CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Prelegenci
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
Agenda
Lokalizacja
Rejestracja
sctf7znak formularzMikolaj Jasiak Mikołaj Jasiak, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
Mikołaj Jasiak jest urzędnikiem Komisji Europejskiej. Od 2015 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) Dyrektorat B "Rynki wewnętrzne". Mikołaj jest członkiem jednostki B.3 dedykowanej detalicznym rynkom energii elektrycznej i gazu, jednostki odpowiedzialnej za rozwój nowej gałęzi europejskich rynków energii elektrycznej - Pakietu Czystej Energii dla Wszystkich Europejczyków. Zajmuje się prawnymi aspektami projektu i jest zaangażowany w prace zespółu nadzorującego aspekt Smart Grids, zarządzając przede wszystkim kwestiami związanymi z prywatnością i ochroną danych. Przed pracą w Komisji Europejskiej był prawnikiem w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie i polskich przedsiębiorstwach energetycznych. Mikołaj Jasiak jest absolwentem prawa i studiów magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentem LL.M w zakresie prawa europejskiego i ekonomii w Kolegium Europejskim w Brugii. Był również stypendystą stypendium Fulbright-Schuman na Uniwersytecie Pace w Nowym Jorku.
Laurent Schmitt Laurent Schmitt, Sekretarz generalny, ENTSO-E (Francja)
Laurent Schmitt pełni funkcję sekretarza generalnego ENTSO-E od stycznia 2017. Przed dołączeniem do ENTSO-E, zajmował stanowisko Global Smart Grid Strategy Leader w General Electric Grid Solutions. Laurent pracował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, przede wszystkim w działach produkcji energii elektrycznej, a następnie na przesyle i dystrybucji, specjalizującej się w inteligentnych rozwiązaniach. Laurent jest członkiem komisji strategicznych w CIGRE, IEC, EPRI oraz Europejskiej Platformy Inteligentnych Miast. Brał udział w eksperckich zespołach zadaniowych IEA oraz Komisji Europejskiej. Laurent jest obywatelem francuskim. Ukończył Inżynieryjne Systemy Zasilania na Supélec w Paryżu oraz Executive MBA INSEAD we Francji.
tomasz kowalak Dr inż. Tomasz Kowalak, Ekspert niezależny
Doktor nauk technicznych. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1978- 1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie, na stanowiskach od asystenta w Zakładzie Wysokich Napięć do sekretarza naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent. Od 1998 w Departamencie Taryf URE, od 2000 do 2006 jako p.o. dyrektora, od 2006 dyrektor Departamentu Taryf URE Od 1994 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty aktów wykonawczych. Dr Kowalak jest ekspertem energetyki ze szczególnym uwzględnieniem regulacji, w tym zagadnień taryfowych. Wielokrotny przedstawiciel Regulatora w instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej w tym: Council of European Energy Regulators (CEER), European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG) The Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), ekspert International Energy Agency (IEA) oraz Energy Regulators Regional Association (ERRA). Dr Kowalak brał udział w szkoleniach organizowanych dla sektora energetyki i instytucji regulacyjnych w ponad trzydziestu krajach świata.
Robert Dende Dr. Robert Denda, Dyrektorem działu Sieci Technologicznej w departamencie Globalnej Infrastruktury i Sieci, Enel Group (DSO, Włochy)
W ramach swoich obowiązków prowadzi projekty rozwoju technologii i jej implementacji w globalnych sieciach dystrybucyjnych firmy ENEL, obsługujących ponad 65 milionów użytkowników sieci. W latach 2014 - 2015 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwiązań Inteligentnych Systemów Opomiarowania. Był odpowiedzialny m.in. za implementację ponad 13 milionów "inteligentnych" liczników dla firmy ENDESA w Hiszpanii. Zajmował również stanowisko Dyrektora departamentu R&D oraz Głównego Menadżera ds. Innowacji dla sektora Telekomunikacji, a wcześniej Menadżera ds. Technologii w firmie Endesa Ingenieria. Dr. Robert Denda ukończył studia inżynieryjne na wydziale informatyki, a tytuł doktorski w dziedzinie informatyki oraz zarządzania otrzymał na Uniwersytecie w Mannheim, Niemcy.
florian reinke Florian Reinke, Senior Analyst Energy Market Development, Energy Economics, 50HERTZ Transmission (TSO, Niemcy)
Florian Reinke jest absolwentem Politechniki w Berlinie i Politechniki w Karlsruhe,specjalizując się w zagadnieniach rynkowych sektora energetycznego i integracji źródeł odnawialnych w systemie. Od 2016 r. pracuje w dziale Energy Economics w 50Hertz Transmissions, gdzie jest odpowiedzialny za zadania firmy związane z niemieckimi i unijnymi ramami regulacyjnymi, modelowaniem rynku energii elektrycznej i sieci elektroenergetycznych, analizą zarządzania przeciążeniami i przetwarzaniem danych systemowych. Wcześniej pracował dla Deutsche Telekom AG w ramach zespołu "Smart Grid", koncentrując się przede wszystkim na strategiach samodzielnego zużycia energii, ale również inteligentnych systemach komunikacji i sterowania. Regularnie się bierze udział i stara się być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami związanymi z digitalizacją w sektorze energetycznym, w tym zastosowaniem technologii "blockchain" oraz tworzeniem modeli biznesowych opartych na rozwiązaniach "inteligentnych" systemów opomiarowania.
Michael John Michael John, Dyrektor usług doradczych, The European Network for Cyber Security (ENCS)
Misją ENCS jako organizacji non-profit jest poprawa odporności europejskich infrastruktur krytycznych. Michael prowadzi kilka projektów dla ENCS w dziedzinie inteligentnego pomiaru, bezpieczeństwa infrastruktury pojazdów elektrycznego oraz automatyzacji dystrybucji. Ponadto Michael uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej dotyczących prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa internetowego w środowisku Smart Grid. Pracuje także w kilku pokrewnych grupach roboczych na szczeblu państw członkowskich w Europie. Wcześniej, w ramach ENCS, Michael pracował w jednym z wiodących na świecie producentów mierników technologii inteligentnych, jako menedżer rozwiązań. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze usług użyteczności publicznej, pracował jako inżynier sieci. Michael z wykształcenia jest informatykiem.
Jan Gunther Jan Guenther, Manager ds. zarządzania infrastrukturą energetyczną i strategią rozwoju sieci, Departament Strategii Sieci, innogy SE, Niemcy
Absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej. Od 25 lat pracownik Innogy (wcześniej RWE AG). Obecnie w ramach swoich obowiązków w departamencie Strategii Sieci spółki innogy SE współodpowiedzialny między innymi za sterowanie operacyjne niemieckich spółek grupy innogy SE.
Johan ander Johan Ander, Head of Large Programs, City Solutions, FORTUM, Info24, Szwecja
Kierownik projektów wielkoskalowych. Obecnie zarządza programem inteligentnej energii w projekcie Stockholm Royal Seaport. Jest to jeden z największych projektów R&D w Szwecji w dziedzinie inteligentnego domu i sieci. Prowadzi je konsorcjum takich firm jak: ABB, Ericsson, czy Electrolux. Jego celem jest rozwój najnowszych technologii i rozwiązań, które wkrótce pojawią się na rynku, w dziedzinie Smart Energy. W przeszłości Johan również: kierował projektem Fortum Charge & Drive, zarządzał działem sprzedaży w Fortum New Business, był na stanowisku Vice-Prezydent Business Development i CRM w Fortum Dystrybucja, oraz zdobył 18-sto letnie doświadczenia na pozycjach w sektorze finansowym.
Michal Mazur Mgr inż. Michał Mazur, Departament Informatyki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Pracownik merytoryczny Departamentu Informatyki w Biurze GIODO. W ramach swoich obowiązków zajmuje się analizą zastosowań nowych technologii (m.in. cloud computing, big data, smart grid, smart cities) i oceną ich wpływu na prywatność. Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych odnoszących się do zastosowań teleinformatycznych w procesach przetwarzania danych osobowych. Z ramienia polskiego organu ochrony danych uczestniczy w pracach Podgrupy ds. eGovernment działającej w ramach Grupy Roboczej art. 29 ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzaniach danych osobowych, zrzeszającej organy ochrony danych państw członkowskich UE.
Krzysztof Biernat Dr. inż. Krzystof Biernat, prof. ndzw., Dyrektor Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki, PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
Jest szefem Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniąc jednocześnie funkcję Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, a także członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw, członkiem Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych. Jest także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Innova”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury INTARG. Jest wiodącym ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwo Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO. Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował kilkadziesiąt prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-członkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS-członkiem z wyboru).
Wieslaw Paluszynski Wiesław Paluszyński, Wiceprezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
Dziennikarz prasy technicznej do 1990 roku. Administracja: od 1990 roku kolejno MSW, Ministerstwo Ochrony Środowiska, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji, Dyrektor Departamentu w BBN do 1997 roku. Od 1997 do 2000 wiceprezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., od 2000 do 2003 Dyrektor Pionu Technologii w TP Internet, 2003 wiceprezes ARiMR, od 2003 roku Prezes Zarządu TI Consulting sp. z o.o.
Krzysztof Billewicz Dr inż. Krzysztof Billewicz, Katedra Energoelektryki, Politechnika Wrocławska
Dr inż. Krzysztof Billewicz, adiunkt w Katedrze Energoelektryki na Politechnice Wrocławskiej od 2010 r. Wcześniej pracował rok w Okręgowym Urzędzie Miar, 3 lata w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych oraz 6 lat w firmie WINUEL SA Grupa Sygnity. Dr Krzysztof Billewicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, książek „Smart Metering. Inteligentny system Pomiarowy” (2012) oraz „Smart Grids. Inteligetne sieci elektroenergetyczne” (2015). Od 2014 r. jest również członkiem stowarzyszenia IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Roberto Zangrandi Roberto Zangrandi, Sekretarz Generalny EDSO for Smart Grids, Włochy
Wcześniej pracował w EDSO for Smart Grids jako Doradca Specjalny oddelegowany z Enel Group of Italy. W latach 2007 - 2014 prowadził Europejski Urząd ds Public Affairs w Brukseli dla firmy Enel. Wcześniej, także w Enel, był szefem działów Corporate Social Responsibility, Identity and Image, Corporate Communication Plans. Przez 12 lat pracował dla Fiata (dyrektor ds. stosunków zewnętrznych we Frankfurcie i szef ds. międzynarodowych kontaktów z mediami) oraz przez 15 lat działał jako dziennikarz gospodarczy i finansowy (ostatnie stanowisko - redaktor naczelny w Il Mondo we Włoszech). Ponadto przez kilka lat pracował jako ekspert ds. komunikacji organizacyjnej dla wiodącej firmy doradczej. Studiował politologię i socjologię oraz kierował wydziałem studiów podyplomowych Public Relations na Uniwersytecie w Udine, pierwszym który zajmował się praktyczną nauką tego zagadnienia we Włoszech.
Mieczyslaw Wroclawski Mieczysław Wrocławski, Dyrektor Departament Innowacji, ENERGA OPERATOR
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Studiów MBA. Posiada 45 lat doświadczenia w energetyce. Pracował na stanowiskach kierowniczych związana z prowadzeniem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz kierował licznymi projektami innowacyjnymi i rozwojowymi. Pracował w radach nadzorczych spółek energetycznych. Autor wielu publikacji z zakresu integracji źródeł energii odnawialnej, magazynów energii z systemem energetycznym oraz z zakresu efektywności użytkowania energii. Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Alain Taccoen Alain Taccoen, Head of Stakeholder Relations - EU Strategy, EDF - European Affairs Division, Francja
Dr Alain Taccoen jest Dyrektorem Departamentu ds. Regulacji w ramach EDF (Chef du Département Régulation des Offres d'Electricité, EDF) nadzorującym wszystkie aspekty regulacji rynków detalicznych, w szczególności udziału końcowych konsumentów w rynku energii elektrycznej. Wcześniej zajmował się zagadnieniami regulacji i finansowania sieci, a także rozwoju rynku w firmie RTE (OSP Francja). Alain kieruje również projektem WG Retail Market Design dla Eurelectric. Alain Taccoen ukończył studia na Ecole Centrale de Paris oraz obronił pracę doktorską z fizyki na UPMC w Paryżu (Université Pierre et Marie Curie).
Tonis Tajur Tõnis Tajur, Head of Remote Operations, Elektrilevi, Estonia
Tõnis Tajur jest magistrem inżynierii energetycznej, absolwentem Politechniki w Tallinnie. Przez ostatnie lata Tõnis był odpowiedzialny za operację Elektrilevi w dziedzinie Smart Grid, szczególnie w zakresie operacji SCADA i komunikacji stacji transformatorowych. Obecnie prowadzi projekty związane z budową i integracją inteligentnych systemów pomiaru i ich efektywnym zarządzaniem, również w procesach biznesowych firmy Elektrilevi OU.
BPolowiec Beata Superson-Polowiec, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólicy
Partner. Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Obsługa prawna podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autorka wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postepowaniach przed Prezesem URE. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wojciech Kozok Wojciech Kozok, Project Manager, TAURON Dystrybucja
Absolwent Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego na kierunku Zarządzanie Systemami IT oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Data Engineering - Big Data. W latach 2005 - 2007 pracownik firmy Vattenfall IT Poland jako IT Consultant, a od 2007 w TAURON Dystrybucja S.A. gdzie zajmował sie zagadnieniami opomiarowania i zarządzania systemami IT w kwestii wymiany i przetwarzania danych z systemów opomiarowania. Obecnie Wojciech Kozok jest Kierownikiem Projektu MDMS (Meter Data Management System) w TAURON Dystrybucja S.A.
Tomasz Bogucki Tomasz Bogucki, Ekspert ds. Carsharingu i Elektromobilności, Enspirion Grupa ENERGA
Certyfikowany Marketer - certyfikacja w ramach Programu Professional Diploma in Marketing w renomowanej instytucji The Chartered Institute of Marketing z Wielkiej Brytanii. Z branżą energetyczną związany od ponad 7 lat. Pracował na stanowisku Project Managera oraz Product Managera stąd posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz działaniach marketingowych, w szczególności w procesie wdrażania innowacji i nowych koncepcji produktowych. Podczas kariery zawodowej zaangażowany był w realizację projektów technologicznych, marketingowych oraz innowacyjnych. W chwili obecnej odpowiada za przygotowanie koncepcji produktowych w ramach elektromobilności. Jest odpowiedzialny za koncepcję i rozwój usługi carsharingu ENERGA.
Paweł Balas, Dyrektor Projektu ISC, Veolia Energia Warszawa S.A.
Rami Syvari Rami Syväri, Szef działu sprzedaży i rozwoju biznesu, Fortum Charge & Drive, Finlandia
Rami ukończył MBA, ze specjalizacją Międzynarodowych Finansów i Przedsiębiorczości z Aalto Executive Education w Helsinkach, gdzie studiował w latach 2008-2010. Wcześniej studiował BBA na Politechnice w Vaasa w Finlandii. Po studiach wstąpił do Mäkitorppa, wiodącej fińskiej sieci sprzedaży telefonii komórkowej i uczestniczył w ekspansji do Niemiec, zajmując się sprzedażą w rejonie Nadrenii-Westfalii, a później w całych Niemczech. Następnie przeniósł się do siostrzanej firmy Tropolys - grupy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w Niemczech - gdzie kierował linią produktową produktów głosowych. Po powrocie do Finlandii dołączył do E.ON Finlandia jako Dyrektor Handlowy, kierując sprzedażą B2B działu energii elektrycznej. Po przejęciu przez Fortum, zajmuje stanowiska w zakresie zarządzania sprzedażą i dostawami. Od roku 2012 jako menedżer kraju w Fortum Charge & Drive, wiodącym operatorze zajmującym się ładowaniem w krajach nordyckich. Od 2014 roku jest odpowiedzialny za międzynarodową ekspansję Charge & Drive, zapewniając operatorom i inwestorom infrastrukturalnym system ładowania opartego na chmurze, który oferuje rozwiązania dla klientów, zarządzania infrastrukturą i zarządzania przedsiębiorstwem. Rami Syväri pełni również funkcję członka zarządu ds. branży mobilności elektroenergetycznej Federacji Fińskich Przemysłu Technologicznego.
Adam Stawicki Adam Stawicki, Miejskie Zakłady Autobusowe
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998-2002 dziennikarz Życia, Życia Warszawy, Pulsu Warszawy i Tygodnika Powiatowego w specjalności transportu i infrastruktury, samorządu warszawskiego, historii Warszawy, gospodarki i wojska. W latach 2003-2007 rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, od 2007 roku rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Prywatnie miłośnik historii, varsavianów, modelarstwa.
Wojciech Lubczynski Wojciech Lubczyński, Ekspert, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Pan Wojciech Lubczyński posiada wykształcenie techniczne oraz ukończone studia MBA. Jest ekspertem w zakresie telekomunikacji i informatyki stosowanej w branży elektroenergetycznej. Prowadził realizowany przez PSE S.A. projekt „Smart Grid”. Kierował również firmami telekomunikacyjnymi EXATEL SA i NOM oraz Departamentem Teleinformatyki PSE SA. W latach 2003-2006 reprezentował PSE SA w Komitecie Sterującym Konsorcjum IntelliGrid, zorganizowanym przez EPRI (USA), który wspólnie z firmami z USA oraz Europy, prowadził projekty dotyczące budowy niezawodnej i wydajnej infrastruktury elektroenergetycznej (obecnie zwane Smart Grid). Obecnie Wojciech Lubczyński jest Ekspertem w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Boaz Amir Boaz Amir, World Wide Wireless Sales Director, CalAmp Wireless Networks
Boaz Amir jest ekspertem z ponad 35-letnim stażem w branży Wireless SCADA. Przez 20 lat pracował dla firmy Motorola, a w ciągu ostatnich 14 lat zarządza działalnością Wireless SCADA dla firmy CalAmp w roli World Wide Wireless Sales Dyrektor. W połowie lat 80. pan Boaz Amir był mocno zaangażowany w projekt Automatyzacji Dystrybucji dostarczany przez firmę Motorola dla miasta Boston w Stanach Zjednoczonych, pracując w siedzibie firmy Motorola w Chicago. Następnie dołączył do CalAmp i był głównym koordynatorem w drugiej fazie automatyzacji sieci dystrybucji dla firmy Israeli Electric Company (IEC). W 2006 r. CalAmp brał udział w projekcie automatyzacji dystrybucji w Tajlandii, a zaangażowanie pana Amira w ten projekt od jego powstania do jego "pomyślnego zakończenia" trzy lata później było kluczowym czynnikiem. Partner Calamp od ponad 20 lat.
Leonardo Benítez Leonardo Benitez, Global Head of Utilities, Indra Sistemas, Spain
Leonardo Benitez zajmuje stanowisko Global Head of Utilities w firmie INDRA Sistemas, jest inżynierem elektrykiem z ponad 25-letnim doświadczenie w sektorze usług użyteczności publicznej. Był zaangażowany w różnych projektach związanych z zastosowaniem technologii w celu poprawy i optymalizacji procesów biznesowych Utilities, zarówno w Europie jak i poza jej granicami (w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryki). Jest również odpowiedzialny za produkty i usługi oferowane przez firmę Indrę do sektora Utilities. Leonardo jest członkiem Komitetu Sterującego "Futured" (Platformy Technologicznej dla Inteligentnych Sieci w Hiszpanii), a także współpracuje z różnymi projektami na poziomie europejskim.
Sergey Margaryan Sergey Margaryan, Vice President, RODNIK SPE
Siergiej Margaryan pracował przez 25 lat w różnych rosyjskich organizacjach rządowych zajmujących się zaawansowanymi technologiami komunikacyjnymi. Od 1994 roku koordynuje dystrybucję technologii Dataradio / CalAmp w Rosji, a od ponad 10 lat prowadzi Rodnik Scientific Production Enterprise. Pan Margaryan brał udział w integracji systemów, wdrożeniach i pomocy technicznej dla ponad 120 projektów z zakresu ropy naftowej i gazu, urządzeń elektrycznych, transportu kolejowego, otwartych kopalni. Obecnie jest wiceprezesem Rodnik SPE.
Ferry Cserep Ferry Cserép, CEO, Netinium B.V., the Netherlands
Ferry Cserép jest Prezesem Zarządu i współzałożyciel firmy Netinium B.V. Ferry ma ponad 30-letnie doświadczenia w rozwoju oprogramowania dla różnych sektorów gospodarki. Jego wizja łączenia milionów urządzeń sieciowych z procesami biznesowymi jest częścią tego, co dziś znane jest jako Internet of Things (IoT). W sektorze energetycznym nieunikniona ewolucja w technologii urządzeń inteligentnych wymaga infrastruktury komputerowej, która może zarządzać coraz bardziej zróżnicowaną bazą aktywów. Ferry i jego zespół zdobyli duże doświadczenie w tworzeniu skutecznych programów digitalizacji systemów opomiarowania wspierając holenderskiego operatora na sieci dystrybucji Alliander. Wspólnie z Alliander prowadzą projekt masowego wdrażania do sześciu milionów inteligentnych liczników dla gazu i energii elektrycznej do 2020 roku. Podczas konferencji VII Smart Communications and Technology Forum, Ferry z przyjemnością podzieli się swoimi spostrzeżeniami, jak skutecznie wdrożyć masowo inteligentne systemy opomiarowania, przy jednoczesnym bardzo dokładnym uwzględnieniu wydatków kapitałowych i operacyjnych.
Krzysztof Walczuk Krzysztof Walczuk, Kierownik Sprzedaży - Polska i Ukraina, OSIsoft

Aktualnie odpowiedzialny za sprzedaż platformy „PI System” , która gromadzi centralnie wszystkie dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, jednocześnie łącząc produkcję z platformami na poziomie biznesu. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży produktów asset management w firmie Emerson Process Management na rynku Europejskim. Posiada ponad 16 lat doświadczenia w zarządzaniu maszynami produkcyjnymi i predykcji na rynkach energetyki, chemii i petrochemii, w tym w firmie General Electric. W latach 1998-2001 był odpowiedzialny za sprzedaż w firmie Bently Nevada z siedzibą w Minden, Nevada. Absolwent Wydziału Inżynierii na University of Pittsburgh w Pensylwanii.


Joomlart