CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
npc baner formularzSzanowni Państwo,
od 1 maja 2016 roku wejdzie w życie Unijny Kodeks Celny (UKC). Oznacza to istotne zmiany dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel zagraniczny oraz producentów korzystających z procedur celnych. Kluczowym aspektem nowych przepisów celnych jest funkcjonowanie handlu i procedur w systemie elektronicznym. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcą a organami celnymi ma się odbywać całkowicie za pomocą elektronicznych systemów.
Ponadto przedsiębiorcy, którzy mają status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) będą mogli korzystać z wielu ułatwień niedostępnych dla innych firm, jak na przykład samoobsługa celna czy odprawa scentralizowana. Dodatkowo niektóre z kryteriów sprawdzanych w procesie przyznawania świadectwa mają być także badane przy przyznawaniu pozwoleń celnych w szczególności w zakresie wszelkich pozostałych ułatwień i uproszczeń. Zatem w świetle nowych przepisów, warto będzie posiadać świadectwo AEO bowiem korzyści płynące z tego statusu będą znacznie większe niż dziś. Nowe przepisy będą dotyczyć również systemu zabezpieczeń (które mają być obligatoryjne) i procedur celnych (których klasyfikacja i zasady funkcjonowania się zmienią), a także ustalania wartości celnej.
W związku z powyższym, każdy przedsiębiorca dokonujący operacji celnych powinien już dziś dokonać ich przeglądu pod kątem nadchodzących zmian. Mając na względzie ewentualne problemy branży, już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o wprowadzonej nowelizacji: "Zmiany w zasadach obrotu towarowego z zagranicą - nowe prawo celne", które odbędą się w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeregiem zmian w zakresie prawa celnego, w tym: z uregulowaniami zawartymi w Unijnym Kodeksie Celnym, jak również w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji i Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji. W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w ustawodawstwie krajowym oraz konsekwencje dla przedsiębiorców.


Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu:
 • Unijny Kodeks Celny nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej po 1 maja 2016 roku
 • Wspólna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa towarów
 • Zmiany w zasadach obrotu towarowego zagranicą
 • Procedury celne uproszczone: zmiany rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w zakresie właściwym dla procedur uproszczonych)
 • Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej
 • Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) (najnowsze wytyczne, warunki, normy i kryteria),
 • Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT 2015 od A do Z - najnowsze rozwiązania i zmiany, system kontroli eksportu ECS
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych (uwarunkowania, zakres, skutki pełnomocnictw)
 • Obrót z zagranicą towarami podlegającymi szczególnej kontroli międzynarodowej ( m.in. reżimy kontrolne, porozumienia, układy i organizacje międzynarodowe oraz system sankcji karnych i karno-skarbowych)
 • Wartość celna towarów. Ustalanie wartości. Elementy wliczane do wartości celnej.
 • Dowód pochodzenia w niepreferencyjnym i preferencyjnym pochodzeniu towarów. Ustalanie pochodzenia.
 • Deklaracje dostawców dla potrzeb udokumentowania pochodzenia.
 • Zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego. Formy składania zabezpieczenia. Obligatoryjność zabezpieczenia lub jego fakultatywność. Kto może złożyć zabezpieczenie. Gwarant. Korzystanie z zabezpieczenia generalnego.
 • Informatyzacja Służby Celnej i jej wpływ na podmioty gospodarcze


Do udziału w szkoleniu zapraszamy :
 • przedstawicieli podmiotów zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym w sektorach: paliwowym, gazowym, energetycznym, chemicznym, w tym:
  • spółki obrotu, pośredników, firmy logistyczne, wytwórców towarów  i reprezentantów działów: exportu, importu, logistyki jak również księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.


Joomlart