CBE Polska

Spis treści
Start
Artykuły
Wnioski z debaty
Patroni honorowi
sese490x137

politechnika opolska male


po patronat sese

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna na europejskim poziomie. Bogate zaplecze materialne i oferta kształcenia na 25 atrakcyjnych kierunkach studiów stawiają ją w krajowej czołówce. Pod okiem blisko półtysięcznej kadry wybitnych, a przy tym lubianych dydaktyków zgłębia się tu nie tylko dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo, ale również humanistyczne (m. in. administrację), medyczne (fizjoterapię), czy ekonomiczne (ekonomia), uzyskując dyplom gwarantujący konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. Tę bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz wybór kursów i szkoleń.Politechnika słynie z nowoczesnych i innowacyjnych laboratoriów doposażanych na bieżąco dzięki umiejętnemu aplikowaniu o środki unijne na rozwój technologiczny. Politechnika jako jeden z (tylko!) czterech ośrodków w kraju oferuje studentom szereg atrakcyjnych kursów i zajęć w ramach Instytutu Konfucjusza (Centrum Współpracy Polska-Chiny), który promuje wiedzę o potężnym, nie tylko powierzchniowo, Kraju Środka. Poznajcie chiński kalendarz i frapującą symbolikę smoków oraz skorzystajcie z niepowtarzalnej okazji opanowania języka, którym włada blisko półtora miliarda ludzi.www.po.opole.pl

 Ministerstwo Gospodarki male

mg patronat

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną, skuteczną oraz wiarygodną, opartą o nowe technologie instytucją, która realizuje w dialogu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu, także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

www.mg.gov.pl

 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


mt patronat

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu - gospodarka morska oraz działu - transport, utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Ministerstwo powstało w drodze przekształcenia znoszonego Ministerstwa Infrastruktury.www.transport.gov.pl

uke logo male


uke patronat

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

 1. wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:

  • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
  • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
  • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
  • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją
 2. wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:

  • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
  • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
  • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;
 3. promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;

  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
  • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
  • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
  • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
  • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 4. zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnychwww.uke.gov.pl

seplogo

sep patronatm sese

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.
SEP kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku - ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.www.sep.com.pl

PIIT logo male

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 150 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Najwyższą władzą PIIT jest Walne Zgromadzenie Członków, zbierające się co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale. Wybieralnymi organami Izby jest Rada Izby oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński . Bieżącym zarządzaniem Izbą zajmuje się Zarząd Izby z Prezesem wybieranym przez Zgromadzenie. Dorobek Izby jest znaczący. Na potrzeby firm wyjaśniamy i postulujemy zmiany (często z sukcesem) w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Pomogamy też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach. Przy Izbie dziala Sąd Polubowny do spraw domen internetowych. W kręgach politycznych i administracyjnych Izba ma opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach. Pozycję tę stale umacniamy i poszerzamy. Konsekwentnie działamy na rzecz równoprawnego prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty w warunkach jednoznacznej interpretacji przepisów ustaw. Obecnie poprzez organizację DIGITALEUROPE obserwujemy i aktywnie się angażujemy w prace Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących rynku teleinformatycznego. Działamy również na forum międzynarodowym w ramach przynależności do WITSA.

www.piit.org.pl

opolskie herb


umwo_patronat

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, to samorząd województwa najsprawniej w Polsce wykorzystujący fundusze unijne. Zaowocowało to w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zdobyciem pierwszego miejsca w realizacji RPO i trzeciego w realizacji Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Województwo opolskie pozyskało w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania najwyższą możliwą do zdobycia kwotę - 58 mln euro za realizację RPO i 52 mln euro za realizację Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Dodatkowe fundusze przeznaczone zostaną głównie zostaną na wspieranie przedsiębiorczości oraz sektora badawczo-rozwojowego.

umwo.opole.pl

kape


kape patronat sese

Krajowa Agencja Poszanowania Energii powstała w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę społeczno-ekonomiczną państwa. Misją KAPE S.A. jest skuteczny udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski. KAPE prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. wykonuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką.

www.kape.gov.plJoomlart