CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Lokalizacja
Rejestracja
noze11
formularzSzanowni Państwo,

w listopadzie 2016 roku, Prezes URE wyznaczył na 2017 r. 174 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania  operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, mają obowiązek przekazać Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.).

W związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorstw prezentujemy Państwu XI edycję specjalistycznych warsztatów "OSP/OSD oraz przedsiębiorstwa obrotu w ustawie o OZE - zakres uprawnień i obowiązków", które odbędzie się 30 marca 2017 w Warszawie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność jako spółki obrotu oraz OSD.  Szkolenie skierowane jest do pracowników następujących działów:

w OSD:
  • pomiarów, bilansowania
  • prawnych, usług operatorskich
  • prognoz i zapotrzebowania
w spółkach obrotu:
  • handlu hurtowego, zarządzania portfelem, mów i kontraktów
  • rozliczeń i sprawozdawczości, prawnego/ regulacji
  • polityki cenowej, obsługi klienta

zdzislaw_muras Szkolenie poprowadzi: Dr Zdzisław Muras

Dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Program szkolenia
coffecup_male

8:30 - 9:00
Rejestracja uczestników, poranna kawa
coffe cup_male

9:00 - 9:25
Wprowadzenie - podstawy prawne:
•    Ustawa o odnawialnych źródłach energii,
•    Ustawa Prawo energetyczne,
•    Ustawa o efektywności energetycznej („stara” i „nowa”)
coffe cup_male

9:25 - 11:00
Zakres obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSP/OSD)
Przyłączenie do sieci:  
  • podstawy i zasady przyłączania oraz najnowsze orzecznictwo,
  • mikroinstalacji,  w tym prosumenta – zasady i warunki z ustawy o OZE i ustawy Prawo energetyczne,
  • biogazowni – obowiązki operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego.
„Zamknięty system dystrybucyjny” – spółdzielnia energetyczna
Obowiązek potwierdzenia ilości energii wprowadzonej do sieci – w systemie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i systemie aukcyjnym.
OSP – rola i funkcje w aukcyjnym systemie OZE
OSD - płatnik opłaty OZE – obowiązki,
Zasady i obszary poboru opłaty OZE,
Zasady współpracy OSE – Zarządca Rozliczeń (operator rozliczeń energii odnawialnej).
Zasady kalkulacji opłaty OZE i przenoszenia jej w taryfach sieciowych.

coffecup_male

11:00 - 11:30
Przerwa na kawę
coffe cup_male

11:30 - 12:15
Zakres obowiązków operatorów c.d.
coffe cup_male

12:15 - 13:15
Przedsiębiorstwo obrotu w ustawie o OZE:
Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej od podmiotów wytwarzających do 30.06.16 oraz z mikroinstalacji i od prosumenta:
Sprzedawca z urzędu (obszar działania najnowsze orzecznictwo SN) – a sprzedawca zobowiązany, w tym zasady okresu przejściowego,
Sprzedawca zobowiązany – zasady wyznaczania,
Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej,
Rozliczenie prosumenta, w tym energia bierna,
Koszty bilansowania handlowego,
Co od 2018 r.?

Zakres obowiązków w odniesieniu  do systemu kwotowego - świadectwa pochodzenia:
Zakres podmiotowy obowiązku i długość wsparcia,
Nowe zasady określenia poziomu obowiązku,
Kiedy trzeba umarzać świadectwa a kiedy można uiścić opłatę zastępczą,
Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo obrotu, kiedy należy rozliczać się za odbiorcę przemysłowego,

LUNCH_maly

13:15 - 14:00
Lunch
coffe cup_male

14:00 - 16:00
Przedsiębiorstwo obrotu w ustawie o OZE c.d.

Dom maklerski i Towarowy dom maklerski – w zakresie sprzedaży energii  i rozliczenia obowiązku, w tym odbiorca przemysłowy,
Zasady rozliczania obowiązku OZE,
Nowy zakres obowiązku CHP,
Obowiązek dotyczący efektywności energetycznej.

Aukcje i energia elektryczna fizyczna a przedsiębiorstwo obrotu:
„Umowa o zakup energii”,
Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji,
Koszty bilansowania handlowego,
Zakres wymaganej dokumentacji związanej z realizacją obowiązku zakupu,
Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji,
Okres funkcjonowania obowiązku.
16:00 Podsumowanie warsztatów, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Joomlart