CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Rejestracja
noze4
formularz
Szanowni Państwo,

W dniu 20 lutego 2015 roku po blisko pięciu latach prac Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument czeka na podpis Prezydenta. Po przedstawieniu ustawy Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie. Kolejny etap to ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Jeśli Prezydent odmówi podpisania ustawy, musi ją przekazać razem z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek. W przypadku gdy 3/5 spośród co najmniej połowy ustawowej liczby posłów odrzuci weto Prezydenta, musi on podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli takiej większości nie będzie, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabiera mocy prawnej.
Podsumowując, jeśli nie będzie prezydenckiego veta znacząca część przepisów ma zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, niektóre artykuły od 1 października 2015 lub z dniem 1 stycznia 2016.

Dziś na finiszu prac prezentujemy Państwu IV edycję warsztatów "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE", które odbędą się w dniu 12 marca 2015 roku w Waszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Wśród najważniejszych zagadnien wydarzenia:
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu (Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów, nowe rodzaje źródeł: mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego.
  oraz źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny)
 • Efekt zachęty i pojęcie "łącznej wartości" pomocy publicznej
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany
 • Taryfa gwarantowana – feed-in tariff
 • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku (jednostki modernizowane,OZE w kogeneracji)
 • Sprzedawca Zobowiązany, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE oraz płatnik opłaty OZE
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego
 • Zasady:  „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia, rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji, kontroli wykonywania działalności – po aukcji.
 • Koszty bilansowania handlowego, ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia.Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia:
 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowi odbiorcy energii, ciepła
 • Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów
 • Mikroinstalacje i małe instalacja
 • Instalacj\e spalania wielopaliwowego i dedykowane instalacja spalania wielopaliwowego
 • Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny
 • Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczania się ze świadectw pochodzenia z OZE
 • Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • Audytów i weryfikatorów energetycznych
 • Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE


Joomlart