CBE Polska

BIOCONTROL Partnerem Strategicznym 7 edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów

biocontrolMiło nam poinformować, że firma BIOCONTROL zaangażowała się jako Partner Strategiczny podczas siódmej edycji Forum Spalania Biomasy i Odpadów. Wydarzenie odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie. BIOCONTROL jest ekspercką firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska. BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów jakości dla biomasy stałej m.in. systemach opartych na zasadach należytej staranności w łańcuchach dostaw biomasy stałej na cele energetyczne, systemach jakości dla pelletu drzewnego oraz doradztwa w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Więcej...

Wystąpienie Słupskiego Klastra Bioenergetycznego podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

Marek SzafirskiMarek Szafirski, Inżynier ds. systemów ciepłowniczych i instalacji sanitarnych z Wodociągów Słupsk, wiodący członek Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, zaprezentuje główne założenia projektu podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. W ramach kooperacji Wodociągi Słupsk (które realizują program bio-rafinerii, opartej na energetycznym potencjale lokalnej oczyszczalni ścieków), chcą zintegrować wspomnianą oczyszczalnię ścieków, z obiektami Engie Energetyka Cieplna, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i z zlokalizowanymi dużymi odbiorcami energii, jak np. park wodny, przemysł rybny, itp., jak również producentami energii z biogazu, wiatru i generacji rozproszonej. Więcej...

Komisja Europejska wypowie się na temat "Lokalnych Społeczności Energetycznych" podczas wydarzenia "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

European CommissionMikolaj JasiakMikołaj Jasiak z Dyrekcji Generalna ds. Energii w Komisji Europejskiej wystąpi z prezentacją przedstawiającymi najnowsze prace nad projektem nowej dyrektywy w sprawie energii elektrycznej, stanowiącej część Pakietu na Rzecz Czystej Energii, zawierającymi szereg nowych przepisów dotyczących upodmiotowienia konsumentów. Jedną z najważniejszych nowych propozycji jest wprowadzenie nowej kategorii uczestników rynku - tzw. "Lokalnych społeczności energetycznych". Celem nowych przepisów jest uznanie istniejących już obywatelskich inicjatyw energetycznych, które rozpowszechniają się w Europie, oraz promowanie ich rozwoju w państwach członkowskich, w których jeszcze nie istnieją. Ponadto, Pakiet na Rzecz Czystej Energii zapewni takim społecznościom odpowiednie ramy regulacyjne, zagwarantuje im dostęp do rynków, oraz oczekuje się, że ułatwi im dostęp do finansowania i wykorzystania nowych technologii. Wystąpienie Pana Jasiaka będzie można usłyszeć podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Więcej...

Ustawa o rynku mocy przyjęta przez Sejm

Szanowni Państwo,

informujemy że Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania. Projekt trafi teraz do Senatu. Zgodnie z regulacjami UE rynek mocy jest uznawany za pomoc publiczną i wymaga zgody Komisji. Rząd prenotyfikował projekt i wprowadził do niego zapisy, których oczekiwała KE.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych gotowa do podpisu prezydenta

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu wczorajszym Senat nie zaproponował żadnych poprawek do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, której głównym zadaniem ma być dostosowanie prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości paliw i promocji odnawialnych źródeł energii. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do wymagań dyrektywy 2015/1513. Do najważniejszych zobowiązań wynikających z tej dyrektywy należą ograniczenie możliwości stosowania do wytwarzania biokomponentów roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych, zwiększenie wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych, podniesienie do 60 proc. wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji wytwarzających biokomponenty oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r., wymogu 50 proc. redukcji emisji dla działających instalacji wytwórczych. Nowe regulacja ograniczają koszty realizacji NCW ponoszone przez producentów i importerów paliw, wprowadzają rozwiązania umożliwiające realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego przede wszystkim w oparciu o potencjał i technologie dostępne na polskim rynku i poprawiają przejrzystość tego rynku, co stanowi jeden z istotnych elementów walki z tzw. „szarą strefą”.U stawa wprowadza opłatę zastępczą. Podmioty, które w latach 2018-2019 zrealizują NCW w 85 proc., z reszty obowiązku będą mogły się wywiązać za pomocą tej opłaty. Przepisy określają też limity dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania wkładu do NCW do roku 2019. Surowcami upoważniającymi do podwójnego naliczania są m.in. zużyty olej kuchenny i tłuszcze zwierzęce – w przypadku produkcji estrów, oraz odpady z przemysłu piekarniczego lub cukierniczego – wykorzystywane przy produkcji spirytusu. O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu, które odbędzie się już 12 grudnia 2017, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Ministerstwo Energii z prezentacją podczas Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie

Ministerstwo EnergiiPan Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energi Odnawialnej przy Ministerstwie Energii wypowie się podczas trzeciego Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie, które odbędzie się 30 stycznia 2018 w Warszawie. Podczas jego wypowiedzi, dowiemy się o najnowszych pracach ME nad koncepcją funkcjonowania klastrów energii. Pan Andrzej Kaźmierski to absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia magister inżynier informatyk. Przed objęciem w marcu 2016 r. funkcji Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, pełnił różne funkcje, m.in. projektanta systemów, managera projektów głównie w obszarze ICT, zarządzał również spółkami z obszaru IT oraz produkcji elektroniki medycznej. Więcej...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie obecne podczas Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie

ncbrNarodowe Centrum Badań i Rozwoju potwierdziło udział w Seminarium Klastry Energi, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie. Pan Gerard Lipiński, koordynator projektów, ekspert z dziedziny energii Centrum weźmie udział w panelu nt. Nowych form przedsiębiorczości energetycznej w Polsce oraz technologii umożliwiających efektywną kontrolę i zarządzanie OZE. NCBR podczas wydarzenia będzie można spotkać na stoisku wystawienniczym, gdzie przedstawiciele przedyskutują możliwości współpracy organizacji z gośćmi wydarzenia. NCBR zajmuje się m. in. dofinansowaniem innowacji w energetyce, w tym roku przyznało granty między innymi na projektu rozwojowe "Internetu Rzeczy" (IoT) czy magazynowaniu energii. Więcej...

Taryfy dla ciepła wedle nowych zasad

tdc5

Szanowni Państwo,

9 listopada 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. W związku z tym, zapraszamy Państwa na V edycję specjalistycznego szkolenia, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie. Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1084).
  • Badania i kontrole stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych przeprowadzane przez Prezesa URE i możliwości obniżenia wymaganego stanu w świetle aktualnej sytuacji na rynku paliwowym.
  • Nowe obowiązki koncesjonariuszy, nowe wymogi dotyczące zarządów przedsiębiorstw energetycznych i ich rad nadzorczych oraz konieczność zmiany warunków koncesyjnych.
Szkolenie poprowadzi Dr Paweł Bogusławski. Więcej...

Strona 10 z 79

Joomlart