CBE Polska

Problemy z art. 44 prawa energetycznego i nowymi zasadami ewidencji księgowej

eke baner
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, które w rewolucyjnym stopniu zmieniają zakres obowiązków przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i gazowym w sposobie sporządzania bilansów, sprawozdań oraz badania ich prawidłowości. Mowa w szczególności o zmianach wprowadzonych w art. 44 u-Pe, jak również obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w kontekście której rozpatrywać należy obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne znowelizowanymi przepisami. Ustawa o rachunkowości określa bowiem wymaganą szczegółowość prowadzenia ewidencji księgowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki prowadzącej działalność, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych szczegółowość ta związana jest z dostarczaniem paliw gazowych lub energii. W tym miejscu warto wspomnieć, że zapis art. 44 u-Pe dotyczy wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, a nie tylko przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą koncesją. W rozumieniu art. 3 pkt 12 u-Pe, przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Tym samym grupa podmiotów zobligowanych do stosowania znowelizowanych przepisów jest bardzo szeroka a sankcje za niestosowanie przepisów dotkliwe. Prezes URE na podstawie art. 56. PE ma możliwość nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorstwo które: "...prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44", natomiast zgodnie z dyspozycją art. 47 ust. 2 może również odmówić zatwierdzenia taryfy z uwagi na jej niezgodność z nowymi przepisami. Mając na natłok branżowych zmian legislacyjnych jakie pojawiły się w ostatnim kwartale, możemy domniemywać że przedsiębiorcy nie zwrócili dostatecznej uwagi na wprowadzone zmiany dotyczące sprawozdań finansowych zawierających rachunek zysków i strat w zakresie działalności związanej z dostarczaniem paliw gazowych lub energii, które zgodnie z nowym brzmieniem podlegają badaniu po 1 stycznia 2014 r.  Jak poprawnie realizować zatem wymogi dotyczące rachunkowości i uwzględniać postanowienia znowelizowanych przepisów? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas specjalistycznego warsztatu "Art.44 - Zmiany w prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości", który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie. Będzie to druga edycja wydarzenia.Więcej...

Reprezentant EBOR wśród prelegentów IED Forum!

EBOiRRobert Adamczyk, Senior Environmental Advisor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju wystąpi podczas organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się już 22 maja w Warszawie. Ekspert weźmie udział w Dyskusji Panelowej dotyczącej wyzwań, barier, zagrożeń i możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw związanych z koniecznością wdrożenia postanowień Dyrektywy 2010/75/UE. Więcej...

Johnson Matthey Catalysts opowie o technologiach SCR

Jacques SmolenaarsJohnson Matthey CatalystsMamy przyjemność poinformować, że do grona prelegentów organizowanego przez nas międzynarodowego IED Forum dołączył Jacques Smolenaars, Marketing & Sales Manager w Johnson Matthey Catalysts. Wykład Eksperta poświęconony będzie technologii SCR, podczas którego omówione zostaną najnowsze rozwiązania związane z wypełnianiem obowiązków dotyczących emisji Nox, które wynikają z dyrektywy IED. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w Warszawie. Więcej...

IED FORUM zostało objęte Honorowym Patronatem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu

oigr
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyglingu doceniła organizowane przez nas IED Forum i objęła wydarzenie swoim Honorowym Patronatem. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w Warszawie. Zadaniem OIGR jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Efektem działań Izby ma być m.in. ograniczenie eksploatacji zasobów surowców naturalnych zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Więcej...

Stowarzyszenie Polskich Energetyków dołącza do Patronów Honorowych IED FORUM

speDo grona Patronów Honorowych organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się 22 maja w Warszawie, dołączyło Stowarzyszenie Polskich Energetyków. SPE jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw i energii oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. SPE realizuje zadania obejmujące m.in.: inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami, popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji. Więcej...

PENTOL-ENVIRO POLSKA zostaje kolejnym Partnerem Strategicznym IED FORUM

pentolZ zadowoleniem ogłaszamy, że firma PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. została Partnerem Strategicznym organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Pentol jest dostawcą nowoczesnych produktów i technologii niezbędnych zarówno dla optymalizacji procesu spalania i innych procesów technologicznych, jak również redukcji emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Firma obecna jest na polskim rynku od 1985 roku. Odbiorcami produktów Pentol są energetyka zawodowa i przemysłowa oraz hutnictwo, branża chemiczna, petrochemiczna oraz cementowa. Więcej...

IED FORUM objęte Honorowym Patronatem Głównego Instytutu Górnictwa!

gig logo2Organizowane przez nas międzynarodowe wydarzenie poświęcone unijnej dyrektywie o emisjach przemysłowych zostało objęte Honorowym Patronatem Głównego Instytutu Górnictwa.
GIG to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Gospodarki, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz również przedsiębiorstw różnych branż, instytucji oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej, a także partnerów zagranicznych. GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w obszarach działalności takich jak: zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.

IED FORUM odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Więcej...

Głos EURELECTRIC podczas IED FORUM

Helene LAVRAYEurelectric logoMamy przyjemność powiadomić, że Hélène Lavray, Advisor, Environment & Sustainable Development Policy Unit, EURELECTRIC dołączyła do grona prelegentów IED FORUM, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Eurelectric, czyli Unia Producentów Energii Elektrycznej, jest stowarzyszeniem sektorowym reprezentującym interesy europejskiego przemysłu elektroenergetycznego, które zrzesza członków korporacyjnych spółek wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z większości krajów europejskich. Więcej...

Strona 65 z 73

Joomlart