CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
sog490 
 


Nowy "instrument OZE" w Polsce już od 2013 roku!

Zgodnie z wymogami KE, kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć system, w którym produkcja energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii będzie rzetelnie zweryfikowana za pomocą tzw. systemu gwarancyjnego. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, oraz wejściem życie kontrowersyjnej "ustawy OZE", do Polski zaimplementowany zostanie nowy system tzw. gwarancji pochodzenia (GoO). Będzie on znaczenie różnił się od obecnie obowiązującego sytemu kwotowego czyli świadectw pochodzenia energii. Już dziś GoO wzbudza wiele kontrowersji i pytań wśród podmiotów sektora OZE. Dlatego też 3 października w Warszawie, odbyła się szeroka debata organizowana przez Zespół CBE Polska. Aktualność i potencjał poruszanych zagadnień docenili nie tylko Polscy specjaliści, bowiem wśród blisko osiemdziesięciu uczestników pojawili się eksperci z Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Włoch i Holandii.

W związku z wątpliwościami jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowego "instrumentu OZE", odbyło się pierwsze w Polsce, specjalistyczne seminarium poświęcone nowo projektowanemu systemowi gwarancji pochodzenia energii (ang. Guarantee of Origin). Wydarzenie zostało przygotowane przez Zespół CBE Polska we współpracy z Association of Issuing Bodies (jednostką która stworzyła standard GoO i zrzeszającą europejskie organy wydające wspomniane wyżej gwarancje) RECS International (organizacją zrzeszającą wytwórców energii i podmioty handlujące GoO) oraz E- Control (austriackim regulatorem - odpowiednikiem polskiego URE, a która skutecznie wdrożyła i nadzoruje system GoO). Organizatorzy, którzy w swoim dorobku mają już kilkanaście profesjonalnych spotkań zadedykowanych tematyce systemów wsparcia energii OZE, również tym razem gościli kilkudziesięciu ekspertów z Polski i zagranicy, którzy przez cały dzień intensywnie debatowali na temat różnych aspektów związanych z gwarancjami pochodzenia energii. Partnerami seminarium były firmy: Amsterdam Capital Trading - specjaliści zajmujący się m. in. obrotem gwarancjami pochodzenia i emisji CO2 oraz Statkraft AS - europejski potentat branży energetycznej, specjalizujący się w energii odnawialnej.


Geneza GoO oraz funkcjonowanie systemów w poszczególnych krajach

Pierwotnie gwarancje pochodzenia energii, nie były planowane jako "instrument zarobkowy". Założeniem KE było wprowadzenie systemu gwarancyjnego OZE, który miałby służyć realizacji celów wskaźnikowych przez poszczególne kraje członkowskie. Ponieważ z gwarancją nie były związane pieniądze, system był postrzegany jako odporny na oszustwa i miał obrazować postęp zielonej energii w poszczególnych krajach. Początkowo GoO dotyczyły głównie hydro-elektrowni a ich "żywotność" wynosiła 5 lat (najnowsza nowelizacja ma wprowadzić 12 miesięczny okres obowiązywania). Zdaniem Diane Lescot z Zarządu Observ'ER oraz AIB dyrektywa nie narzucała w sposób sztywny sposobu implementacji GoO w poszczególnych krajach. Przedstawiała jedynie podstawowe zasady względem instrumentu i dawała dużo swobody w zakresie wdrażania: "Dyrektywa RES wprowadza pewną dowolność implementacji; dodatkowo celem zachęcenia do międzynarodowego handlu GoO, nie łączy ona ujawnienia źródła energii dostarczanej do odbiorców z osiągnięciem (obecnie obligatoryjnych) celów związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy wsparciem państwa. Państwa członkowskie projektują własne systemy Gwarancji Pochodzenia w różny sposób, ale muszą wziąć pod uwagę wymagania zawarte w Dyrektywie by umożliwić handel gwarancjami pomiędzy tymi Państwami" - stwierdziła ekspertka.

W efekcie, powstało kilka "szkół wdrażania". Jednym z najciekawszych i najefektywniejszych jest model austriacki wdrożony prze E- Control. Na seminarium 3 października, o tym wdrożeniu opowiadała Angela Puchbauer-Schnabel, Starszy Specjalista ds. Energii Odnawialnej i Oznakowania, E-Control. Prelegentka z zadowoleniem poinformowała, iż: "aktualnie w bazach danych, które tworzone są od 2003 roku, mamy zarejestrowanych 80% jednostek produkcyjnych które produkują energię i handlują GoO. W bazach danych jest to około 250 aktywnych dostawców i podmiotów handlujących, 14,000 zakładów produkujących energię i 140 operatorów sieci. System przepływu gwarancji pochodzenia jest przejrzysty i transparentny. Za korzystanie z tych danych na rynku krajowym nie pobieramy opłat. Określona należność obowiązuje jedynie w przypadku handlu transgranicznego." - dodała. E-Control i inne organizacje posiadające kompetencje w dziedzinie GoO są zaangażowane w projekt RE-DISS (skrót reliable disclosure system for Europe -system ujawnienia źródeł pochodzenia energii w Europie), którego głównym założeniem jest harmonizacja wdrożenia artykułu 15 Dyrektywy 2009/28. Niedawno został zatwierdzony pakiet Rekomendacji Najlepszych Praktyk zaprezentowany przez Diane Lescot.


Ujednolicenie i standaryzacja systemu

Sekretarz Generalny AIB - Phil Moody podkreślił na wydarzeniu, iż organizacja rozwija i udoskonala standardy w zakresie ujednolicenia szczegółów wydawania, handlu i umorzenia GoO, włączając w to nowy rejestr i węzeł telekomunikacyjny, który ułatwi handel GoO pomiędzy krajami europejskimi. Jak stwierdził Phil Moody: "AIB opracowuje normy i standardy, aby wprowadzić zasady dla wszystkich administratorów systemu GoO...żeby grać w tę samą grę. Mogę potwierdzić, iż gwarancje będą mogły być używane tylko przez 12 miesięcy. Wprowadziliśmy również restrykcyjne wymogi by nie było podwójnego naliczania i oszustw. W Wielkiej Brytanii już dziś wytwórcy energii muszą prowadzić ewidencje dostaw energii ze źródeł odnawialnych pod groźbą utraty koncesji.".

Krajowe regulacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami z zaleceniami AIB są więc niezwykle istotne. Należy wystrzegać się sytuacji jaka zaistniała np. w Hiszpanii, gdzie system nie spełnia tych standardów. Konsekwencje dla kraju są dotkliwe, bowiem kraje europejskie niechętnie kupują hiszpańskie gwarancje, bo są one niezgodne ze wymogami. Polska jest obecnie na etapie projektowania przepisów i musi koniecznie wziąć pod uwagę tego typu błędy. Peter Niermeijer, Sekretarz Generalny RECS International, kolejny z prelegentów seminarium, również podkreślił istotność ujednolicenia systemu oraz wprowadzenia standardów. Jego zdaniem: "jednym z powodów tworzenia Guarantee of Origin jest ich potencjalna transparentność. W RECS staramy się motywować rządy do wdrożenia wspólnych zasad, gdyż śledzenie energii w danych krajach musi być zgodne z ich normami sieciowymi. W celu dostarczania gwarancji odbiorcom, trzeba stworzyć spójne uregulowania prawne." - dodał.


Czym wobec tego jest gwarancja pochodzenia i w jakim celu ją pozyskiwać?

Według definicji (2009/28/EC Artykuł 15. pkt.6) to specyficzny elektroniczny dokument określający co najmniej: źródło energii, z którego energia została wytworzona, daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji, czy dotyczy ona: energii elektrycznej/ ogrzewania/ chłodzenia, lokalizację, rodzaj i moc instalacji, w której energia została wytworzona, czy i w jakim stopniu instalacja korzystała ze wsparcia inwestycyjnego, czy i w jakim stopniu jednostka energii korzystała w jakikolwiek inny sposób z krajowego systemu wsparcia oraz rodzaj systemu wsparcia. Jak wspomniała Diane Lescot: "Gwarancja źródła pochodzenia energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych jest ściśle powiązana z "zieloną energią" i jej podstawowym celem jest poręczenie ekologicznego charakteru tej energii. W Unii Europejskiej konsument ma coraz większą "świadomość ekologiczną' i coraz częściej chce kupować energię OZE. Guarantee of Origin jest dokumentem potwierdzającym jej pochodzenie. Zawiera w sobie szczegółowe informacje między innymi na temat elektrowni, która ją produkuje, jest swoistym dowodem na to skąd, kiedy i w jaki sposób energia została wytworzona.". Ekspertka podkreśliła, że "art. 15 dyrektywy 2003/54/EC narzuca obowiązek wystawiania GoO wytwórcom; gwarancje natomiast mogą być przenoszone na innych uczestników rynku zaś art. 3 dyrektywy 2009/72/EC wprowadza zobowiązanie ujawnienia tych informacji odbiorcom końcowym i stawia wymóg, aby regulator wprowadził format etykietowania miksów energetycznych.".

Jak zatwierdził Phil Moody, Sekretarz Generalny AIB: "gwarancja pochodzenia jest instrumentem pozwalającym wytwórcom energii konkurować z pozostałymi producentami energii. Dzięki niej można udowodnić odbiorcy końcowego ekologiczny charakter energii". Ponadto dodał, iż najbardziej skomplikowanym procesem jest pozyskanie GoO dla CHP. Wspomniał też, że wydawanie gwarancji dotyczących ciepła i chłodu nie jest obecnie powszechne w ramach systemu EECS, wręcz znikome i jest ograniczone do obszaru Danii.


Transgraniczny aspekt GoO

Najciekawszym elementem z puntu widzenia polskiego sektora OZE, jest fakt iż gwarancją pochodzenia w przeciwieństwie do "kolorowych certyfikatów" można handlować w Europie. Obecny system świadectw pochodzenia jest swoiście "ograniczony lokalnie" do kraju w którym obowiązuje. Natomiast prawidłowo pozyskaną gwarancją pochodzenia jest instrumentem obrotu we wszystkich państwach członkowski UE i dodatkowo w kilku krajach nie będących członkami Unii. Obecnie w systemie EECS (European Energy Certyficate System) funkcjonują takie kraje jak: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Włochy, Portugalia i Słowenia. Polska jest jednym z krajów aplikujących do systemu. Po jego implementacji polscy producenci będą mogli w lepiej sprzedawać swoja zieloną energię do wyżej wymienionych krajów.


Jak zatem zarobić na GoO?

Zdaniem Sebastiaana Ratha, Dyrektora Wykonawczego holenderskiej firmy brokerskiej Amsterdam Capital Trading a zarazem Partnera seminarium: "Polska jest jednym z krajów, które wśród aplikujących do systemu są postrzegane jako najbardziej potencjalny. Już dziś można zaobserwować zainteresowanie zagranicznych odbiorców Polskimi GoO, które mogą być konkurencyjne cenowo. Najwięcej gwarancji kupuje dziś Holandia, Belgia i Niemcy. W kwestii cen, ekspert dodał: "za każdą megawato-godzinę istniej określona cena, jej wartość określa rynek - dobrowolność nabywcy, prawo popytu i podaży... co kieruje nabywcami? Sprzedający i kupujący energię chcą się wyróżniać z tłumu innych dostawców elektryczności, ale sam produkt - energia jest w zasadzie taka sama... Są na rynku nabywcy, którym zależy na wizerunku". Zdaniem Pana Ratha, cena energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych może być nawet 500% większa, a "GoO to dodatkowa jakość, stempel zwiększający wartość energii, którą sygnuje". Następnie reprezentant ACT zwrócił uwagę na wahania cen GoO, spowodowane np. warunkami atmosferycznymi w danym okresie. Za przykład podał niedostatek deszczu w 2011 roku, który wpłynął na zmniejszenie produkcji hydro-energii w krajach skandynawskich i tym samym zmniejszył potencjał obrotu. Ekspert dodał również, iż "katastrofa elektrowni w Fukushimie znacznie wpłynęła na rynek Guarantee of Origin. Klienci nie chcieli kupować energii jądrowej, jej cena spadła, wzrosły inne ceny. Cena rożnych typów gwarancji zawsze podnoszą się szybko i opadają powoli. Przyszły rok będzie dla GoO raczej rynkiem niedźwiedzia (będzie przejawiał długotrwałą, silną tendencję spadkową) niż rynkiem byka (któremu towarzyszy długotrwała, silna tendencja wzrostowa, co zwykle oznacza wzmożone zakupy akcji)."

Ze względu na restrykcyjne wymogi emisyjne, Polska jest również atrakcyjna jako duży rynek zbytu. Szczególnie mocno interesują się Polską kraje skandynawskie. Potwierdzeniem tego faktu mogło być spotkanie networkingowe sponsorowane przez norweską firmę Statcraft - europejskiego lidera OZE. Spotkanie było ono integralną częścią seminarium i odbyło się 3 października, bezpośrednio po części wykładowej. Podczas bankietu, kilkadziesiąt osób mogło nawiązać pierwsze relacje handlowe z zagranicznymi partnerami handlującymi GoO.


Prognoza GoO w Polsce

W opinii Marii Przekopowskiej, z firmy CBE Polska, która była organizatorem seminarium: "można stwierdzić, iż na pierwszy rzut oka GoO nabiorą znaczenia dla polskich przedsiębiorstw energetycznych dopiero około 2020 roku. Obecnie, dużą konkurencją są dla nich bowiem krajowe "kolorowe certyfikaty", na których można o wiele więcej zarobić. Gdy system świadectw pochodzenia ulegnie wygaszeniu, lub gdy współczynniki znacznie ograniczą ich ceny - polscy wytwórcy zaczną interesować się pozyskiwaniem gwarancji i ich obrotem. Natomiast, już od 2013 roku energia z zagranicznymi gwarancjami pochodzenia pojawi się w ofertach dla polskich odbiorców końcowych ( w tym dla tych przemysłowych). Wedle deklaracji naszych klientów, od początku 2012 roku systematycznie wzrasta liczba zapytań o oferty zielonej energii potwierdzonej gwarancjami. Szczególnie mocno, interesują się tym odbiorcy końcowi z tzw. zagranicznym kapitałem. Dodatkowo ekspansję sprzedażową planują europejscy giganci OZE co może znaczenie nakręcić kiełkujący rynek i podaż.".

Opracowane przez CBE Polska

Ze względu na ogromne zainteresowanie, specyfikę zagadnienia GoO, już dziś firma CBE Polska zaprasza na kolejne spotkania z zakresu rozwoju nowego systemu gwarancji pochodzenia w Polsce. Więcej szczegółów wkrótce na www.cbepolska.pl

IMGP9717_wmIMGP9724_wmIMGP9726_wmIMGP9727_wmIMGP9734_wmIMGP9735_wmIMGP9737_wmIMGP9740_wmIMGP9742_wmIMGP9743_wmIMGP9749_wmIMGP9750_wmIMGP9753_wmIMGP9754_wmIMGP9756_wmIMGP9757_wmIMGP9758_wmIMGP9759_wmIMGP9762_wmIMGP9763_wmIMGP9765_wmIMGP9766_wmIMGP9768_wmIMGP9771_wmIMGP9773_wmIMGP9774_wmIMGP9775_wmIMGP9777_wmIMGP9782_wmIMGP9783_wmIMGP9785_wmIMGP9787_wmIMGP9788_wmIMGP9789_wmIMGP9790_wmIMGP9791_wmIMGP9792_wmIMGP9795_wmIMGP9796_wmIMGP9797_wmIMGP9800_wmIMGP9801_wmIMGP9802_wmIMGP9804_wmIMGP9805_wmIMGP9807_wmIMGP9808_wmIMGP9817_wmIMGP9821_wmIMGP9822_wmIMGP9826_wmIMGP9828_wmIMGP9830_wmIMGP9836_wmIMGP9840_wmIMGP9846_wmIMGP9848_wmIMGP9859_wmIMGP9860_wmIMGP9861_wmIMGP9862_wmIMGP9863_wmIMGP9867_wmIMGP9869_wmIMGP9872_wmIMGP9873_wmIMGP9874_wmIMGP9875_wmIMGP9876_wmIMGP9878_wmIMGP9879_wmIMGP9880_wmIMGP9882_wmIMGP9885_wmIMGP9887_wmIMGP9888_wmIMGP9891_wm


FIT panel fit 490x137 nowy

Pierwsze spotkanie w temacie guarantees of origin i feed in tariff zorganizowaliśmy w dniu 31 stycznia 2012 roku w Warszawie. Partnerem wydarzenia była międzynarodowa kancelaria prawna Linklaters oraz holenderska firma brokerska STX Services. Wydarzeniu patronowały: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). W trakcie wydarzenia, polscy i zagraniczni Eksperci zanalizowali nowo zaprojektowane przepisy, zaprezentowali doświadczenia zagraniczne i możliwości implementacji tych najlepszych na gruncie polskim.

image005

Skorzystaj z naszego doświadczenia. Zobacz relacje z naszych poprzednich szkoleń poświęconych tematyce systemów wsparcia! Od początku 2011 roku przeszkoliliśmy już pół tysiąca specjalistów!

Joomlart