CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
Koncesje i rejestry dla rynku paliw ciekłych formularz

W dniu 3 lipca weszła w życie duża nowelizacja Prawa energetycznego (ustawa z 20 maja 2021 r.) Cały dokument dostępny jest pod tym linkiem. Nowelizacja wprowadza szereg zmian dla rynku paliw ciekłych tj.:
 1. Zmiany dotyczą m.in.koncesjonowania paliw ciekłych oraz dokonywania wpisów do rejestru podmiotów przywożących. Jeżeli chodzi o rejestr, to istotną zmianą jest możliwość prowadzenia przez Prezesa URE postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Wprowadzono również obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o wpis zaświadczeń o niekaralności osób wchodzących w skład organu zarządzającego i członków rad nadzorczych. Poszerzone zostały przesłanki wykreślenia podmiotu z urzędu z przedmiotowego rejestru, na przykład gdy podmiot przywożący narusza obowiązek sprawozdawczy przez sześć następujących po sobie okresów sprawozdawczych.
 3. Poszerzony został zarówno katalog przesłanek, które uniemożliwiają udzielenie koncesji (np. gdy podmiot posiadający wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę został w ciągu ostatnich trzech lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i przesłanek do cofnięcia koncesji (m.in. w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia majątkowego na kolejny okres wykonywania działalności, bądź nieuzupełnienia zabezpieczenia majątkowego w sytuacji zaspokojenia roszczeń do wymaganej wysokości, określonej w tym zabezpieczeniu).
 4. Wprowadzono również nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń majątkowych, od złożenia których uzależnione może być udzielenie koncesji. Nowe przepisy uszczegóławiają sposób ustanawiania zabezpieczeń majątkowych, ich formę, wskazują kto może być gwarantem.
 5. W odniesieniu do spółek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą wprowadzono obowiązek zawiadamiania Prezesa URE o zmianach w strukturze kapitału zakładowego w terminie siedmiu dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niewykonanie tego obowiązku podlega teraz karze finansowej  (jej wysokość wynosi od 10 tys. zł do 50 tys. zł).
 6. Nowe przepisy obligują przedsiębiorstwa wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub ich dystrybucji, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący do przekazania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności[10] do 31 grudnia 2021 r. Niewykonanie tego obowiązku podlega karze pieniężnej (jej wysokość wynosi 10 tys. zł oddzielnie dla każdego rodzaju i każdej lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych).
Wzorem minionych lat zapraszamy kolejną edycję szkolenia online "Koncesje i rejestry dla rynku paliw ciekłych - zmiany w prawie energetycznym. Zasady udzielania, wykonywania, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia oraz dokonywania wpisu". Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 września 2021 w formule zdalnej. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących regulacyjno-prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku paliw ciekłych. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu:
 • Podstawy prawne
  • Ustawy: Prawo energetyczne wraz z nowelizacją z 20.05.2021 r., i projekt nowelizacji prawa energetycznego z 30.04.2021 r.
  • Rozporządzenia: w sprawie opłat koncesyjnych z 9 listopada 2018 r., w sprawie wykazu paliw ciekłych
 • Zasady udzielana koncesji w świetle ustawy - Prawo energetyczne i ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • Zasady zmiany (w tym rozszerzenia) oraz przedłużenia koncesji
 • Zasady przenoszenia koncesji i ograniczenia w „sprzedaży” koncesji
 • Naruszenie zasad wykonywania działalności koncesjonowanej
 • Obowiązki koncesjonariusza:
  • wynikające z uzyskanej koncesji
  • przymus wykonywania działalności – nakaz Prezesa URE
  • opłaty koncesyjne
  • obowiązek weryfikacji koncesji kontrahenta
  • rejestry koncesji
  • obowiązkowe sprawozdania przedsiębiorstw paliwowych
  • obowiązkowe wykazy sporządzane przez przedsiębiorstwa paliwowe
 • Promesa koncesji/promesa zmiany koncesji
 • Rejestr podmiotów przywożących
 • Sankcje karne – kary kryminalne a rynek paliw ciekłych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • podmioty objęte obowiązkiem zapasowym
 • podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych
 • podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami ciekłymi
 • podmioty świadczące usługi magazynowania paliw
 • firmy doradcze
 • kancelarie prawne

BPW sala male

Sprawdź nasze doświadczenie!

Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconego przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na sektor paliw (płynnych, stałych i biopaliw). W jego ramach rokrocznie realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące:
 • zmian w prawie energetycznym i akcyzowym
 • próbkowaniu i oceny jakości paliw
 • utrzymywania zapasów
 • bilansowania i inwentaryzacji paliw
 • koncesjonowania
 • kontraktowania, dystrybucji i obrotu paliwami
 • gospodarki paliwowej na potrzeby rozliczeń do systemów wsparcia (tzw. certyfikatów energetycznych)
Stosowana przez nas formuła warsztatowo-konsultacyjna spotkań sprawia, że na wstępnym etapie funkcjonowania regulacji, dysponujemy wiedzą o problemach zgłaszanych przez praktyków rynku. Tym samym jesteśmy w stanie przygotowywać najbardziej aktualny i interesujący branżę program edukacyjny. Rokrocznie w naszych spotkaniach z zakresu gospodarki paliwowej bierze udział ponad 1000 osób z całej Polski. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronieJoomlart