CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Patron merytoryczny
Artykuły
Program
Rejestracja
rzs_baner_final2
znak_formularz1

Program szkolenia


09:00

Otwarcie szkolenia

09:00 – 10:30 Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzających spółkami
 • Podstawy prawne odpowiedzialności: Kodeks Spółek Handlowych, odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 • Odpowiedzialność wobec spółki
 • Odpowiedzialność względem wierzycieli spółki
 • Odpowiedzialność za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku
 • Ogłoszenie upadłości spółki
 • Przesłanki ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej
 • Zdarzenia zwalniające z odpowiedzialności
 • Zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności osób i organów zarządzających
 • Powództwo o naprawienie szkody w praktyce
 • Inicjatywa dochodzenia roszczeń
 • Konsekwencje wytoczenia powództwa
 • Przedawnienie i właściwość sądu
 • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości
10:30 - 10:45 Przerwa na kawę
10:45 - 12:00 Odpowiedzialność publicznoprawna: karna i karno-skarbowa
 • Rodzaje odpowiedzialności karnej wynikające z przepisów karnych Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Skarbowego
 • Przesłanki odpowiedzialności karnej
 • Tryb i przebieg postępowania
 • Konsekwencje zarzutów oraz skutki orzeczenia wydanego w sprawie przez sąd
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako konsekwencja czynu osoby zarządzającej
12:00 – 13:00 Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
 • Odpowiedzialność na podstawie Ordynacji podatkowej
 • Przesłanki i charakter odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
 • Kto ponosi odpowiedzialność?
 • Zakres czasowy
 • W jaki sposób ustrzec się przed odpowiedzialnością
 • Ciężar dowodu
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 - 14:30 Odpowiedzialność Członka Zarządu z tytułu zatrudnienia w spółce
 • Formy zatrudnienia
 • Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Charakter umowy ze spółką oraz tryb jej zawarcia
 • Zakres odpowiedzialności w zależności od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego
 • Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie prawa pracy
14:30 - 15:30 Obowiązki w zakresie rachunkowości i odpowiedzialność za sprawozdania finansowe
 • Rachunkowości jednostki, a odpowiedzialność Zarządu
 • Sprawozdawczość jednostki, a odpowiedzialność Zarządu
 • Praktyczne aspekty nadzoru nad rachunkowością
  i sprawozdawczością
 • Obowiązki w zakresie badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości
15:30 - 16:30 Najważniejsze postanowienia znowelizowanej ustawy:o zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa
 • Wstęp do właścicielskiego kodeksu spółek skarbu państwa
 • Zakres, terminy, obowiązywanie ustawy
 • Zwiększenie nadzoru nad spółkami skarbu państwa
 • Gospodarowanie autorskimi prawami majątkowymi i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Zasady funkcjonowania Komitetu Nominacyjnego
 • Kryteria wyboru kandydatów na do organów zarządczych spółek
 • Nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu – wyłączenie zarządów strategicznych przedsiębiorstw spod ustawy kominowej
16:30 Zakończenie szkolenia


Joomlart