CBE Polska

Spis treści
Start
Podmioty zobowiązane
Program
Prelegenci
Partnerzy
Lokalizacja
Rejestracja
Dyrektywa NISformularz

WYKAZ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH W ROZUMIENIU USTAWY - SEKTOR ENERGIA


Podsektor

rodzaj podmiotu

usługa kluczowa

próg istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej

Wydobywanie
kopalin


Podmioty wydobywające gaz ziemny

Wydobywanie gazu ziemnego

ilość wydobytego gazu ziemnego na terenie kraju w roku poprzednim wynosząca minimum 11 TWh lub udział wielkości rocznego wydobycia gazu ziemnego w łącznym krajowym zużyciu gazu ziemnego w roku poprzednim wynosząca minimum 15%.

Podmioty wydobywające ropę naftową1

Wydobywanie ropy naftowej

udział wydobytego surowca w dostawach ropy naftowej dla poszczególnych rafinerii zlokalizowanych na terytorium RP, określony jako procent w dostawach rocznych wynoszący minimum 10%

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydobywania węgla brunatnego1

Wydobywanie węgla brunatnego

ilość wydobytego węgla brunatnego w tonach wynosząca minimum 10 mln ton rocznie

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydobywania węgla kamiennego1

Wydobywanie węgla kamiennego

ilość wydobytego węgla kamiennego w tonach wynosząca rocznie minimum 8 mln ton

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydobywania pozostałych kopalin1

Wydobywanie miedzi

ilość produkcji miedzi wynosząca minimum 50 tys. ton rocznie

Energia
elektryczna

Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną

Wytwarzanie energii elektrycznej

moc zainstalowana elektryczna wynosząca minimum 120 MW brutto lub procentowy udział wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej w produkcji energii elektrycznej ogółem w kraju wynoszący minimum 0,4% w rocznej produkcji energii elektrycznej, w tym posiadanie Jednostki Wytwórczej Centralnie Dysponowanej

Operator Sieci Przesyłowej, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przesyłanie energii elektrycznej

długość sieci przesyłowej wynosząca minimum 5 km lub zarządzanie Głównym Punktem Zasilania

Operator Sieci Dystrybucyjnej

Dystrybucja energii elektrycznej

liczba odbiorców wynosząca minimum 500 tys. rocznie

procentowy udział odbiorców danego operatora w stosunku do liczby odbiorców w kraju ogółem: wynoszący minimum 2,5%

długość sieci dystrybucyjnej /trakcyjnej wynosząca minimum 50 km

Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energią elektryczną2

Obrót energią elektryczną

liczba odbiorców końcowych wynosząca minimum 500 tys. rocznie

udział ilości sprzedanej energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo w stosunku do ilości energii elektrycznej dostarczonej ogółem do odbiorców końcowych w kraju wynoszący minimum 3,5%

Przedsiębiorstwo energetyczne przetwarzające albo magazynujące energię elektryczną2

Magazynowanie energii elektrycznej

moc magazynu wynosząca minimum 50 MW brutto

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług systemowych, jakościowych i zarządzania infrastrukturą energetyczną

Usługi systemowe, jakościowe i zarządzanie infrastrukturą energetyczną

procentowy udział odbiorców danego operatora w stosunku do liczby odbiorców w kraju ogółem wynoszący nie mniej niż 2,5%

długość sieci przesyłowej wynosząca minimum 5 km lub zarządzanie Głównym Punktem Zasilania

Ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła2

Wytwarzanie ciepła

minimum 15 tys. odbiorców końcowych oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych, zamieszkiwanych lub użytkowanych przez osoby niebędące odbiorcami (w odniesieniu do których umowa z przedsiębiorstwem energetycznym została zawarta przez odbiorcę)

incydent w systemie do świadczenia usługi kluczowej wpłynie na co najmniej 50% odbiorców, o których mowa w pierwszym kryterium

udział podmiotu w rynku - powyżej 50%

moc zainstalowana cieplna wynosząca minimum 50 MWt

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu ciepłem2

Obrót ciepłem

minimum 15 tys. odbiorców końcowych oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych, zamieszkiwanych lub użytkowanych przez osoby niebędące odbiorcami (w odniesieniu do których umowa z przedsiębiorstwem energetycznym została zawarta przez odbiorcę)

incydent w systemie do świadczenia usługi kluczowej wpłynie na co najmniej 50% odbiorców, o których mowa w pierwszym kryterium

udział podmiotu w rynku - powyżej 50%

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie przesyłania ciepła2

Przesyłanie ciepła

minimum 15 tys. odbiorców końcowych oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych, zamieszkiwanych lub użytkowanych przez osoby niebędące odbiorcami (w odniesieniu do których umowa z przedsiębiorstwem energetycznym została zawarta przez odbiorcę)

incydent w systemie do świadczenia usługi kluczowej wpłynie na co najmniej 50% odbiorców, o których mowa w pierwszym kryterium

długość sieci ciepłowniczej wynosząca minimum 50 km

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji ciepła2

Dystrybucja ciepła

minimum 15 tys. odbiorców końcowych oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych, zamieszkiwanych lub użytkowanych przez osoby niebędące odbiorcami (w odniesieniu do których umowa z przedsiębiorstwem energetycznym została zawarta przez odbiorcę)

incydent w systemie do świadczenia usługi kluczowej wpłynie na co najmniej 50% odbiorców, o których mowa w pierwszym kryterium

udział podmiotu w rynku - powyżej 50%

długość sieci ciepłowniczej wynosząca minimum 50 km

Ropa

naftowa

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych

Wytwarzanie paliw ciekłych

ilość wytworzonych paliw ciekłych w roku poprzednim wynosząca minimum 5 mln ton lub wielkość przerobu ropy naftowej w roku poprzednim wynosząca minimum 5 mln ton

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania ropy naftowej

Przesyłanie ropy naftowej

wielkość przesyłu ropy naftowej wynosząca minimum 10 mln ton średniorocznie z ostatnich 3 lat

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie przesyłania paliw ciekłych siecią rurociągów5

Przesyłanie paliw ciekłych

wielkość przesyłu paliw ciekłych w roku poprzednim wynosząca minimum 1 mln ton rocznie

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej, w tym w zakresie bezzbiornikowego podziemnego magazynowania ropy naftowej

Magazynowanie ropy naftowej

magazynowanie minimum 500 tys. ton ropy naftowej średniorocznie z ostatnich 3 lat

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przeładunku ropy naftowej

Przeładunek ropy naftowej

przeładunek minimum 1 mln ton ropy naftowej średniorocznie z ostatnich 3 lat

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie magazynowania paliw ciekłych5 oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie bezzbiornikowego podziemnego magazynowania paliw ciekłych6

Magazynowanie paliw ciekłych

suma pojemności nominalnej magazynów podmiotu świadczącego usługę magazynowania wynosząca minimum 100 tys. m3

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie przeładunku paliw ciekłych5

Przeładunek paliw ciekłych

wielkość przeładunku w roku poprzednim dokonana przez podmiot świadczący usługę przeładunku wynosząca minimum 500 tys. m3 rocznie

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi lub w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą5

Obrót paliwami ciekłymi lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

przywóz minimum 400 tys. m3 paliw ciekłych w roku poprzednim lub liczba stacji paliw ciekłych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w roku poprzednim: wynosząca minimum 250 stacji

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw syntetycznych

Wytwarzanie pa-liw syntetycznych

wytwarzanie minimum 100 tys. m3 paliw syntetycznych średniorocznie z ostatnich 3 lat

Gaz
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie przesyłania paliw ciekłych siecią rurociągów

Wytwarzanie paliw gazowych

ilość wytworzonych paliw gazowych w roku poprzednim wynosząca minimum 11 TWh

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność na podstawie koncesji w zakresie przesyłania paliw gazowych2

Przesyłanie paliw gazowych

ilość przesłanych paliw gazowych w roku poprzednim wynosząca minimum 110 TWh

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność na podstawie koncesji w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub w zakresie obrotu paliwami gazowymi2

Obrót paliwami gazowymi i obrót gazem ziemnym z zagranicą

ilość przywiezionego gazu ziemnego w roku poprzednim wynosząca minimum 100 TWh lub procentowy stosunek wielkości przywozu gazu ziemnego do krajowego zużycia gazu ziemnego w roku poprzednim wynoszący minimum 60%, lub ilość sprzedanych paliw gazowych do odbiorców końcowych w roku poprzednim wynosząca minimum 27 TWh

Przedsiębiorstwo energetyczne - wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operator systemu przesyłowego gazowego3

Przesyłanie paliw gazowych

ilość przesłanych paliw gazowych w roku poprzednim wynosząca minimum 110 TWh

Przedsiębiorstwo energetyczne - wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operator systemu dystrybucyjnego gazowego4

Dystrybucja paliw gazowych

ilość dystrybuowanych paliw gazowych w roku poprzednim wynosząca minimum 90 TWh

Operator Systemu Magazynowania wyznaczony przez Prezesa URE

Magazynowanie paliw gazowych

poziom pojemności czynnych udostępnianych użytkownikom w roku poprzednim wynoszący minimum 30 TWh

Operator systemu skraplania gazu ziemnego - wyznaczony przez Prezesa URE operator systemu skraplania gazu ziemnego

Skraplanie i regazyfikacja LNG oraz sprowadza-nie i wyładunek

ilość regazyfikowanego gazu skroplonego w roku poprzednim wynosząca minimum 10 TWh

Dostawy i usługi dla sektora energii

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostaw systemów, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców oraz świadczenia usług na rzecz sektora energii

Dostawy syste-mów, maszyn, urządzeń, mate-riałów, surowców oraz świadczenie usług na rzecz sektora energii

- dostawa systemów informatycznych - udział w rynku wynoszący minimum 20% lub- dostawa przewodów elektroenergetycznych dla wysokiego napięcia o długości wynoszącej minimum 100 km rocznie, lub- dostawa kabli elektroenergetycznych dla wysokich napięć o długości wynoszącej minimum 20 km rocznie

Jednostki nadzorowane i podległe
Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Energii lub przez niego nadzorowane

Wytwarzanie radiofarmaceutyków

usługa wytwarzania radiofarmaceutyków o wartości sprzedaży wynoszącej minimum 24 mln zł rocznie

Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

minimum 180 użytkowników, od których odbiera się odpady promieniotwórcze

udział w rynku: minimum 50%

świadczenie usługi na terytorium całego kraju

Utrzymywanie rezerw strategicznych i zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

udział w rynku: powyżej 50%

świadczenie usługi na terytorium całego kraju

utrzymywanie rezerw strategicznych lub zapasów agencyjnych ropy naftowej o wartości ewidencyjnej wynoszącej minimum 500 mln zł rocznie

Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Energii lub przez niego nadzorowane

Prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe lub badania technologiczne na rzecz sektora energii

prowadzenie prac innowacyjnych lub badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych, dla sektora energii o wartości wynoszącej minimum 2 mln zł rocznie

  1. Kwalifikują się do tej grupy podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie koncesji, której udziela Minister Środowiska (art. 22 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego w zw. z § 1 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie Ministra Środowiska)
  2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie koncesji w zakresie na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla (art. 3 pkt. 12 Prawa energetycznego).
  3. Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 24 Prawa energetycznego, które posiada koncesję na przesył.
  4. Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 25 Prawa energetycznego, które posiada koncesję na dystrybucję.
  5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie koncesji w zakresie na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla (art. 3 pkt. 12 Prawa energetycznego), które posiada koncesję określoną w art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego.
  6. Działalność określona w art. 22 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.
  7. Działalność określona w art. 3 pkt 45 Prawa energetycznego.
  8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji magazynowej (art. 3 pkt 26 Prawa energetycznego).
  9. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu (art. 3 pkt 27 Prawa energetycznego)


Joomlart