CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Patron merytoryczny
Artykuły
Program
Rejestracja
rzs_baner_final
znak_formularz1

Szanowni Państwo,

W spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) zasadą jest, że zarządzanie bieżącymi sprawami spółki oraz nadzór nad nią sprawują specjalnie w tym celu powołane organy — zarząd i rada nadzorcza. Zadaniem członków tych organów jest należyte wykonywanie powierzonych im zadań, z korzyścią dla spółki z czego muszą przed spółką się rozliczyć. Niejednokrotnie jednak może się zdarzyć, że swoim działaniem wyrządzają oni szkodę, czy to samej spółce, czy też jej kontrahentom, wierzycielom lub innym osobom trzecim. W takich przypadkach nie wystarczy sam fakt pozbawienia ich funkcji i konieczne staje się pociągnięcie do dalej idącej odpowiedzialności.
Wobec powyższego funkcja członka zarządu spółki to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale również duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu i rad nadzorczych podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak również odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach. Od odpowiedzialności natomiast nie zwalnia ani nieświadomość, ani nawet (co do zasady) zakres obowiązków danego członka, do którego kompetencji mogą nie należeć kwestie, za które jest pociągnięty do odpowiedzialności.
Specyficzny i jeszcze szerszy zakres odpowiedzialności mają przedstawiciele organów zarządczych w spółkach skarbu państwa. W ostatnim czasie nadzór nad tymi rodzajami podmiotów dodatkowo wzrósł bowiem resort skarbu przymierza się do wprowadzenia przepisów zmierzających do ujednolicenia zarządzania w spółkach o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Fakt istnienia specjalnych przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności organów spółek jest szczególnie ważny. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej...

W związku z wątpliwościami w otoczeniu legislacyjnym zapraszamy na szkolenie "Ryzyko zarządzania spółkami", które odbędzie się w dniu 31 marca 2011 w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia znalazły się:

 • Podstawy prawne oraz przesłanki ponoszenia odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność karna, karnoskarbowa, cywilnoprawna oraz za zobowiązania podatkowe
 • Zakres odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
 • Obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiedzialność za prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
 • Zakres, terminy, obowiązywanie nowej ustawy o zarządzaniu spółkami skarbu państwa
 • Gospodarowanie autorskimi prawami majątkowymi i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Zasady funkcjonowania Komitetu Nominacyjnego
 • Kryteria wyboru kandydatów na do organów zarządczych spółek
 • Wyłączenie zarządów strategicznych przedsiębiorstw spod ustawy kominowej
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • Prezesów
 • Członków Zarządu
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych, Komisji Rewizyjnych
 • Prokurentów
 • Biegłych Rewidentów
 • Radców Prawnych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką i potencjalnie zagrożone odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w spółkach


Joomlart