CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacjeformularz
Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.
10:00 - 10:30

Wykład wprowadzający - Komisja Europejska
Strategia KE w zakresie rozwoju sektora offshore

Prelegent:Thomas Brégeon, Team Leader Electricity Infrastructure, Unit B1 - Internal Market I: Networks & Regional Initiatives, Directorate General Energy, European Commission

10:30 - 11:30 Nowa Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • Prawo do pokrycia ujemnego salda
 • Aukcja dla morskich farm wiatrowych
 • Plan łańcucha dostaw materiałów i usług
 • Zasady przyłączenia farm do sieci
 • Sprzedaż zespołu wyprowadzania mocy
 • Sprzedaż morskiej farmy wiatrowej
 • Harmonogram inwestycji i specjalne przepisy dotyczące decyzji administracyjnych
 • Budowa i eksploatacja morskich farm
 • Kontrola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i kary
 • Ochrona praw nabytych i odszkodowanie za niekorzystne dla inwestora zmiany w prawie

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
11:30 - 12:30 Jak wybudować w Polsce morską farmę wiatrową?
 • Terminologia
 • Pozwolenie „na wyspę”, czyli zasady wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • Morski plan zagospodarowania przestrzennego, w tym ustawa, rozporządzenie i karty akwenów
 • Decyzja środowiskowa i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
 • Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej
 • Pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie
 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
 • Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - pozostałe zagadnienia
 • Prawo wodne, w tym pozwolenia wodnoprawne
 • Wyjście z inwestycji, czyli specyfika transakcji sprzedaży projektu morskiej farmy wiatrowej od strony regulacyjnej
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
12:30 - 13:30 Przerwa
13:30-
14:00
Aktualne uregulowania na poziomie międzynarodowym i unijnym
 • Wpływ międzynarodowego i unijnego prawa na stosowanie polskich przepisów
 • UNCLOS - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza
 • Aarhus - Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 • HELCOM - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
 • Morski plan zagospodarowania przestrzennego
 • Ochrona środowiska w prawie UE - wybór najważniejszych zagadnień, w tym ocena oddziaływania na środowisko
 • Prawo energetyczne UE - wybór najważniejszych zagadnień, w tym dyrektywa o odnawialnych źródłach energii
 • Rynek wewnętrzny UE a morska energetyka wiatrowa - wybrane zagadnienia
Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
14:00 - 14:30 IRENA Innovation Outlook: Inwesycja Offshore - zarządzanie budżetem
 • przegląd ostatnich zmian na rynku morskiej energetyki wiatrowej.
 • ewolucja całkowitych kosztów zainstalowanych morskiej energii wiatrowej.
 • Najnowsze trendy w morskich turbinach wiatrowych i ich wydajności.
 • Anlaizy aktualnych i perspektywicznych kosztów energii elektrycznej (LCOE)
 • Potencjał redukcji kosztów do 2030 r. W G20.


Prelegent: Michael Taylor
Senior Analyst, Renewable Cost Status and Outlook at International Renewable Energy Agency (IRENA)

14:30-
14:45

Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie SeminariumJoomlart