CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
kwk
formularz


Szanowni Państwo,

obecnie obrót paliwem węglowym można prowadzić praktycznie bez ograniczeń. W najbliższym czasie ten segment rynku stanie przed radykalną zmianą. Handel węglem kamiennym będzie bowiem wymagał uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją Prawa energetycznego ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Warunkiem uzyskania koncesji na obrót węglem będzie spełnienie norm środowiskowych UE oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego w kwocie od 1 mln do 20 mln zł w zależności od jakości sprowadzanego węgla. Prezes URE będzie mógł odmówić udzielenia koncesji na import węgla ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa. O koncesję będą mogli starać się przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi i możliwościami technicznymi. Natomiast przedsiębiorcy obecnie handlujący węglem kamiennym będą mogli dalej prowadzić swoją działalność, o ile otrzymają koncesję URE.
Na złożenie wniosku o udzielenie koncesji podmioty te będą miały trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów. Organem właściwym w sprawach dotyczących zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu o udzielenie koncesji będą naczelnicy urzędów skarbowych. Za prowadzenie obrotu węglem kamiennym, w tym import tego surowca, bez wymaganej koncesji grozić będzie kara w wysokości 500 tys. - 2 mln zł. Kontrolowanie i karanie za działalność bez koncesji będzie w kompetencji Prezesa URE.

Więcej informacji na temat nowych wymogów względem koncesji dowiedzą się Państwo na dwóch specjalistycznych szkoleniach "Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania", które odbędą się w dniach 29 stycznia w Warszawie i 26 lutego 2015 roku w Katowicach. Będą to pierwsze na rynku spotkania w tym temacie. Podczas szkolenia otrzymają Państwo przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz dowiedzą się państwo na temat formalnych wymogów, jakie powinny spełnić podmioty aplikujące m.in. o udzielenie koncesji. W programie wydarzenia m.in:
 • Podstawy prawne funkcjonowania rynku paliw stałych
 • Zasady udzielana koncesji w świetle ustawy Prawo energetyczne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Aktualne unormowania prawne dotyczące koncesji
 • Procedury uzyskiwania, zmiany, przedłużenia koncesji
 • Przestrzeganie warunków koncesji
 • Odpowiedzialność - konsekwencje naruszenia warunków koncesyjnych i za obrót paliwami bez wymaganej koncesji
 • Kary i kontrole
 • Jakość paliw - regulacje dla rynku paliw stałych i doświadczenia z rynku paliw ciekłych
 • Obowiązki koncesjonariusza - opłaty koncesyjne

Warsztaty skierowane są do.:
 • wszystkie firmy obracające węglem w kraju, którego obrót roczny przekracza 1 200 000 euro
 • podmioty dokonujące obrotu z państwami UE
 • podmioty importujące spoza UE
 • każdy podmiot zajmujący się obrotem węglem a wiec jego zakupem i sprzedażą

czyli:

 • spółek węglowych i kopalni węgla
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem np. składów węglowych
 • jak również: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii, które oprócz zakupu na wytwarzanie i utrzymywanie zapasów zajmują się dodatkowo obrotem węglem kamiennym

BPW sala maleSprawdź nasze doświadczenie!

Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, na bieżąco organizujemy spotkania z zakresu:

 • problematyki bilansowania paliw i wyrobów węglowych
 • utrzymywania zapasów paliw
 • rozliczania wyrobów węglowych na potrzeby podatkowe
 • sposobów uwierzytelniania, weryfikacji dostaw paliw biomasowych oraz opomiarowania biomasowych źródeł i instalacji
 • próbkowania, badań i oceny jakości paliw
 • optymalizacji doboru paliw na potrzeby wytwarzania energii
 • gospodarki UPS


 • Joomlart