ze spółdzielni.


Firmy ELSTA Elektronika i KIC InnoEnergy wystąpiły na Seminarium w roli Partnerów Strategicznych. Obie firmy współpracują obecnie przy projekcie ProInterface. Zakłada on stworzenie systemu który działałby na styku energetyki rozproszonej, odnawialnych źródeł energii a sieci elektroenergetycznej, umożliwiając redukcje strat energii w procesie jej dystrybucji, a także poprawiając jakość energii elektrycznej która jest dostarczana do odbiorcy końcowego. Jak stwierdził Pan Grzegorz Kucia, Manager Produktu w firmie ELSTA Elektronika Sp. z o.o., głównym zadaniem systemu ProInterface jest operowanie na styku prosumenta i sieci, poprawiając w sposób dynamiczny parametry jakościowe dostarczanej energii.
Ostatnim z prelegentów Seminarium był Pan Artur Łagodziński, Business Development Manager, z firmy Elektrownie NEXT, z polskiego oddziału firmy NEXT Kraftwerke. W swojej bardzo ciekawej prezentacji zaprezentował wdrożenia oraz funkcjonowanie rozwiązań wirtualnej elektrowni na polskim rynku. Technologia VPP może być wykorzystana do rozwiązania pewnych problemów dzisiejszego rynku energii.


Firma NEXT Kraftwerke działa w sektorach energetycznych w Niemczech, Belgii, Austrii, Holandii, Francji a także w Polsce. W ramach swojej działalności operują oni 2800 jednostkami, zarządzając energia wielkości 9 TWh. Wśród instalacji wchodzących w skład ich elektrowni wirtualnych znajdują się: instalacje biogazowe, wiatrowe, fotowoltaiczne, hydroelektrownie, instalacje kogeneracyjne. Zgodnie z doświadczeniami firmy NEXT Kraftwerke energia produkowana lokalnie dostarczana do odbiorcy lokalnego (jak to się dzieje w spółdzielniach i klastrach energetycznych) osiąga najlepsze wskaźniki efektywności jeżeli jest wspierana i koordynowana przez technologie wirtualnych elektrowni. Technologia ta zapewnia stabilność energii dostarczanej odbiorcom, wydajność instalacji generujących energie które koordynuje, a w przypadku problemów z zaspokajaniem zapotrzebowania - elastyczność potrzebna do skutecznego bilansowania i optymalizacji całego systemu.


WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-008WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-012WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-014WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-015WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-018WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-024WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-030WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-031WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-033WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-035WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-037WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-041WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-043WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-044WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-045WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-046WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-047WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-048WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-049WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-050WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-052WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-053WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-054WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-055WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-056WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-057WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-058WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-059WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-060WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-063WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-064WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-065WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-066WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-067WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-068WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-069WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-070WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-071WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-072WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-073WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-074WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-075WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-076WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-078WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-079WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-080WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-081WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-082WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-083WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-084WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-085WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-086WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-087WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-088WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-089WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-090WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-091WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-092WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-093WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-094WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-095WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-096WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-098WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-099WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-100WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-101WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-102WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-103WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-104WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-105WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-106WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-107WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-108WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-110WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-111WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-112WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-113WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-114WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-115WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-116WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-117WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-118WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-119WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-120WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-121WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-122WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-123WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-124WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-125WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-126WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-127WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-129WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-130WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-131WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-132WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-133WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-134WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-135WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-136WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-137WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-138WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-139WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-140WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-141WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-142WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-144WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-145WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-146WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-147WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-148WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-149WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-150WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-151WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-152WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-153WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-154WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-155WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-156WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-157WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-158WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-159WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-160WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-161WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-162WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-163WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-164WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-165WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-169WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-170WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-171WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-172WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-175WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-176WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-177WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-178WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-179WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-180WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-181WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-182WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-183WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-184WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-185WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-186WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-196WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-198WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-199WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-200WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-201WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-202WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-206WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-207WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-208WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-210WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-212WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-214WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-219WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-221WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-222WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-225WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-228WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-229WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-231WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-232WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-233WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-234WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-235WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-236WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-237WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-239WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-242WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-243WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-244WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-245WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-246WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-247WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-248WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-249WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-250WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-252WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-254WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-255WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-256WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-257WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-258WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-259WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-260WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-261WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-262WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-263WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-264WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-265WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-267WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-270WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-271WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-272WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-273WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-274WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-275WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-276WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-277WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-278WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-279WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-280WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-281WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-283WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-284WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-285WIRTUALNE-ELEKTROWNIE-286

Joomlart