CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Poprzednie edycje
Lokalizacja
Rejestracja
VIII Forum Spalania Biomasy i OdpadówPełna salaformularz


Rafal Rajczyk

Moderator Forum

Dr hab. inż. Rafał Rajczyk , Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

W 2000r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W 2006r. obronił pracę doktorską pt. „Emisja mikrocząstek w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej” na Politechnice Częstochowskiej. Od 2009r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych, na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Pełnił funkcję wykonawcy, jak również kierownika w projektach międzynarodowych i krajowych realizowanych przez Politechnikę Częstochowską. W latach 2012-2013 odbył 10-cio miesięczny staż przemysłowy w SEFAKO S.A. W latach 2013-2015 pełnił funkcję brokera innowacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w ramach Programu MNiSW „Brokerzy Innowacji”. W latach 2016-2017 ekspert Ministerstwa Energii w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy. W latach 2017-2019 ekspert ds. energetyki innowacji w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Współpracuje aktywnie z przemysłem w zakresie aspektów emisyjnych i eksploatacyjnych kotłów energetycznych. Specjalizuje się w tematyce energetycznego wykorzystania biomasy oraz w zakresie fluidalnej technologii spalania paliw. W latach 2006-2019 wykonawca 50 ekspertyz i opracowań dla przemysłu i jednostek samorządu terytorialnego. Współautor i autor 40 publikacji w zakresie inżynierii energii. Zajmuje się również promocją ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Bierze udział w seminariach i spotkaniach z lokalnymi społecznościami, podczas których dyskutowane są kwestie lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Członek Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, jak również Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Piotr Gornik

Piotr Górnik, Dyrektor ds. energetyki cieplnej, Fortum

Od 2017 roku odpowiada za obszar energetyki cieplnej w Polsce. Wcześniej, w latach 2009-2016 roku był odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję energii w Fortum w Polsce. W latach 2006-2009 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w Fortum Częstochowa SA. W spółce tej realizował największe zadanie inwestycyjne w Częstochowie, tj. budowę elektrociepłowni opalanej węglem i biomasą. Od 2000 do 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Elektroenergetycznego Elsen w Częstochowie. Wcześniej, w początkach kariery zawodowej, zatrudniony w Hucie Częstochowa, gdzie pracował do 2000 roku. Piotr Górnik jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 1993 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu unieszkodliwiania odpadów na Politechnice Warszawskiej, zaś w 1997 r. z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej, a w 2000 r. – auditing energetyczny na Politechnice Śląskiej. Jest członkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, sportowych oraz samorządu gospodarczego.

Marta Gurin

Marta Gurin, Szef działu polityki i technologii, CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)

Marta ma 10 lat doświadczenia w dziedzinie gospodarki odpadami i kształtowania polityki europejskiej. Jej zakres odpowiedzialności obejmuje ocenę środowiskową systemów gospodarki odpadami (takich jak ocena cyklu życia), energię, zasoby i ochronę klimatu, a także techniczne aspekty technologii odpadów na energię (w tym techniki usuwania i odzyskiwania popiołów dennych/0. Marta ukończyła Inżynierię Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a następnie studiowała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Dybowski

Adam Dybowski, Kierownik ITPOE, PGE Energia Ciepła

Ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Chemicznym – Sterowanie Procesami Chemicznymi. Z branżą energetyczną związany od ponad 21 lat. Pracował jako Starszy Mistrz Zmianowy w Elektrowni Stalowa Wola. Kierował Instalacją do przekształcania termicznego odpadów niebezpiecznych jako Kierownik Instalacji w Eko –Top sp. z o.o. Następnie pełnił tam funkcję Dyrektora ds. Termicznej Utylizacji Odpadów, a także był Zastępcą Dyrektora Technicznego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Wydziału ITPOE w PGE Energia Cieplna Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Wojciech Nawrocki

Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i współzałożyciel, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Mgr. inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki. Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polce, a także indywidualnych inwestorów. Ma na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

jerzy ziaja

Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autori współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Grzegorz Walczukiewicz

Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii

Od 2012 roku do końca 2018 roku pracował w Zakładzie Utylizacyjnym sp. z o.o. najpierw jako zastępca kierownika JRP, a następnie jako kierownik JRP i Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji projektu. Obecnie jako Dyrektor w Porcie Czystej Energii sp. z o.o. realizuje projekt „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”, którego celem jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu projektowego, odpowiada za kontakty z Wykonawcą, partnerami projektu(gminy i RIPOKi) i instytucjami finansującymi (NFOŚiGW, banki).

Slawomir Kopcio

Sławomir Kopcio, Zastępca Kierownika, ZEC Dzierżoniów

Od 2014 roku Zastępca Kierownika ZEC Dzierżoniów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Mechanicznym o specjalności Mechanika i budowa maszyn Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja na wydziale Zarządzania o specjalności Psychologia w Zarządzaniu. Biorę czynny udział w planowaniu oraz nadzorze nad wykonywaniem ciągle trwającego procesu inwestycyjnego w ZEC Dzierżoniów. Praca zarówno przy nadzorze eksploatacyjnym ciepłowni, sieci ciepłowniczej, węzłów oraz gruntownej modernizacji i rozbudowie powyższych systemów pozwolił na zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie źródeł ciepła, sieci i węzłów ciepłowniczych.

Piotr Jelinski

Piotr Jeliński, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, MPEC w Nowym Sączu

W latach 2004 r. -2010 r. inspektor a od 2011 r. do 2019 r. kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Jednostki Samorządu Terytorialnej w Korzennej zajmujący się przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji: drogowych, mostowych, sportowych, wodnokanalizacyjnych, elektrycznych oraz kubaturowych za łączną kwotę ponad 120 milionów złotych. Od 2019 roku dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w MPEC w Nowym Sączu

Lukasz Skuza

Łukasz Skuza, Kierownik ds. Paliw Alternatywnych, Grupa Ożarów

Związany z Grupą Ożarów S.A. (spółką koncernu CRH jednego ze światowych liderów branży budowlanej) od 2008 r. Od 2011 r odpowiedzialny za pozyskiwanie paliw alternatywnych, budowę relacji z dostawcami, uczestnictwo w szeregu projektów związanych z podnoszeniem substytucji paliw alternatywnych. Do lipca 2017 w strukturach Wydziału Zaopatrzenia. Obecnie jako Kierownik Działu Paliw Alternatywnych odpowiedzialnego za tworzenie i realizację strategii działań w obszarze gospodarowania alternatywnych - dla węgla - paliw.

Magdalena Ruszniak Magdalena Ruszniak, Dyrektor, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna

Absolwentka Wydziału Elektrycznego PW o specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, MBA University of Bradford i WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji UW. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Obecnie pracuje w PGE S.A. Była członkiem wielu rad nadzorczych spółek związanych z sektorem energetycznym. W PSE S.A. brała udział w szeregu istotnych projektach, m.in. w projekcie uruchamiania rynku bilansującego w Polsce oraz projekcie stworzenia docelowej organizacji Operatora Systemu Przesyłowego. Z PGE S.A. związana od 2008r., gdzie brała czynny udział w procesie połączenia spółek obszaru sprzedaży detalicznej GK PGE, w procesie pierwszej publicznej oferty IPO PGE S.A. oraz wiodącą rolę w procesie włączenia obrotu hurtowego do centrali Grupy PGE.
Jolanta Domirska Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Obszarze Zarządzanie Majątkiem, TAURON POLSKA ENERGIA

Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Obszarze Zarządzanie Majątkiem w TAURON POLSKA ENERGIA S.A., który koordynuje działania Grupy Kapitałowej w zakresie środowiska obejmując konwencjonalną produkcję energii elektrycznej i ciepła w oparciu o spalanie paliw, wydobycie węgla kamiennego, wydobycie kamienia wapiennego, dystrybucję energii elektrycznej, dystrybucję ciepła, wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie szeroko pojętego wdrażania wymagań prawnych z zakresu regulacji ochrony środowiska i handlu uprawnieniami do emisji w energetyce zdobyła pracując w Grupie EDF. Jako cel swojej pracy postrzega skuteczne inicjowanie koniecznych zmian wynikających ze zmieniającego się otoczenia prawnego przy uwzględnieniu aspektów biznesowych, technicznych, organizacyjnych i handlowych, do czego niezbędne jest monitorowanie i nadzorowanie procesów optymalizacji kosztów związanych z inżynierią środowiska w obszarze nakładów inwestycyjnych oraz działań operacyjnych w rozbudowanych strukturach korporacyjnych. Posiada świadectwo stwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do kierowania zakładem termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Adam Sarnaszek Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu, BIOCONTROL

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo– finansowym. Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo- Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Obecnie również członek Komisji Leśno-Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przewodniczący Komitetu ds. Certyfikacji działającego przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu – www.polskaradapelletu.org.
Anna Matuszewska

Dr inż. Anna Matuszewska, PIMOT

Dr inż. Anna Matuszewska ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Pracuje w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako adiunkt w Zakładzie Paliw i Biogospodarki oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako wykładowca. Brała udział w wielu projektach badawczych, konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalność – paliwa, paliwa alternatywne (w tym z surowców odpadowych), tribochemia..

Joomlart