CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Patroni honorowi
Rejestracja
dsrznak formularz
Eurelectric EURELECTRIC jest stowarzyszeniem sektorowym reprezentującym wspólne interesy przemysłu elektroenergetycznego na poziomie ogólnoeuropejskim. Nasi członkowie reprezentują sektor energetyczny w ponad 30 krajach europejskich, obejmując ponad 3500 firm z branży energetycznej, dystrybucji i zaopatrzenia, przy łącznym obrocie w wysokości 200 mld euro. EURELECTRIC ma również członków stowarzyszonych i stowarzyszonych na innych kontynentach. Nasz stały sekretariat ma siedzibę w Brukseli .
not Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
kape-2014

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w dniu 15 kwietnia 1994 roku w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną państwa. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych. KAPE S.A. realizuje również zadania o charakterze publicznym.
Misją Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju, w oparciu o które wypracowujemy optymalne energooszczędne rozwiązania dla naszych klientów.
Naszym celem strategicznym jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki poprawie Efektywności Energetycznej przy poszanowaniu zasad Zrównoważonego Rozwoju.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.
Występując w roli podmiotu zarządzającego w Polsce lub wykonawcy KAPE S.A. realizuje szereg projektów międzynarodowych powołanych w ramach programów energetycznych Unii Europejskiej, a także projekty krajowe współfinansowane z środków publicznych. Ponadto Agencja prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy dla beneficjentów unijnego programu Inteligentna Energia-Europa (IEE), który jest częścią szerszego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).
W 2003 roku Komisja Europejska przyznała KAPE S.A. status tzw. mandated body, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie umów tweeningowych.
Od 2005 roku KAPE S.A. jest członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (European Energy Network).

PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku, zrzeszając obecnie blisko 130 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji.
Izba jest więc najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych.
Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego.
PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. Eksperci PIIT brali udział w opracowaniu ustaw - prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o podpisie elektronicznym, prawo zamówień publicznych, prawa autorskie i pokrewne i wielu innych. Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach oraz eksperta w objaśnianiu nowych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele Izby brali aktywny udział w Radach Informatyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu innych.
Bardzo istotną rolą PIIT jest promocja polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm m.in. poprzez współorganizowanie Kongresów Informatyki Polskiej, czy pomoc w wyjazdach polskich firm na Targi CeBIT w Niemczech. Izba patronuje największym polskim imprezom teleinformatycznym.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem międzynarodowych organizacji DIGITALEUROPE oraz WITSA, mając możliwość wpływania na kształt prawa europejskiego w zakresie teleinformatyki.

CeskaplatformaSmartGrid ČTPSG - Česká technologická platforma Smart Gridf została założona we wrześniu 2009 roku z inicjatywy lokalnych firm działających w sektorze energetycznym. Ma ona na celu promowanie innowacyjnych systemów energetycznych w Republice Czeskiej poprzez aktywne uczestniczenie w tworzeniu inteligentnej sieci. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które działają w sektorze energetycznym i chcą brać udział w tworzeniu koncepcji rozwoju Smart Grid. Platforma postawiła sobie za ambitny cel stworzenia strategicznego planu badań. Badania te zajmują się wszystkimi zagadnieniami smart grid: od infrastruktury, poprzez rozwój rozwiązań i norm technologicznych, do ram prawnych dla modelu rozwoju wokół koncepcji inteligentnych sieci.


Joomlart