CBE Polska

The European Commission will present on the topic of "Local Energy Communities" during the event "Energy Clusters, Cooperatives and Virtual Power Plants in Poland"

European CommissionMikolaj JasiakMikołaj Jasiak from the Directorate-General for Energy in the European Commission will present on the latest work on the proposal for a new Electricity Directive, a part of the Clean Energy Package, contains a number of new provisions on consumer empowerment. One of the most outstanding novelties is the introduction of a new category of market player – the so called "local energy communities". The aim of the new provisions is to recognize already existing citizen energy initiatives that are spreading around Europe and to promote their development in the Member States where they do not yet exist. Additionally, the Clean Energy Package will provide the communities with an appropriate regulatory framework, safeguard their access to markets and it is expected to facilitate their access to financing and uptake of new technologies. Mr. Jasiak's speech will be presented during the seminar "Energy Clusters, Cooperatives and Virtual Power Plants in Poland", which will be held on January 30, 2018 in Warsaw. More

Ustawa o rynku mocy przyjęta przez Sejm

Szanowni Państwo,

informujemy że Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania. Projekt trafi teraz do Senatu. Zgodnie z regulacjami UE rynek mocy jest uznawany za pomoc publiczną i wymaga zgody Komisji. Rząd prenotyfikował projekt i wprowadził do niego zapisy, których oczekiwała KE.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych gotowa do podpisu prezydenta

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu wczorajszym Senat nie zaproponował żadnych poprawek do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, której głównym zadaniem ma być dostosowanie prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości paliw i promocji odnawialnych źródeł energii. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do wymagań dyrektywy 2015/1513. Do najważniejszych zobowiązań wynikających z tej dyrektywy należą ograniczenie możliwości stosowania do wytwarzania biokomponentów roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych, zwiększenie wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych, podniesienie do 60 proc. wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji wytwarzających biokomponenty oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r., wymogu 50 proc. redukcji emisji dla działających instalacji wytwórczych. Nowe regulacja ograniczają koszty realizacji NCW ponoszone przez producentów i importerów paliw, wprowadzają rozwiązania umożliwiające realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego przede wszystkim w oparciu o potencjał i technologie dostępne na polskim rynku i poprawiają przejrzystość tego rynku, co stanowi jeden z istotnych elementów walki z tzw. „szarą strefą”.U stawa wprowadza opłatę zastępczą. Podmioty, które w latach 2018-2019 zrealizują NCW w 85 proc., z reszty obowiązku będą mogły się wywiązać za pomocą tej opłaty. Przepisy określają też limity dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania wkładu do NCW do roku 2019. Surowcami upoważniającymi do podwójnego naliczania są m.in. zużyty olej kuchenny i tłuszcze zwierzęce – w przypadku produkcji estrów, oraz odpady z przemysłu piekarniczego lub cukierniczego – wykorzystywane przy produkcji spirytusu. O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu, które odbędzie się już 12 grudnia 2017, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Ministry of Energy will present during the Seminar - Energa Clusters, Cooperatives and Virtual Power Plants

Ministerstwo EnergiiMr. Andrzej Kaźmierski, Director of the Renewable Energy Department at the Ministry of Energy, will have a presentation during the 3rd edition of the Seminar: Energy Clusters, Cooperatives and Virtual Power Plants, which will take place on January 30, 2018 in Warsaw. During his speech, we will learn about the latest works of the Ministry of Energy on the concept of the functioning of the energy clusters. Mr. Andrzej Kaźmierski is a graduate of the Warsaw University of Technology, with a master's degree in computer science. Prior to taking up the position of the Director of the Renewable Energy Department in the Ministry of Energy in March 2016, he performed various functions, including system designer, project manager mainly in the area of ICT, he also managed companies in the IT area and the production of medical electronics. More

The National Research and Development Center will participate at the Seminar: Energy Cluster, Cooperatives and Virtual Power Plants

ncbr engThe National Center for Research and Development has confirmed participation in the third edition of the Seminar: Energy Clusters, Cooperatives and Virtual Power Plants. Mr. Gerard Lipski, project coordinator, energy expert, will participate in the panel on the new forms of energy entrepreneurship in Poland and technologies enabling effective control and management of RES. NCBR will be available to meet at the exhibition stand where the representatives will discuss the opportunities for the organizations to cooperate with the guests. NCBR is involved in, among others distributing grants for innovation in the energy sector: this year, grants have been awarded for development projects in the spheres of Internet of Things (IoT) and energy storage. More

Taryfy dla ciepła wedle nowych zasad

tdc5

Szanowni Państwo,

9 listopada 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. W związku z tym, zapraszamy Państwa na V edycję specjalistycznego szkolenia, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie. Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1084).
  • Badania i kontrole stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych przeprowadzane przez Prezesa URE i możliwości obniżenia wymaganego stanu w świetle aktualnej sytuacji na rynku paliwowym.
  • Nowe obowiązki koncesjonariuszy, nowe wymogi dotyczące zarządów przedsiębiorstw energetycznych i ich rad nadzorczych oraz konieczność zmiany warunków koncesyjnych.
Szkolenie poprowadzi Dr Paweł Bogusławski. Więcej...

Sejmowa Komisja Energii zaakceptowała większość poprawek do projektu ustawy o rynku mocy zgłoszonych w drugim czytaniu

W miniony piątek (24 listopada br.) Sejmowa Komisja Energii poparła większość poprawek do projektu ustawy o rynku mocy, zgłoszonych w drugim czytaniu. Najważniejsze zmiany wprowadzają efekty uzgodnień z Komisją Europejską. Poprawki dotyczą m.in. warunków dopuszczenia do polskich aukcji mocy zagranicznych oraz możliwości premiowania dłuższym o 2 lata wsparciem jednostek wytwórczych o emisyjności poniżej 450 kg CO2/MWh; ponieważ ten wskaźnik dotyczy energii, a nie tylko energii elektrycznej, rzeczony warunek spełniają np. wszystkie elektrociepłownie.

Wspomniane wyżej poprawki 3 dni wcześniej były omawiane przez branżę podczas organizowanego przez nas seminarium pt. "Rynek mocy - możliwości, obowiązki, strategie". Artykuł relacjonujący nasze wydarzenie dostępny jest pod tym linkiem.

Sejm przyjął nowelizację o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Przyjęte propozycje obejmują następujące kwestie: 1. Określenie w przepisach ustawy, do roku 2020, poziomów NCW - zamiast określania tych poziomów w trybie rozporządzenia Rady Ministrów wraz z pozostawieniem delegacji do ich wydawania w latach kolejnych. Wysokość NCW, zgodnie z przedłożoną propozycją wynosi: - 7,1% - na 2017 r., - 7,5% - na 2018 r., - 8% - na 2019 r., - 8,5% - na 2020 r. Przy czym, należy mieć na uwadze, że wysokość NCW na lata 2017-2020 została już określona przepisami ustawy w art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1986)" - czytamy w uzasadnieniu. W celu efektywnej realizacji ww. celów projekt ustawy zakłada wykorzystanie szeregu instrumentów prawnych pozwalających zarówno na zrealizowanie unijnych zobowiązań oraz uwzględniających konieczność osiągnięcia określonych celów gospodarczych, do których w okresie 2017-2020 zaliczono:
1. Optymalizację kosztów realizacji NCW, umożliwioną w szczególności przez zapewnienie braku wzrostu obciążeń z tytułu realizacji NCW w latach 2017-2019 dla podmiotów realizujących NCW, spełniających określone kryteria wskazane w ustawie (z przeprowadzonych analiz wynika, iż w praktyce, dzięki planowanemu wzrostowi zapotrzebowania na paliwa transportowe w kraju możliwe jest wręcz obniżanie poziomu tego obowiązku);
2. Zachowanie dotychczasowego wolumenu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW - gwarantujące w najbliższych latach stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów, podano także.

Przypominamy, że najbliższe szkolenie z zakresu nowelizowanej ustawy realizujemy juz 12 grudnia 2017 roku w Warszawie. Więcej...

Page 4 of 73

Joomlart